GMH/ÍNDICE A-Z

1218
1472, xu˝o, 23. Lugo
O Cabido de Lugo outˇrgalles en pensiˇn perpetua a Ares de Castelo e ß s˙a muller unha casa derruÝda na r˙a da Porta de San Pedro, freguesÝa de Santiago, por renda anual de seis marabedÝs.

MADRID, AHN, Cˇd. 419 B, f. 49 r.

Sepam quantos esta carta de šensso et pension viren como nos o cabildo da iglesia de Lugo seendo juntados en nosso cabildo chamados per son de canpana, segundo que avemos de uso et de costume, dentro en a Capela de San Vertolameu, entendendo que fasemos noso proveyto et de nosos subšesores damos a šenso et a penssion de cada un ano et por nome de pension a vos Ares de Castelo, šapateyro, vesino de Lugo, et a vosa muller, Mayor Afonso, rešebentes por vos et por vosos sušesores et herdeyros, para senpre por jur de herdade huna nossa casa que esta cayda en a rua da Porta de San Pedro, sub o signo da Capela de Santiago, a qual ten por lindeyros et terminos da huna parte outra vosa casa propia disymo a Deus, et da outra parte huna casa propia de Pedro Grama, šapateyro; a qual dita casa vos damos a pension, segundo dito he, por jur de herdade para senpre con todos seus dereytos et jures et pertenenšas et ortas et saydas et entradas et agoas vertentes et correntes desde lo šeo fasta a terra, et segundo que todo perteesše a os aniversarios desta dita iglesia et a nos por rason deles, para que posades faser dela et en ela como de vosa cousa propia salvo que a non posades dar, nen vender, nen apensionar a iglesia, nen a monesterio, nen a outro lugar religioso algun salvo a a dita iglesia de Lugo, donde a resšebedes, et se a quiserdes bender vos ou vosos subšesores, que subšederen en o dereyto dela, que requirades et requiran primeyro a o dito cabildo, et se a quiseren que lles seia dada por tanto quanto con verdade outro quiser dar, et se o contrario feserdes ou feseren que por ese meesmo feyto ha pergades et pergan vosos herdeyros et subšesores et se torne a a dita iglesia. A qual dita casa vos damos et outorgamos a penssion, segundo dito he, a tal pleyto et condišon que dĺoje este dia fasta seys anos primeyros seguentes fašades en ela casa de sobrados et balcoes et ha mantenades asy vos et vosos subšesores et herdeyros; et que dedes vos et vosos subšesores, en cada hun ano, dela et por ela de šensso et penssion des et seys maravedis de moeda vella et que os dedes et pagedes en esta šiudade de Lugo a o rendeyro et colledor que for das rendas dos ditos aniversarios, por cada dia de San Martino de nobenbro, en cada ano, et que os pagedes en a moeda que se pagaren os outros maravedis dos ditos aniversarios, et šesando vos ou vosos subšesores et herdeyros de pagar o dito šenso et pension por tres anos que por ese meesmo feyto perdades et perdan todo o dereyto que en ela et a ela avedes et ouberen et se torne a nos, o dito cabildo, et aniversarios, donde a resšebedes.

Et eu, o dito Ares de Castelo, que presente estou por min et por la dita mina muller et herdeyros et subšesores asi resšebo de vos, os ditos senores do dito cabildo, a dita casa por los modos et maneyras et condišoes que ma dades et obligo a min et a todos meus beens. mobeles et rayses, eclisiasticos et seglares, avidos et por aver, et dos ditos meus herdeyros et subšesores, que subšederen en o dereyto da dita casa, de o termos et conplirmos et gardarmos et pagarmos todo asi segundo arriba se conten, et prometo et me obligo de seer senpre et meus subšesores en prol et en honrra et ajuda do dito cabildo et benefišiados da dita iglesia et non seer contra eles en ningun tempo. Et nos, o dito cabildo, asy vos lo outorgamos. Et porque seia šerto nos las ditas partes outorgamos et mandamos delo faser dous contrautos fortes et firmes, anbos en un thenor, por lo notario a juso escripto un para vos, o dito Arias de Castelo, et vosos subšesores et herdeyros que subšederen en o dereyto da dita casa et outro para nos, o dito cabildo, et nosos subšesores, et por mayor firmesa mandamos seelar con noso seelo pendente o contrauto de vos, o dito Ares de Castelo.

Que foy feyto et outorgado en a dita šibdade de Lugo en a dita iglesia et lugar, a veynte et tres dias do mes de junyo, ano do nasšemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatrošentos et seteenta et dous anos.

Testigos que foron presentes et outorgaron o dito foro: Alvaro Dias, aršediano de Sarrea, Gomes Garšia, aršediano de Dešon; et Diego Ferrnandes, mestrescola; et Rodrigo Afonso da Rigeyra, Diego Vasques, Juan Arias de Parga, Pedro Martines, Pedro de Mera, Roy Dias, Afonso Martines de Galdo, canonigos et capitulantes, et outros.

Et eu Gomes Garšia de Goyoso, clerigo da šiudade de Lugo, notario publico por las abtoridades apostolica et ordinaria, a todo o que sobredito he en un con os ditos testigos presente foy et esta carta de šenso et penson, segundo ante min pasou et por las ditas partes foy outorgada, seendo ocupado de outros negošios por outro fielmente fise escripvir et por ende fise aqui estes meu signo et nome acustumados en testemoyo de verdade. Rogado et requerido.