GMH/ÍNDICE A-Z

504
1399, maio, 31 (Santiago de Compostela)
sentenza

Sentenza dada por Gonzalo Sßnchez de Cˇrdoba, deßn de Santiago e vigairo xeral do arcebispado, confirmando outra de Xoßn Afonso de Castro, arcediago de Caldelas e vigairo do bispo de Ourense, no preito entre o cabido e Fernando Afonso da Torre sobre unhas casas na r˙a de Cima de Vila, que o deßn Pedro Sußrez legara ao cabido.

ACOu, Escrituras IV, 34

Sabeam todos que ante min Gonšalvo Sanches de Cordoba deam de Santiago, vigario geeral do aršibispado de Santiago vagante a see, pleito de apelašon fuy ante min presentado, o qual pasou primeiramente ante dom Ioham Afonso de Castro aršidiano de Caldelas ena igleia d'Ourense, vigario geeral enna šidade e obispado dĺOurense porlo moyto honrrado padre e se˝or dom Pedro porla graša de deus e da santa igleia de Roma obispo d'Oureense entre Vaasco ăide et Ioham da Aguada rašoeyros da dita igleia d'Ourense em nome do cabidoo da dita igleia da huna parte et Fernand Afonso da Torre morador enna rua de ăima, vezi˝o da dita šidade dĺOurense da outra, enno qual pleito ante o dito Ioham Afonso de Castro aršidiano de Caldelas e vigario fuy posta demanda por escripto contra o dito Fernand Afonso da Torre dizendo o procurador do dito cabidoo da igleia dĺOurense que o dito cabidoo avya et tii˝a por suas e commo suas hunas casas con seu šeleyro e sobrado e camaras que son enna dita šidade enna rua de ăima que departem con huna casa e laguar que fuy de Martin Gonšalves notario e da outra con huun pardeeyro que fuy casa que tem o dito Fernand Afonso e teen as portas em dereyto a rua publica, as quaes casas mandara ao dito cabidoo o deam dom Pedro Suarez que fuy et as quaes casas e rendas delas dezia que perteesšian a renda de Tarascom que he do dito cabidoo et dizendo que podia aver dez ou quinze annos pouco mays ou menos tenpo que o dito Fernand Afonso contra voontade do dito cabidoo morara e pesuya as ditas casas e šeleyro e camaras non avendo titulo e boa fe que em elas ouvese et que pero que o dito Fernand Afonso fora frontado e requirido por moytas vezes que mostrase o titulo e boa fe se o avya das ditas casas para o dito cabidoo tomar o traslado del para guarda do seu dereyto ou lle desenbarguase as ditas casas que o non quisera fazer pedia ao dito aršidiago et vigario que por sua sentenša mandase e costrengese ao dito Fernand Afonso que mostrase e presentase ante el titulo alguun ou carta de aforamento se a o dito cabidoo fezera das ditas casas ou outro em seu nome que poder ouvese para elo ou lle leixase e desenbarguase as ditas casas con seus boos paramentos, costrengendoo para elo e condapnandoo ennas custas, contra a qual demanda foy dito da parte do dito Fernand Afonso que o dito ašidiago e vigario non podia seer juiz do dito pleito por quanto era nenbro do dito cabidoo e seu conpa˝eiro et asi que era a el moy sospeytoso et pediolle que o enviase a ante o juiz de seu foro e diso que a dita demanda non prošedia e era yneuta e mal formada e inšerta e duldosa e tal sobre que non podia viinr el a sentenša, pero diso que era verdade que el morara e pesuyra as ditas casas em pašifica posison por espašo de triinta annos ontre el e aqueles que depos el veeran e que os deaans cabidoo da dita igleia dĺOurense que porlos tenpos foron, presentes e absentes e consenšientes, fazendo el e pagando o foro e pensom a aqueles a que era tiudo de dereyto em cada huun anno e asy que caladamente e expresamente calaran e consentiran de serem as ditas casas do dito Fernand Afonso porla dita pensom, e que non era tiudo de mostrar titulo de sua cousa de que husara e husava de cada dia seendo cousa rayal por espašo de dez annos segundo que as husara e tii˝a con sua moller Antonea Martinez por espašo de dez e de