GMH/ÍNDICE A-Z

13
1402, mayo, 15 y 16. — Santiago

Carta de confirmación y absolución y habilitación, hecha por el arzobispo Don Lope de Mendoza con su Cabildo, en favor de Gonzalo Ozores de Ulloa y su linaje, por la que le absolvía de las censuras que le había impuesto el arzobispo don Juan García Manrique, y le confirma la tierra de Grobas con las mismas condiciones con las que la había tenido antes de su inhabilitación. Sigue el juramento de fidelidad hecho por Gonzalo Ozores.

A. — Santiago. A.H.D. Leg. 45, fol. 45. Perg. original, 42 x 28 cms.

Anno do Nasçemento de Nosso Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçentos e dous anos, quinze dias andados do mes de mayo, seendo don Loppo, por la graça de Deus e da santa Egllesia de Roma, arçobispo de Santiago, capellan mayor del rey e seu oydor da sua Audiençia, ẽno cabidõo da claustra da egllesia de Santiago, presente dom Gonçalvo Sanches de Bendaña, Deam de Santiago et as outras personas e coengos da dita Egllesia que hi quiseron e poderon sẽer juntados en cabidõo per tangemento da campãa, segundo que an de custume et espeçialmente chamados para fazer esto que adeante se contem. Enton, o dito senor arçibispo disso que bem sabian os ditos Deam, personas e coengos, et era notorio, en como dom Johan Garçia Manrrique, arçibispo que fora de Santiago, seu predeçesor, por çertas malquerias, odios e rancores que ouvera, et esso mesme, por çertos deserviços que dezia que Gonçalvo Ossorez de Vlloa, escudeyro, fezera a Igllesia de Santiago e a el, privara a el e a toda sua gẽeraçom et lle tirara a casa de Grovas con çerta terra e friigesias a ela perteesçentes, que eram e som da dita Egllesia de Santiago e del en seu nome, et as quaes, o dito Gonçalvo Ossorez tiina (sic) en feudo da dita Egllesia et era seu vassalo et dos arçibispos dela, segundo que som os outros cavalleiros e escudeiros que tẽem e an terra da dita Egllesia, e dera a dita terra e casa a outra persona, et demays fezera inhabile ao dito Goncalvo Ossorez et sua geeraçon e os inhabilitara en quanto el podera, para poder aver a dita terra ou outra qualquer sobre las quaes cousas en hũu con seu cabidõo fezera constetuiçom jurada, notada et firmada aos Sanctos Avangeos, afirmando et querendo que a dita terra nunca lle fosse nen podesse seer tornada nen restetuida, segundo esto todo mays conplidamente era contiudo ẽnas ditas privaçom, doaçom et constituyçom sobre ello feytas. Et que el agora, sabendo et seendo çerto que era proveyto et onrra da dita sua Egllesia et seu, et outrosy por quanto o dito Gonçalvo Ossores era et he, moy obediente aa dita Egllesia et a el, et por moytos et diverssos serviços que esso mesme fesera et fasia de cada dia aa dita Igllesia et a el e se offeresçia (obligava) et queria fazer, et el entendia que a dita Egllesia et el seeriam por el bem servidos et onrrados, et os seus vassallos, lavradores et outras [gentes] bem defendidos, que era sua entençom et queria en hũu con o dito cabidõo, non enbargante as ditas privaçom, deacom e constituycom e constituycom [sobre ello feytas] ao dito Gonçalvo Ossorez e a toda sua gẽeraçom e restituirllo e tornarlle a dita casa de Grovas, terra et friigesias (borroso ± 12 espacios) por vasallo da dita Egllesia, segundo que era da primeira et en fazendõo asy, que absolvia et absolveu logo en forma deuida (± 15) cabidõo que presentes syam et resçeberom a dita absoluçom et desy logo o dito senor arçibispo en hũu con o dito cabidõo (± 20) as ditas constituiçom, privaçom et doaçom et disseron todos en hũu que habilitavam et habilitaron ao dito Gonçalvo Ossores (± 12), fillos et fillas, neptos et neptas et toda outra sua gẽeraçom et posteridade et eos fasiam et feseron habilles et ydoneos (± 20) teenra dita casa, terra e friigesias et outras quaesquer que lles forem e seiam dadas, et que logo restituyam et restituyrom (± 10) et tornaron deviam et derom a dita casa, terra de Grovas et friigesias ao dito Gonçalvo Ossorez, para que as tevesse et possuysse, sen enbargo algũu, segundo et ẽna maneira que as tiinam et possoya ante das ditas constituiçom, privaçom et doaçom, et que o tomavam et tomaron por vassallo da dita Egllesia, arçibispo, deam et cabidõo. Et desto que mandavam, a min notario jusso scripto, que fezesse delo hũu testemoyo, deus et mays para garda da dita Egllesia et do dito Gonçalvo Ossorez et de toda sua gẽeraçom. Esto foy ẽno dito cabidõo, ano, mes et dia et era. Testemoyas que estavam presentes ẽno dito cabidõo: Johan Diaz, Liçençiado en Leys, Deam de Mondonnedo, Johan Rodriges (± 12) arçidiago de Trastamar, Nuno Gonçalves, arçidiago de Reyna. Gonçalvo Eanes. Loppo Garçia. Gonçalvo Peres. Pero Affonso. Johan (roto ± 20). Pero Fernandes, Bachiller en Decretos et juiz de Luou. Affonso Martin, thesoureiro da Egllesia de Santiago. Diego Loppes, arçidiago de (± 5) Lugo, Pero de Barraes, thesoureiro ẽna Egllesia de Tuy. Pero Fernandez de Gruma, Gonçalvo Freyre, Afonso da Veyga, Johan [Fernandez de Segu]enza, Johan Gomes de Alcala, Garçia Peres de Campo, Roy Fernandes de Vex. Roy Sanches de Moscoso. Aras Affom de Padron. Rodrigo (± 20). Gonçalvo Fernandes de Gruña. Pero Fernandes de Trivaldes. Diego Moniz. Johan Loppes de Villoussaz. Rodrigo Aras de Çervantes e Johan Fernandes de Cannas. Affon Fernandes de Leom. Gomes Rodriges, coengos ẽna dita Egllesia de Santiago.
Item, despoys desto, dez e seys dias do dito mes do ano sobredito, seendo o dito Dean et cabidõo juntados, ẽna torre nova por tangemento da campãa, segundo que an de custume, o dito Gonçalvo Ossorez, fezo juramento aos Sanctos Avangeos, que corporalmente con suas mãos tamgeu, et prometeu de seer leal et verdadeiro vassallo da dita Egllesia de Santiago et do dito senor arçibispo don Loppo et do Deam et Cabidõo da dita Egllesia de Santiago et de seus subçessores, et jurou et prometeu de gardar seu serviço et onrra et proveyto de todos en gẽeral, et de cada hũu en espeçial, et gardar, defender et onrrar seus homes et lavradores et outras quaesquer, suas cousas; et que se visse dano, mal ou desonrra do dito senor arçobispo, ou dos ditos Deam et cabidõo, ou de cada hũu delles, que lle lo estovaria a todo seu poder et lle lo faria saber (± 15) que el podesse et os ajudaria contra qualquer persona, salvo contra el rey, seu senor, et jurou et prometeu de teenr (sic) et gardar todo aquello que os vassallos da Egllesia de Santiago que della som feudatarios ou della teem terra en feudo son tiudos de (± 20). Esto foy ẽno dito cabidõo ẽnos ditos dia et era. Testemoyas que forom presentes, os ditos Johan Diaz, Liçenciado, et Deam (± 12), Luppo Garçia, Gonçalo Peres, Gonçalo Freyre. Affom de Veyga, Joan Fernandes de Seguensa. Johan Gonçalves de Alcala (± 12). Rodrigo Aras de Cervantes. Johan Fernandes de Cannas et outros.
Et eu, Roy Fernandes, canonigo ẽna Eglesia de Santiago, por la autoridade apostolica, publico notario, a todo esto que dito he, con as ditas testemoyas, presente fuy e escripvi, et aquí meu nome e signal acostumbrados poño en testemoyo de verdade, que tal he. Rodericus (signum).

