GMH/ÍNDICE A-Z

23

1417, febreiro, 10.
O Concello ordena se lle paguen a Fernán González de Oviedo, recadador que foi no arcebispado por Diego Fernández de León, determinada cantidade de maravedís, que se lle debían ata finais de 1415, dos marcos que o Rei tiña cada ano na cidade. Acompaña conta e recoñecemento do interesado de ter recibido a cantidade.

Des dias do mes de fevreiro. Sabean todos que seendo o conçello, justiças et regidores jurados et homes bõos da çidade de Santiago juntados enno sobrado da notaria de min Ruy Martines, notario da dita çidade, por crida de anafil, segundo he de uso et de costume presentes ende Fernand Ares Xarpa et Pero Eanes Abraldes, justiças da dita çidade et Martin Serpe, Martin Galos, Alvaro Afonso Juliate, Afonso Fernandes Abril, Juan Ares da Canna, jurados et regidores enna dita çidade et en presença de min o dito Rui Martines, notario, et das testemoyas adeante scriptas, logo enton os sobreditos diseron que mandavan et mandaron a Bernald do Camiño, procurador do conçello da dita çidade que presente estava, que de quaesquer moravedis que por lo dito conçello recabdava ou avia de recabdar en qualquer maneira este dito anno que dese et pagase a Fernan Gonçalves de Oviedo, vesiño de Abilles et recabdador que fuy enno arçobispado de Santiago, çertos annos pasados por Diego Fernandes de Leon, recabdador mayor de suso señor el rey enno dito arçobispado, seysçentos et  //
(Fol. 12)
triinta et nove maravedis de moeda vella ou quatro branquas por cada hũu maravedi et mays viinte et seys maravedis de blanquas, contando duas brancas por hũu moravedi; os quaes moravedis diseron que lle quedaran devendo de çertos annos pasados fasta en fin do anno de mill et quatroçentos et quinse annos dos marcos que noso señor el rey ha en cada hũu anno enna dita çidade et que mandavan ao dito Bernald Yanes que reçebese carta de pago do dito Fernan Gonçalves de como lle fasia a dita paga dos ditos maravedis en nome do dito conçello et que con ela et con este mandado lle seerian reçebidos en conta et en paga os ditos maravedis. Testemoyas Vaasco Fernandes Troquo, Juan da Caña, Alvaro Nunes do Camiño, Juan Fernandes de Grado, Gonçalvo Garçia, demandador.
Sepan quantos esta carta viren como yo Fernan Gonçalves de Oviedo, recabdador del arçobispado de Santiago con el obispado de Tuy por Diego Fernandes de Leon, recabdador mayor por nuestro señor el rey del dicho arçobispado et obispado çertos annos pasados, outorgo et conosco por esta carta que fise cuenta con voso Bernald Yanes do Camiño, canbeador, procurador del conçello de la çidade de Santiago de los moravedis que la dicha çidade devian de los marcos que han a dar a nuestro señor el rey desdel anno que paso del señor Jhesu Christo de mill et quatroçientos et nueve annos fasta en fin del anno que paso de mill et quatroçientos et quinze annos et fallose por la dicha cuenta que devia el dicho conçejo de los dichos annos abatido los que en ellos era livrado et pagado seysçientos et treynta et nove maravedis et seys dineiros de moeda vieja contando quatro blancas por un maravedi et mas veynte et seys maravedis de moeda blanqua contando dos blanquas por un moravedi que monta estos maravedis contando a blanqua a tres dineiros seteçientos et ochenta et tres maravedis et seys dineros, los quales dichos moravedis me diestes et pagastes vos el dicho Bernald Eanes en nome del dicho concejo e asi como su procurador en dineiros contados de que me otorgo de vos por entrego et bien pagado et do ende dellos por libre et quito al dicho conçejo de la dicha cibdad de Santiago et a vos el dicho Bernald Yanes, su procurador, et a todos sus bienes para sienpre et porque es verdad escripvi en esta carta de pago mi nonbre et por mas firmesa rogue a Rui Martines, notario de la dicha çibdat de Santiago que la signase con su signo. Fecha en la dicha çibdad de Santiago quinta feira diez dias del mes de Febrero, anno del Nascemiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mill et quatroçientos dies et septe annos. Fernan Gonçalves. Et eu Ruy Martines, notario publico da çidade de Santiago jurado por la iglesia de Santiago a rogo do dito Fernan Gonçalves que en esta carta escripveu seu nome puge aqui meu nome et signal en testemoyo de verdade que tal he. Conçertada con o original por mi Ruy Martines, notario, era escripta en papel et firmada do nome do dito Fernan Gonçalves et signada do signo de min o dito notario.
Conçello, alcalles et jurados et onbres buenos de la çibdat de Santiago, yo Fernan Gonçalves de Oviedo, recabdador del arçobispado de Santiago con el obispado de Tuy este anno de la fecha desta carta vos digo que los mill et seysçientos maravedis de moeda vieja que vos devedes et avedes a dar a nuesto señor el rey dos ditos marcos desa dicha cibdad deste dicho anno que los dedes a Fernan Arias Sierpe, vuestro vesiño por quanto me fiso obligaçion Martin Serpe de me dar libramiento dellos aa çerto plaso o me los pagar aquelos al plaso que los avedes a dar al dicho señor rey et non tomedes del nin del que lo ovier de recabdar por el otra carta de pago que con esta mi carta vos reçebire en cuenta los dichos mill et seyscientos maravedis de la dicha moeda vieja. Et porque es verdad escripvi aqui mi nonbre et por mayor fieldad rogue al notario de juso escripto que la signase de su signo. Fecho siepte dias de julio anno del nasçemiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mill et quatroçientos et diez et septe annos. Fernan Golçalves. Et eu Rui Martines, notario publico da çidade de Santiago jurado, por la iglesia de Santiago a rogo do dito Fernan Gonçalves que en esta carta de libramento escripveu seu nome, puge aqui meu nome et signal en testemoyo de verdade, que tal he. Conçertada con o oreginal por min Rui Martines, notario, era escritpa en papel et firmada do nome do dito Fernan Gonçalves et outrosi signada do signo de min o dito notario. //
(Fol. 12 vº)