viinte e de triinta annos segundo dito avya et que a dita demanda non prošedia por quanto fora posta e movida contra o dito Fernand Afonso tam solamente e non contra a dita sua moller e que negava a dita demanda em aquelo que lle era perteesšente e neccesario de neguar, pedindo que o enviasen por ante os juyzes seglares de Ourense de seu foro fuy dito da parte do dito cabidoo que tal sospeyšon non era de rešeber por quanto os vigarios dos bispos que foran da dita igleia dĺOurense esteveram e estavan enno huso e custume de connosšer e livraren os pleitos do dito cabidoo des tanto tenpo que non era memoria de homes en contrario, e poys o dito Fernand Afonso era teendor das ditas casas que a el devian seer demandadas nen chamar por actor aa dita sua moller, e sobre esto foron dadas, ditas e aleguadas razoens de huna parte e da outra ata que o dito Ioham Afonso de Castro aršidiano de Caldelas e vigario pronunšiou que o dito Vaasco ăide et Joham da Agoada que eran procuradores sufišientes do dito cabidoo, e em razon da sospeyšon que tomava consigo por conpa˝eiro enno dito pleito a Ruy de Montes e mandou ao dito Iohan da Agoada e Vaasco ăide procuradores do dito cabidoo que provasen commo e em que maneira as ditas casas perteesšian ao dito cabidoo, e asignoulle para elo terminos e producoens, da qual interlocutoria o dito Fernand Afonso apelou, ennos quaes terminos e produšoens os procuradores do dito cabidoo presentaron suas tests. ante o dito aršidiago e vigario, as quaes foron ante el ajuramentadas e preguntadas e os ditos delas abertos e publicados e fui liuda porlo dito Fernand Afonso huna apelašon ao dito vigario a Ruy de Montes seu conpa˝eiro para a igleia de Santiago e para o aršibispo e vigarios dela, a qual apelašon lle fuy rešebuda e termino šerto asignado que se presentase com ela enna igleia de Santiago et fuy presentada a dita apelašon ante min o dito deam e vigario por Gonšalvo Honrrado procurador do dito Fernand Afonso, contra o qual fui dito porlo procurador do dito cabidoo que a dita interlocutoria fora dada avya seys ou septe meses e que non fora presentada com o prošeso do dito pleito nen seguida enno tenpo que devia et que a dita apelašon ficara deserta e o dito pleito ficara tomado remetido ao dito aršidiago e vigario e fuy porlo procurador do dito cabidoo presentada huna nova carta em que pronunšiey que o dito Fernand Afonso apelara mal e con dapneo ennas custas e remeti o dito pleito ao dito aršidiago de Caldelas e vigario et parešeron o procurador do dito cabidoo e o dito Fernand Afonso ante o dito aršidiago e vigario e Ruy de Montes seu conpa˝eiro, os quaes aršidiago e vigario e conpa˝eiro tomaron o dito pleito enno estado en que estava et mandaron dar o traslado das tests. ao dito Fernand Afonso e asignaronlle termino a que disese contra ellas do seu dereyto e foron razoens dadas e contraditas postas contra as tests. do dito cabidoo da parte do dito Fernand Affonso et escripturas e alvalaes dados aa parte do dito Fernand Afonso e foron razoens dadas de huna parte e da outra ata que o pleito fuy concluso e os ditos aršidiago e vigario e Ruy de Montes tomado por conpa˝eiro deron sentenša enno dito pleito, em que julgaron que os procuradores do dito cabidoo provaran ben toda sua entenšon e deronna por bem provada e julgaron as ditas casas e se˝orio e propiadade dellas serem do dito cabidoo et por quanto o dito Fernand Afonso alegara que tii˝a aforadas as ditas casas do dito cabidoo que mostrase titulo ou aforamento se o tii˝a das ditas casas e se o mostrase que lle guardarian o seu dereyto e asignaronlle para elo šertos terminos e non no mostrando que leixase e desenbarguase as ditas casas e teenšas ao dito cabidoo e condapnaron ennas custas ao dito Fernand Afonsso et reservando