GMH/ÍNDICE A-Z

010
1457

-10-

Carta de nuçõ / de Jon Pereyreyros.

Ẽno dito porto, este dja, mes e ano4. Afonso Pereyreiros e Pero Pereyreyros e Gonçaluo Pereyeyros, / fillos de Johán Perreieyros e de súa moller, Tareyia Afonso, difũta, que Deus aja, jũtos / e cada hũu por sy, outorgarõ carta de nuçón e de pago e de fin4 e quitamento / ao dito seu padre de tódoslos bẽes que a elles pertẽesçíã e avíã de aver / da herẽça da dita súa madre, por quanto outorgarõ averlos rreçibjdos / rrealmẽte e cõ efecto, e en rrasõ da paga rrenũçiarõ as dúas leys / que falã en rrasõ dela, et çétera; prometerõ de nõ yr contra ello en algũu62 / tenpo, obligãdose cõ seus bees; outorgarõ carta de nũçón e quitamẽto / dos ditos bees qual paresçer de meu signo4. Testigos: Jon París, rrector, e Juã / Durã e Pero do Outeyro, moradores ẽna freigresja de Rriãjo.63

XIJ morauidís. //

_____

4. Leva un trazo sobre a palabra.
62. O trazo final do último u sobe en curva sobre esta letra e parece formar outro til, innecesario, pois un trazo horizontal xa cobre a sílaba final.
63. Na marxe inferior está escrito con outra letra e tinta ano do nascemento de noso señor; ano leva un trazo por riba.