GMH/ÍNDICE A-Z

066
1457

-66-

Perfilládego.

Ẽno porto de Rriãjo, XXJ djas de agosto, ano4 dito de LVIJ. Como4 eu, / María de Leýño, moradora en Sã Saluador de Taragoño, moller191 que foy de Jon de Corques, / outorgo que, nõ endusjda por força nẽ por engano4, antes de meu querer e libre võtade, / porfillo e tomo e escollo por meu fijo a vós, Afonso de Lugo, morador ẽna dita freigresja / de Sã Saluador, en quanto poso e de192 feyto e de dereyto para herdar e vosas / voses todos quantos bẽes rraýses[193] eu teño ẽna dita fregresja: casas, cortes, eyras, enxidos, / bjnas e herdades e foros, así da egleia como4 outros quaesque(e)r e que me perteesçẽ e pertee/sçer deuẽ, como4 que(e)r e por qualque(e)r rrasõ, a mõtes e a fontes, os bees e herdamentos rraýses, / a saluo que quede para mj os tres toledaos de pã do casal de Lopo4 do Outeyro, que (sõ)194 / quedẽ para mj e para195 meus yrmaos; do jur, teẽca, señorío e posesiõ / me par[to]196, e des oje dito dja poño en la posesiõ, jur e señorío deles a vós, o dito Afonso de / Lugo, e a vosas boses, herdeyros e subçesores, en tal maneyra que os ajades libres (e) / e197 conprido poder para los entrar e a posesiõ deles por vosa abto/ridade para vender, et çétera; e avedes vós e vosas boses de pagar o foro á dita / egleia e outros quaesque(e)r foros que eu seja obligada por rrasõ dos ditos bees198 / en que vos así porfillo e dou ẽna dita freigresja segundo dito he. E outrosí / me avedes de dar a mj, en cada ano199 fasta la ora da mjña morte4, a metade do vjno que Deus ẽnas / ditas vjnas der, pagado200 o desmo e foro que se delas ha de pagar segundo que eu / so obligada, e despoys de mjña morte quedẽ para vós cõ todos os outros ditos / bees rraýses ẽnos quaes vos perfillo; e se neçesario he, voslos dou en / pura, franca e libre201 doaçõ para que sejã bosos, ora por filládego, ora por doaçõ, / ora segundo e como4 e ẽna mellor maneyra que eu voslos posa dar como4 dou e / os vós herdar e eles vosos ser, así de feyto como4 de dereyto, para senpre jamais, e porfíllo/vos e fáçovos esta dita doaçõ puramẽte e sinpresmẽte sen outra cõdiçõ algúa, / por võtade que ey de o faser por boas obras202 que de vós ey rreçebjdo e espero rreçeber, / contra o qual todo, et çétera, prometo e prometo a boa fee sẽ malo engano4 de nõ yr nẽ pasar / nẽ lo rreuocar, et çétera, e en espeçial prometo de o nõ rreuocar ahuũque me cayades e / ajades caýdo en caso de engratetude ou façades contra mj algúas das cousas que / poẽ os dereytos por que posa ser rreuocado; oblígome4 cõ todos os outros ditos meus bees / a o mãter, gardar e o nõ rreuocar, et çétera. Outorgo carta firme de porfilládego qual paresçer / signada de meu signo4. Testigos: Jon Cãtelrra, morador ẽno dito porto, e Juã Durã / de Rriãgiño e Pero Pipa de Leýño.

____________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
191. Escribiu moradora e corrixiu en moller riscando o a
192. Despois está riscado dereyto deuo.
193. Rraýses está entreliñado.
194. Escribiu sõ / para, riscou esta última palabra e deixou a primeira.
195. Despois está riscado mj.
196. Está escrito par.
197. Escribiu libres e / quitos para vender, et çétera. Despois riscou o s de libres e tamén quitos para vender, et çétera.
198. Despois está riscado ẽna /dita freigresja.
199. En cada ano está entreliñado.
200. Despois está riscado o foro.
201. Despois está riscado o signo tironiano de e.
202. Antes está riscado un b
.