Materias

audiencia; cabaleiro; cabido; campá; castelo; catedral; claustro; cóengo; constitución; decretos; embargo; escudeiro; evanxeos; familia; feudo; fidalgo; filla; fillo; freguesía; igrexa; labrego; leis; libro; licenciado; manual; mercé; mesa arcebispal; neta; neto; notario apostólico; notario maior; oidor; preito homenaxe; rei; rexistro; terraria; vasalo; violencia; xuramento; xurisdición; capelán

Persoas

Afonso da Veiga, cóengo de Santiago de Compostela; Afonso Fernández de León, cóengo de Santiago de Compostela; Afonso Martín, tesoureiro de Santiago de Compostela; Ares Afonso de Padrón, cóengo de Santiago de Compostela; Diego López, arcediago; Diego Moniz, cóengo de Santiago de Compostela; García Pérez do Campo, cóengo de Santiago de Compostela; Gómez Rodríguez, cóengo de Santiago de Compostela; Gonzalo Eáns, cóengo de Santiago de Compostela; Gonzalo Fernández de Bruma, cóengo de Santiago de Compostela; Gonzalo Freire, cóengo de Santiago de Compostela; Gonzalo Ozores de Ulloa, escudeiro; Gonzalo Pérez; Gonzalo Sánchez de Bendaña, deán de Santiago de Compostela; Lopo García; Nuno González, arcediago da Raíña; Pedro Barrás, tesoureiro de Tui; Pedro Fernández de Tribaldes, cóengo de Santiago de Compostela; Pedro Fernández, bacharel e xuíz de Luou; Pedro González de Bruma, cóengo de Santiago de Compostela; Roi Ares de Cervantes, cóengo de Santiago de Compostela; Roi Fernández de Ves, cóengo de Santiago de Compostela; Roi Fernández, cóengo de Santiago de Compostela e notario; Roi Sánchez de Moscoso, cóengo de Santiago de Compostela; Roi, cóengo de Santiago de Compostela; Xoán; Xoán Díaz, licenciado, deán de Mondoñedo; Xoán Fernández de Canas, cóengo de Santiago de Compostela; Xoán Fernández de Sigüenza, cóengo de Santiago de Compostela; Xoán García Manrique, arcebispo de Santiago de Compostela; Xoán Gómez de Alcalá, cóengo de Santiago de Compostela; Xoán López de Vilouzás, cóengo de Santiago de Compostela; Xoán Rodríguez, arcediago de Trastámara; Lope de Mendoza, arcebispo de Santiago de Compostela

Outros

León, reino; Lugo, cabido; Mondoñedo, cabido; Santiago de Compostela, cabido; Tui, cabido; Santiago de Compostela, arcebispado

Lugares

A Coruña; Alcalá de Henares; Bruma, San Lourenzo; Cervantes; Grobas, castelo; Grobas, terra, antiga xurisdición; León; Lugo, diocese; Luou, Santa María; Mondoñedo, diocese; Padrón; Roma; Santiago de Compostela; Santiago de Compostela, arquidiocese; Santiago de Compostela, igrexa catedral; Sigüenza; Trastámara, arcediagado; Tribaldes; Tui; Ulloa; Vilousaz