GMH/ÍNDICE A-Z

058
1457

-58-

Testimoyo / Sueyro Gomes.

En Leýño, ẽnos paaços de Sueyro Gomes, a XV djas de julljo, ano4 dito167. O dito Sueyro Gomes diso que, por / quanto onte4, quinta feyra, que forõ XIIIJº djas do dito mes, o arçobispo entrega/ra168 fengidamẽte a dona4 Juana4 de Luna4, súa moller, a Jon Mariño, / seu yrmão, a qual vijndo en camjño pasãdo por cabo da egleia de / Santiago de Padrõ se fora e se lançou, contra võtade do dito Jon Mariño / e dos escudeyros que cõ ela vijnã, ẽna egleia de Santiago de Padrõ; por ende4, / que por se ella absentar e apartar del como4 de seu marido, sen súa / liçençia4 e contra súa võtade, que protestaua e protestou que cayese e jncurri/se e ouvese caýdo e jncurrido ẽnas169 mayores penas çeujles e cremjnales / estableçidas en dereyto en tal caso, e que perdese e aja perdido arras e dote / e todos seus bẽes, e de como4 diso que o daría máys cõpridamẽte por escripto / o pedeu por testimoyo. Testigos: Jon Mariño, arçidiano4 de rreýña170, e Njculao / Gonçalues, clérigo de Sã Jon de Meaño, e Ferrnand Peres Calaçiña, clérigo, e Fernando Rrodriges Greýño / e Pay Rromeu de Vialo e Gonçaluo Mariño e Rroý Mariño, o Moço, e Nuño Ferrnandes / de Geemõde e Lopo4 de Jũque(e)iras e Lopo4 de Goyaes e Jon Marino de Goyãas / e Lopo4 de Vilar e Gomes de Galisján, escudeyros que vijnã presentes quando la / dita señora dona4 Juana4 se lançou ẽna dita egleia./

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
167. A XV djas de julljo, ano dito está sobre a liña; ano leva un trazo por riba.
168. Despois está riscado y.
169. Despois hai o inicio dun p sen riscar.
170. R está escrito sobre co
.