GMH/ÍNDICE A-Z

124
1457

-124-

XXIX (35R)

En Rriãjo, XXIIJ días do dito mes de LVIJ. Lopo4 de Paradela / tomou testimoyo ante as portas389 da casa de Pero do / Louro, estando presente súa moller, que, por quanto lle avía leýdo carta / dos jueses de Santiago, que lle rrequiría que o nõ leuase allá e que / el estaua prestes de lle conprir de dereyto aquí ante o señor Sueyro Gomes / ou ante o juís, protestãdo as custas e de se que(e)ixar ao señor, / et çétera. Testigos: Vasco Chico e seu fillo Afonso390, moradores391 en Asados. //

_________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
389. Despois está riscado de Pero de Louro.
390. Despois está riscadou un f
.