GMH/ÍNDICE A-Z

133
1318, xullo, 20
poder

O cabido outorga poder ao seu porteiro, Gonzalo Namorado, e a Xoán Ares para recibir dous casais que lle mandou Álvaro Rodríguez de Cerveira na freguesía de San Fiz de Celeiros.ACOu, Escrituras XVI, 27

Sabeam quantos esta carta de procuraçon viren que juntado o cabidoo da igleia d’Ourense no lugar hu se acustumou a fazer o cabidoo por canpaan tanguda segundo he huso e custume de se juntar, pressente y don Johan Rodrigues meestrescola e vigario de dom Gonçalvo Nunes dayam d’Ourense, esses vigario e cabidoo todos ensenbra assy commo siiam juntados fezeron seus procuradores verdadeyros e sufiçientes Gonçalvo Namorado seu porteiro e Johan Ares omme de Martin Fernandes coengo d’Ourense anbos de conssuun e cadauun deles en todo, assy que de tan boa condiçon seian hun deles commo se anbos fossen presentes para demandar, reçeber, recadar os dous casares que lles mandou ao dito cabidoo Alvaro Rodrigues de Çerveyra, os quaes casares son na fregisia de San Fiis de Çelleyros, e que possan reçeber os froytos e as proes deles e entrar a possisson dos ditos cassares e arrendalos se mester feser e de quanto ende os ditos procuradores reçeberen o dito cabidoo se outorga ende por bem pagado e a renda que os ditos procuradores e cadauuns deles dos ditos cassares fezerem o dito cabidoo aa por firme. Outrossy dan poder aos ditos seus procuradores e a cadauun deles que se lles algen enbargar os ditos casares ou os froytos deles en alguna maneira que possam entrar preito e juyso sobre eles ante qual quer ou quaes quer juys ou juyses que for mester assy clerigos commo leygos ordinarios ou delegados de qual quer lugar que seian por ante que se possa e deva a faser conprimento de dereito hu esta procuraçom pareçer. Et dam a estes seus procuradores e a cadaun deles livre e conprido poder de poder demandar deffender, enprasar, responder, recusar, frontar, protestar, contradiser, alegar preito, entrar e contestar juramento de calunya e outro qual quer que lles demandado for de dereito e eyçepçoens poer e a outras respo[n]der, provar e reprovar por cartas e por tests. e por posiçoens e outras, contradiser cartas, gaanar e mostrar e outras testar e contradiser e para conconcluyr sentença e sentenças, poder oyr e reçeber e assentir e apelar delas e a apelaçon segir se mester for e para pidir entrega e custas e reçebelas e dar fiadores se conprir e para faser outro outros procurador ou procuradores en seu lugar e en seu nome do dito cabidoo cada que eles e cada hun deles vir que he mester e revocalos se quiseren e tomar o preito en sy en qual estado o acharen cada que quisseren e quantas veses quisseren. Et outorgam e am por firme para todo tenpo quanto por estes seus procuradores e por cadaun deles e por aquel ou aqueles que eles e cadaun deles feseren en seu lugar e polo dito cabidoo for feyto e procurado en quanto sobredito he. Et que estes seus procuradores e cadaun deles e aquel ou aquelles que eles ou cadaun deles feser en seu lugar e polo dito cabidoo seian senpre livres sen danno. Et para estar ao que for julgado e procurado polo dito cabidoo ou contra a el obrigan seus beens a estar por elo a todo tenpo e conprilo. Feyta a procuraçom en Ourense, viinte dias de jullyo, era de mill e tresentos e çinqoeenta e seys annos. Tests. Miguell Domingues clerigo do coro, Johan Eanes clerigo do meestrescolla e Lourenço Martines seu omme.

Et eu Miguel Perez notario d’Ourense presente fuy a esto e o fige escrivir en miña presença e meu sinal y puge que e tal.

(sinal)