GMH/ÍNDICE A-Z

1394
1497, agosto, 27. Lugo
O Cabido de Lugo afóralles a Gómez de Moure, á súa muller e a dúas voces todo o que pertence ós aniversarios na aldea de Forcados, freguesías de San Vicenzo de Paradela, San Xullao de Vilacaíz e San Sadurniño de Chave, por renda anual de 26 marabedís.

MADRID, AHN, Cód. 418 B, fs. 1 v.- 2 r.

Sepan quantos esta carta de foro vieren como nos las personas et benefiçiados del cabildo et yglesia de Lugo, de que a juso se fara mençion, sendo juntos en noso cabildo, segundo que avemos de costume, dentro en o coro da dita iglesia, avendo primero sobre lo a yuso contenido noso acordo et deliberaçion, et vendo et entendiendo que he noso probeyto et de nosos suçesores, et de otorgamiento et consentimiento de Roy d’Aguiar, clerigo do coro da dita yglesia et rendeiro dos aniversarios dela, que esta presente et outorgante, damos aforo et averbo a vos Gomez de Moure, morador en o Toldaoo, et a vosa muller, a anbos por una persona, et a outras duas personas despues de vos et de cada una de vos, una qual vos nonbrardes et otra qual nomear aquela persona que por vos for nomeada, que sejan qu’en herdar vosos bees de dereyto, has herdades, casas et bees raizes que os aniversarios da dita iglesia de Lugo ten et han en a aldea de Forcados con la herdade que foy de Marina de Forcados, que iaz sub o signo de Sant Viçenço de Paradela, que ela deu enparzamento a a dita iglesia de Lugo quando le foy feyto foro das ditas herdades da dita aldea de Forcados, que son sub o signo de Sant Jullao de Viqueys, con mas ha herdade meetade de una leyra, que iaz en a aldea de Lamas, so o signo de San Sodornino de Chaven, as quaes herdades foron mandadas por Domingo Neto da Orgaiza a dita yglesia de Lugo. A tal pleito et condiçion que vos et vosa muller et personas despois de vos tenades et tenan ven labradas et reparadas as ditas herdades et as casas feytas et cubertas et en boo paramento. Et avedes de dar de foro vos et a dita vosa muller et personas, en cada un ano, veynte et seis maravedis vellos de longos de moeda que se corre postos en paz y en salvo en esta çibdad en casa do dito rendeiro et dos outros que por tenpo foren rendeyros por dia de Sant Martino de nobenbre. Et a finamento da postrimeyra persona, que subceder en o dito foro, que as ditas herdades fiquen ven labradas et as casas feytas et cubertas et en boo paramento a dita yglesia de Lugo et aniversarios dela con todos los boos paramentos que en elo foren feytos. Et con condiçon que quada huna das ditas personas, que suçeder en este dito foro, seja tiuda et obligada do dia que en el suçeder por persona fasta trinta dias primeros seguientes de se viir mostrar et presentar ante nos, o dito cabildo, como en el suçede et del he persona, sub pena de lo perder. Et asimismo seredes serventes et obedientes a dita yglesia de Lugo et a o rendeyro et rendeiros que por tempo foren dos ditos aniversarios. Et que non podades vender, ni enagenar, ni sopenorar nin as ditas personas este dito foro sen nosa liçençia et mandado et sen que primeyro sejamos requeridos, ou o dito rendeyro.

Et eu, o dito Gomez de Moure, que presente estou, por min et por la dita mina muller et personas assi resçibo o dito foro de vos, o dito cabildo, con las condiçiones susoditas, et obligo a min et a meus vees et da dita mina muller et personas de pagaremos, conpliremos et atenderemos todo o de suso contenido, segundo et por la manera que dito he.

Et nos, o dito cabildo, asi vos lo otorgamos, et porque esto seja çerto rogamos et mandamos a o notario de juso escripto que fezese desto duas cartas, anbas en un thenor, una para vos, o dito Gomez de Moure, muller et personas, et a outra que la escrivise en o libro do dito cabildo et a sinase de seu sino, et por mayor firmeza mandamos sellar a carta de vos, o dito Gomez de Moure, con o sello do dito cabildo.

Que foy feyta et outorgada en a çibdad de Lugo dentro en o coro da dita yglesia, a vinte et septe dias do mes de agosto, ano do nasçemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et noventa et sete anos.

Testigos que foron presentes et otorgaron este dito foro: don Gonçalvo Gomez de Montenegro, dean; et Alvaro Dias de Lama, chantre; et el bachiller Pedro Fernandes de las Camoyras, arçediano de Sarrea; et Afonso Martiiz de Galdo, juez; et Gomez Ares de Cobelo, thesoreyro; et Vasco Rodriguez de Parga, et Ares de Neyra, canonigos prebendados da dita yglesia; et Pedro de Sant Jullao, et Gonçalvo de Sant Jullao, racioneros da dita yglesia, et otros.

Et yo Garçia de las Camueras, canonigo en la dicha iglesia de Lugo et notario por las abtoridades apostolica et ordinaria et secretario de los abtos capitulares della, a este dicho foro, segund que por los dichos senores del dicho cabildo fue otorgado et el dicho Gomez de Moure lo recibio, et a todo lo que dicho es en uno con los dichos senores et testigos presente fue, et aqui por otro en my presençia escrivir fize, seendo ocupado, et por mandado de los dichos senores et por ruego del dicho Gomez de Moure aqui puse estos mis signo et nonbre acustunbrado que tal es en testimonio de verdad rogado et requerido.