GMH/ÍNDICE A-Z

480
1395, xaneiro, 26
venda

Costanza Iáñez véndelles a Xoán de Santomé e á súa muller, Inés Estévez, o foro de 3 libras que lle pagan sobre unha viña en Bouza de Ramiro, por 80 mrs.

ACOu, Clérigos do Coro, 85

Anno do naçemento do noso señor Jhesu Cristo de mill e tresentos e noveenta e çinqo annos, viinte e seys dias do mes de janeyro. Sabean quantos esta carta viren que eu Costança Anes moradeyra en Ourense enna rua dos Çapateiros, moller de Fernan Garçia ourives que foy, por min e por toda miña vos vendo e logo por esta presente carta entrego a vos Johan Peres de Santome morador enna dita vila d’Ourense enna rua da Corredoyra e a vosa moller Eynes Estevees e a toda vosa vos para senpre tres libras de diñeiros brancos que me vos o dito Johan Peres aviades a dar de foro cada anno en salvo por huun leyro de viña que vos eu aforey e a toda vosa vos para senpre, o qual leyro de viña está en Bouço de Ramyro, o qual está danbas yllargas ontre duas viñas de Roy do Pe clerigo e en fondo topa enno rigueiro e en çima entesta no camiño publico que vay d’Ourense para a Granja. Vendo vos as ditas tres libras e o dito leyro de viña por que mas aviades de dar de foro cada anno asy que vos e toda vosa vos que o aiades daqui endeante para senpre de disimo a deus e livre e quite de todo outro enbargo, et que façades delo toda vosa livre voentade e o que vos aprouver commo de vosa coussa propia. Ca outorgo e connosco que reçebi de vos ben e conpridamente todo o preço que a min e a vos aprouvo de me por elo dardes, conven a saber oyteenta mor. de diñeiros brancos de des diñeiros o mor., os quaes ey ia de vos et reçebo en min e que pasaron de miña mao aa vosa e da vosa a miña en diñeiros feitos en presença do notario et das tests. adeante escriptas, onde me outorgo por entrega e ben pagada. Et todo jur, dereito, señorio, posison, propiedade, vos e auçon que eu ey e de dereito me perteençe nas ditas tres libras e enno dito leyro de viña por que mas avedes a dar, todo o tollo e remo[vo] de min e de toda miña vos e poñoo en vos o dito Johan Peres e enna dita vosa moller Eynes Estevees e en toda vosa vos para senpre por esta presente carta. Et se agora as ditas tres libras que vos vendo commo dito he mays valen ou valueren daqui endeante ca este preço que me por elas dades, esta mayoría vos dou en doaçon por moyta ajuda e prestança que me fezestes e de vos reçebi, que val mais e he moyto mellor ca esto que vos dou en doaçon commo dito he. Et obrigo todos meus beens gaañados e por gaañar para vos e toda vosa vos seerdes senpre anparados e defesos a dereito con esto que vos vendo commo dito he. Et demais quero e outorgo que quen quer da miña parte ou da estraya que vos contra esta carta e venda que vos eu faço quiser pasar peyte a vos ou a vosa vos por nomme de penna çen mor. de diñeiros brancos et a dita pena pagada ou non esta carta e venda fique firme e valla para senpre. Feyta a carta en Ourense nos dias e era sobre ditos. Testemuyas que a esto foron presentes Roy Peres de Moreda e Afonso Peres de Moreda seu yrmao moradores no dito lugar de Moreda que he no couto de Canaval e Johan Anes de Santa Ougea morador en casa do dito Johan de Santome.

Et eu Fernan Gonçalves notario publico da çidade d’Ourense porlo bispo e porla igleia dese lugar que a esto presente foy e o escripvi e meu nomme e signal y puge en testemoyo de verdade que tal he.

(sinal)

[reverso] Escripturas dos clerigos do coro
duas viñas que lles dou Ares tendeiro por ...