GMH/ÍNDICE A-Z

117

1378, marzo, 12. Vilamaior-Mondoñedo.
Unión da cuarta parte de Santa Cecilia do Valadouro á Mesa Capitular da Catedral de Mondoñedo, feita polo bispo don Francisco, con destino a distribucións dos asistentes á Hora de Noa.
A,perg., que conserva parte dos cordóns dos selos pendentes, de 270 x 230 mm. Letra semigótica.

Enno nome de Deus. Amen. Era de mill et quatroçentos et des et seys annos dose dias do mes março / enna çibdade de Bilamayor seendo en cabidoo et por canpaa tanjuda segundo que he de huso et de custume / enno Paaço dos Caualeiros lugar hu se acustuma a faser cabidoo a dita iglesia de Mendonedo presentes enno dito cabidoo / nos don Francisco por la merçee de Deus et da santa Iglesia de Roma obispo de Mendonedo et don Pedro Aras dean don Di/ego Fernandes archidiago de Asumara Ruy Dias thesoureiro Domingo Afonso Ares Peres Lopo Dias Afonso Fernandes Ruy Lopes Afonso / Eanes Pedro Gomes Iohan Afonso coengos da dita iglesia de Mendonedo et as outras pessoas et coengos que entende presen/tes eran enno dito cabidoo capitulantes et cobidoo capitularmente celebrantes para estas cousas que se / adeante siguen nos o dito sennor obispo denconsuum con o dito dean et pessoas et coengos da dita iglesia de / Mendonedo considerantes o deseio et o talente et o boo amor que estas pessoas coengos et seruentes aa sobre/dita iglesia de Mendonedo mostram açerca da dita iglesia soruindoa continuadamente et loauelmente ennos ofiçios diuinaes / et outrosy considerantes çerca de nos commo as distribuyçoes deles de cada dia seian et son muy peque/nas et minguadas damos et outorgamos para sempre jamays liuremente et canonicamente aas pessoas et coengos / et raçoeyros da sobredita iglesia de Mendonedo et aos seus susçessores toda a quarta parte sen cura de santa Cesilia que he / enno couto de San Martino do noso bispado que vagou de presente por morte de Pedro Eanes clerigo que foy dela / con todolos fruytos desemos rendas et dereitos que le perteesçen et perteesçer deuen de dereito aa dita quarta parte da dita / iglesia a qual dita quarta parte da dita iglesia damos et outorgamos et anexamos et vnimos con outorgamento do dito / cabidoo con todolos desemos rendas et dereitos segundo dito he en lugar de distribuyçoes cotidianas para as pessoas coen/gos et raçoeiros da dita iglesia de Mendonedo que beeren ao coro dela a resar a Noa (Nona) et a cantar as Horas que lle / perteesçen et que acabadamente esteueren aas dita Horas da Noa. Et queremos et mandamos que ninhua das pessoas / da dita iglesia que aa Hora da Noa beeren nen outro ninhun que non ajam dobro saluo aquelas pessoas que han acustu/mado de o auer. Et outrosy mandamos que a constituyçon da iglesia de Mendonedo que se tenna et garde a aquelles que forem / fraques(?) que aa Hora da Noa non poderen biir. Et outrosy releuamos et fasemos exsenta a dita quarta parte a dita / iglesia que asy damos ao dito cabidoo de todallas tallas et pedidos et porcuraçoes que beeren aa dita quarta parte da dita / iglesia et mandamos et queremos que seia delas exsenta et que as non page. Et esto que dito he fasemos por acreçen/tar o seruiço de Deus et por soude de nossa alma. Et nos os ditos dean et pessoas et coengos et raçoeyros da dita / iglesia de Mendonedo que presentes somos enno dito cabidoo asy reçebemos logo a dita quarta parte sen cura da dita iglesia por / nos et por nossos susçessores segundo que nos la vos o dito sennor obispo dades et aneyxades. Et porque esto seia çerto / o dito sennor obispo mandou delo faser hua carta ou duas o mays quantas conpresem por lo notario do cabidoo da dita iglesia / seelada de seu seelo da puridade et firmada de seu nome et seelada do seelo do dito cabidoo por testemoyas / que foron presentes as pessoas et coengos da dita iglesia et Lopo Peres et Afonso Peres et Pedro Deus raçoeyros da dita iglesia et / Esteuo Peres Iohan Martines Afonso Dias clerigos do coro da dita iglesia de Mendonedo et outros.
Et eu Affonso Dominges coengo da eglesia de Mendonedo et notario publico do cabidoo dela jurado dado por la / actoridade ordinaria a todo esto que dito he con las ditas testemoyas foy presente et esta carta por outro na minna prsença fige scripuir enbargado doutros negoçios et en ela puge meu nome et / signal que tal he en testemoyo de verdade a pitiçon dos presentes et por mandado do dito sennor bispo. (Signo, na parte inferior lese: Afonso Dominges notario publico). Franciscus episcopus (Rúbrica).

(Reverso):
Nº 14. Vnion de la quarta parte de Santa Ceçilia a la Mesa Capitular.