GMH/ÍNDICE A-Z

152
1324

testamento

Cláusulas do testamento de mestre Macía, mestrescola.

ACOu, Escrituras XIV, 11

(...) testamento virem commo eu meestre Maçia meestrescola da igleia d’Ourense seendo fraco enno corpo pero con todo meu siso et con todo meu entendemento (...) que ey feytos et temendo que despoys de meu passamento aia contenda ontre alguuns sobre meus beens, por ende faço et ordino delles meu testamento et mina (...) alma a deus padre et rogo aa virgem madre gloriossa salva santa Maria et a todollos santos et santas do pareyso et a toda a corte do çeo que rogem a deus porlla mina (...) o meu corpo enna costra de Sam Martino enno meu moymento que y teño etç. Iten mando a Fernando et a Maçia meus criados todallas cassas et herdade et (...) em friguesia de Santa Marta de Belle et as minas cassas da rua do Pumar d’Ourense en que ora moro que conprey de Martin Ordones, por tal condiçom que os ditos (...) seus fillos et de seus neptos se os ouverem et se huun delles morer sem seme entre con aquel que ficar vivo Tareyia mina criada et parta con el (...) sobreditos que ficar vivo con ella morerem sem seme entre Maria mina criada con aquel ou aquella destes sobre ditos que ficar vivo e parta con el iermyamente (...) delles ouverem seme a tenpo de seu finamento fiquen os ditos herdamentos et vinas e cassas aos seus fillos et neptos commo dito he, et a morte (...) et neptos se os ouverem et se os non ouverem a morte das ditas Tereyia et Maria que eu mando que entrem a aquel que ficar vivo commo de suso (...) mays provinco do meu linagen liidemo ou non liidemo, et se enno meu linagem ouveren dous ou mays que seian en ygual grado se y ouver (...) mays pobre se non for de maa barata, et se y ouver dous leygos ou mays en ygual grado aiaos o mays pobre se for de boa barata (...) que ficaren os ditos herdamentos et vinas et cassas tenan cada anno huun cappellam ydoneo que faça verdade que renda cada dia as horas canonicas (...) dia mynssa no altar de Santa Maria a nova por mina alma et de meu padre et de (...) Eanes de Esgos que foy et de Tereyia Anes (...) mando que façan cada anno en dia de Sam Maçia enna ygleia de Sam Martino d’Ourense (...) Sam Maçia de seys candeas de çera que arçam (...) y der. Et mando aos coengos et raçoeyros que y esteveren aas oras çinqoenta mor. et estes mor. mando que se pagen da (...) comunalmente commo ora corre et despoys que assy non correr a dita moeda mando que os pagem daquella moeda que correr en Ourense comunalmente, et esta (...) cassas et herdamentos sobreditos etç. Et faço conpridores et eysecutores deste meu testamento et mina postremeyra voontade. Affonso Viviaz e Pero Affonso (...) Gonçalvo Viviaz et Lourenço Eanes meus sobrinos etç. Et quero et mando et outorgo que este seia meu testamento et mina postremeyra voontade e que valla (...) valler valla commo codeçillo ou commo outra escriptura publica feyta por mao de notario publico qual mays firme e estavel pode seer de dereyto para (...) estraya qual quer que contra este meu testamento et mina postremeyra voontade veer en parte ou en todo aia a yra de deus et de santa Maria sua madre et (...) meu testamento mando, et aa voz del rey peyte çem mor. da boa moeda de pena et a mina heree outros çem mor. peyte, e este meu testamento e (...) et valla para senpre. Testemoyas que a esto chamadas et rogadas presentes forom Pero Moogo clerigo do coro da igleia d’Ourense, Sancho Fernandes et Thome (...) Affonso Viviaz et Maçia escripvan do dito meestrescola e Lourenço Bocom home de Gonçalvo Viviaz moradores en Ourense. Esto foy en Ourense (...) seseenta et dous annos. Testemoyas ia ditas.

Et eu Lourenço Domingues notario jurado da çidade d’Ourense porlla ygleia desse lugar que por mandado (...) da ygleia d’Ourense a esto (...) do sobre dito mestrescola presente foy et este testamento por mina mao escripvy et meu sinal (...) Affonso Viviaz coengo d’Ourense et chançeller dessa çidade que a esto (...) outoridade que (...) he o trallado das clausullas sobre ditas, as quaes (...) iazian (...) que foy (...) sinaes (...).