GMH/ÍNDICE A-Z

211
1325, agosto, 16. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao clérigo do coro, André Pérez, propiedades en San Xulián e na porta de San Pedro por tres terzas de pan anuais.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 62v.

Era de mill et CCC et LX et tres annos, XVI dias andados do mes d’agosto. Don Fernan Aras, dayam de Lugo, et o cabidoo dese lugar qu’enton estavan presentes, arrenda Andreu Perez, clerigo do coro de Lugo, toda a erdade que os aniversarios am en San Jullao et arredor da villa a a porta de San Pedro, a que soya trager Johan Martines o lavrador da porta de San Pedro, por tres terças de pam cada ano, as duas partes de temporao et a terça de serodeo, asy como se sol husar enas outras rendas do cabidoo. En esta renda non vay a outra renda que el ten y, et por que da cad’ano XX maravedis. Et a morte d’Andreu Perez a de ficar este erdamento livre et quito a yglesia de Lugo, con todol-los boos paramentos que y foren feitos.

Testemoyas: o chantres, \don/ Fernan de Deus; don Johan Johan (sic) Beçerra, juys; Pedro Savaschaes, thesoreyro; Aras Perez, Fernan Alvares, coengos; Afonso Gayo, Pedro Ferrnandes, clerigos.

Eu Jacome Eanes, notario publico de Lugo, a rogo de Andres Perez et por mandado do cabidoo esta carta escryvy, et puge en ella meu nome et meu synal en testemoyo de verdade. (+).