GMH/ÍNDICE A-Z

1168
1466, febreiro, 13. San Paio

Dona Maior de Baamonde dˇalle ß s˙a filla, dona Tareixa, as herdades de Prado coas s˙as rendas.

MADRID, AHN, Carp. 1333 B/22, perg. orix., galego, cortesß, 310 x 200 mm.

Sabean todos quantos esta carta de donašion viren como eu dona Mayor de Vaamonde, moller que foy de Fernan Diaz de Riba de Neyra defunto, a que Deus perdone, de mina propia et libre voontade non coostregida per forša, nen enduzida por engano por fazer amor et grašia et boa obra et remunerašion dos servišos pasados outorgo et conosco que fašo donašion perpetua para senpre jamays entre vivos non revocble, por jur de herdade a vos dona Tareija, mina filla, et do dito Fernan Diaz et a vosas vozes et herdeyros et subšesores. Conven a a saber que vos dou asy en a dita donašion todas las herdades de Prado et rendas delas con todos seus terminos et jurdišoes et senorios que eu ende ey et avia et a min perteesšian en qualquer maneyra et por qualquer razon con todas suas perteesšas et dereyturas, que me ende perteesšian et perteesšen et perteesšer deven, das quaes ditas herdades de que eu asy fašo a dita donašion vos las avedes de tomar et resšeber a Deus et a vosa ventura, et sacarlas de alguuns ocupadores se las ocupan para vos et para vosos herdeyros et subšesores por jur de herdade para senpre jamays, et quito et parto de min todo senorio, dereito, jur, posesion et propiedade que me perteesca, ou posa perteesšer, ou aja perteesšido en o dito lugar de Prado de fondo et en qualquer parte deles, et por esta presente carta lo paso et traspaso todo en vos, os ditos dona Tareia et Vaasco das Seyxas, voso marido, et en vosos herdeyros por la tradišion desta presente carta, pura et libremente et para que as ajades et tenades para agora et para senpre jamays, et para que vos et vosos herdeyros et sošebsores fašades delas et en elas et de parte delas et en elo et en cada cousa et parte delo todo o que a vos et a eles aprouver, et as posades vender et enpenar et promutar et destraer et pasar en outra persona por qualquer titulo asy de ultima voontade como entre vivos por la tradišion desta carta que en mao et poder de vos, a dita dona Tereija, et Vaasco das Seyxas dou et paso o senorio das sobreditas herdades con todos seus peytos et dereytos et rendas et con todas suas perteesšas, et dou poder espreso a vos los sobreditos para que posades por vosa abtoridade entrar os ditos beens et cada huuns deles et tomar et continuar la posesion de todo elo et de qualquer cousa et parte delo, segund dito he de suso. Et prometo et outorgo por min et por todos meus herdeyros et sušessores de non yr nin viinir contra a dita donašion en todo, nen en parte delo, nen por outra cousa alguna, nen por engratidue en qualquer maneyra que por vos seja cometida. Et por esta presente carta de donašion confeso et outorgo que vos fašo a dita donašion, segundo dito he, en remunerašion de moyto servišo que me avedes feyto et por lo devido que convosvo avia et aio. Et para lo mellor teer conplir et agardar et non vinir nen pasar contra elo, nen contra parte delo renunšio et parto de min todos et quaesquer foros et dereytos canonicos et ševiis, monišipaes et inperiales et estatutos et constituišoes et usos et custumes que contra o que dito he, ou contra parte delo, podese por min ou por outros dezer et alegar, ou meus herdeyros, ou qualquer deles en qualquer maneyra et por qualquer razon et en espišial qualquer ley que diga que por causa de ingratidue se pode renunšiar a donašion, ou porque diga que he inofišiosa ou inmensa ou nasšer despoys da dita donašion fillos legitimos a o donador, et eso meesmo seendo šertificado da ley que diz que la donašion que deve seer insynuada ante o juiz, eu renunšio a dita ley, et eso meesmo renunšio a ley que dize que a donašion que pasa de quinentos floriins que deve seer insynuada ante o juiz do lugar; et eso meesmo renunšio a ley que dize que posturas que fazen as partes contra leys que non vallan. As quaes sobreditas leys seendo eu delas et de qualquer delas ben šertificada las renunšio et parto de min et de meus herdeyros et subšesores. Et renunšio as leys dos enperadores Justiniano et Verillano que falan en ajuda et favor das molleres, et eso meesmo renunšio a ley que diz que as leys non poden seer renunšiadas, as quaes ditas leys eu expresamente renunšio, et se por via de renunšiašion non se poder fazer prometo por pacto expreso de o non alegar, nen contradezer, nen yr, nin pasar contra a dita donašion, que de mina propria et libre voontade fašo, nen la revocar, nen meus sušebsores so pena de quinentas dobras de boo ouro et de justo peso do cuno de noso senor el Rey don Enrrique que quero que pague eu, ou qualquer de meus herdeyros et sošebsores, se contra elo eu, ou eles foremos ou pasaremos en qualquer maneyra, et mays que ajan a mina maldišon et a de Deus, et todavia valla esta dita donašon. Et dou poder et pido et rogo a qualquer juiz o justišias de toda a Corte de noso senor el Rey et de todas las šibdades et villa et lugares et terras llanas dos seus reynos et senorios que vos anparen et defendan a vos, a dita dona Tareyija, et Vaasco das Seyxas et vosos herdeyros et sušebsores con esta dita donašion et con os ditos beens et os ponan et apoderen en a posison abtual, corporal et real de todo lo sobredito contiudo en a dita donacion. Et porque seia šerto et non vena en dulta outroguey esta carta de donašion ante o notario et testigos de juso escriptos.

Que foy feyta et outorgada dentro en os paašos de Sant Payo, a treze dias do mes de fevereyro, ano de mill et quatrošentos et sesenta et seys anos.

Testemoyas que foron presentes: Gonšalvo Yanes de Pingara; et Roy Gomes, et Martin Jato, et Afonso de Pereira, et Pedro do [...].

Et eu Rodrigo Afonso dĺAdae, escripvano de noso senor el Rey et seu notario publico en a sua Corte et en todos los seus regnos et senorios, esta carta fis escripvir en mina presenša con os ditos testemoyas et puje aqui meu nome et signo en testemoyo de verdade et valla que tal he (signo).

Rodrigo Afonso, notario.