em si a taixašon dellas, a qual sentenša o dito Fernand Afonso outra vez apelou para a igleia de Santiago et foylle rešebuda a dita apelašom e fui ante min presentada a dita apelašom e contenderon tanto ante min ata que os procuradores das ditas partes concludiron e šarraron razoens e eu dey o dito pleito por concluso e šarrado e asigney šerto termino para dar em el sentenša segundo todo esto mays conplidamente he contiudo enno prošeso do dito pleito, et estando deant[e] e presentes os procuradores das ditas partes e sentenša demandantes, eu dey enno dito pleito esta sentenša que se sigue: Et eu o dito deam et vigario vista a dita apelašon entreposta porlo dito apelante dante o dito vigario Iohan Afonso e aršidiago e Ruy de Montes tomado por compa˝eiro por razon de sospeyta enno dito pleito e vista a entrelocutoria dada porlo dito vigario e seu conpa˝eiro enno dito pleito e vista a apelašon danteles entreposta porlo dito Fernand Afonso apelante para esta igleia de Santiago e em commo ante min fuy presentada e visto em commo eu connosšendo da dita appelašon, achey que o dito vigario e Ruy de Montes que julgaron bem e confirmey seu juyzo e remety o dito pleito a eles, et visto em commo o dito vigario et Ruy de Montes connosšeron despoys do dito pleito entre as ditas partes et deron em el sentenša defenetiva em que julgaron as ditas casas e se˝orio et propiadade delas serem do dito cabidoo de Ourense, dando aynda lugar ao dito apelante que mostrase titulo de aforamento alguun das ditas casas se o tii˝an do dito cabidoo de Ourense e que lle aguardarian sobre elo o seu dereyto, e vista a apelašon entreposta aa dita igleia de Santiago porlo dito apelante Fernand Afonso da dita sentenša defenetiva et visto em commo o dito vigario e seu conpa˝eiro enno dito pleito por reverenšia da dita igleia de Santiago rešeberon a dita apelašom e asignarom termino ao dito apelante a que se presentase con a dita apelašon e sentenša e prošesso do pleito em esta igleia de Santiago e em sua audienšia, e visto en commo o dito apelante se presentou ante min enno tenpo que devya e commo devya et visto todo o dito prošesso de pleito asi enno prinšipal commo enno artigoo da apelašon, acho que o dito pleito e apelašon he devoluto aa igleia de Santiago e a min asi commo a seu vigario geeral, asi por vigor da dita apelašon commo por vigor da dita reverenšial dilašon e em connosšendo del, acho que o dito Ioham Afonso aršidiago e vigario e o dito Ruy Montes tomado con el por compa˝eiro enno dito pleito que julgaron bem e o dito apelante que apelou mal, et por ende confirmo sua sentenša et mandolles que a tragan a exsecušon com foro e com dereyto e comdapno aa parte apelante ennas custas dereytas e reservo em min a taixašon delas e judgando por nova sentenša defenetiva o pronunšio todo asi. Dada enna šidade de Santiago, sabado triinta e huun dias de mayo, anno do našemento de noso se˝or Jhesu Cristo de mill e trezentos e noveenta e nove annos.

Et despoys desto, quarta feira, quatro dias do mes de juyo da dita era os procuradores das ditas partes paresšeron ante min e o dito procurador do dito cabidoo presentou ante min huun escripto de custas que dezian que o dito cabidoo fezera enno pleito, as quaes montavan em soma quinentos e šinqo mrs. e pediome que llas taixase e mandase ao dito Fernand Afonso que lle dese e paguase os ditos mrs. de custas e eu taixey as ditas custas con juramento do procurador do dito cabidoo em trezentos mrs e mando ao dito Fernand Afonso que os de e pague ao dito cabidoo con mays qoreenta mrs. da nota e escriptura desta sentenša con triinta e seys mrs. do seelo dela.

Johan Ra˝o (sinal)

Decanus
conpostellanus

[reverso] Sentenša da casa que foy de Fernando Afonso da Torre cabo Garšia Dias
d'Espinosa.