GMH/ÍNDICE A-Z

161
1326, outubro, 29 (Traslado de cláusulas feito o 7 de marzo de 1327)
testamento

Testamento de Pedro Rodríguez, arcediago de Limia.

ACOu, Clérigos do Coro, 139

Era de mill e tresentos e sesseenta e quatro annos, viinte e nove dias doutubro. Conosçuda coussa seia a todos que en pressença de min Affonso Viviaez coengo d’Ourense e chançeler dessa çibdade e das testemoyas adeante escriptas ho corpo do arçidiago don Pero Rodrigues suterrado ena costra de Sant Martiño da igleia d’Ourense assy como conviria, ho cabidoo d’Ourense foy a essa ora juntado ena costra nova hu he custume de se fazer cabidoo e todos os outros que a essa ora que quiseron estar, Johan Miguez coengo d’Ourense mostrou por Lourenço Dominguez notario, en presença de min o dito chançeler e do dito cabidoo, por ante Pero Giaz coengo e vigario geeral do onrrado padre señor don Gonçalvo porla graça de deus bispo d’Ourense, hun escripto en papel serrado e seelado en tres lugares do seelo do arçidiago sobredito etç. Et que o dito Lourenço Dominguez escripvira outro escripto por sa mao e que en presença do dito arçidiago avendo el seu entendemento conprido o çerrara e seelara con seeloo do dito arçidiago por ante Roy Peres abbade de Moura e Johan Lourenço clerigo do dito Johan Miguez e Miguel Eanes clerigo do arçidiago Fernan Eanes d’Esgadeso, Pero Lourenço de Lamela, Fernan Peres clerigo do dito arçidiago que y foron chamados e esteveron presentes por tests. e que no dito escripto escriviron seus nomees e que por anteles o dito arçidiago dera o dito escripto por seu testamento e por sua pustrimeira voontade etç. do qual testamento o teor tal he:

Eno nome de deus amen. Sabean quantos este testamento viren que eu Pero Rodriguez arçidiago de Limea na igleia d’Ourense jazendo moy doente eno meu corpo enpero con todo meu sisso e con todo meu entendemento conprido, temendome que poys de mina morte verria contenda entre alguuns sobre meus beens, por ende faço e ordeno deles meu testamento e mina postrimeyra voontade en esta maneira: Primeiramente mando mina alma a deus verdadeiro e rogo a Santa Maria sua madre que seia miña avogada e a todos los santos do parayso. Iten mando suterrar meu corpo eno cimiterio de Sant Martiño trala ousia de Santa Maria eno moymento que eu y fige etç. Iten mando aos capellaens de Santa Ouffemea triinta mor. e pageyllos, et huna leyra de bacelo que ey ena Forcadura de quinta que foy de don James, que aian emente e mina alma e a de don James en suas oraçoens etç. Et faço meu heree e conpridor deste meu testamento e mina pustrimeira voontade o sobre dito Johan Migues que conpra e page mias devedas e mandas por meus beens e sen seu dano etç. Esta foy en o dito cabidoo no dia e era sobre ditos. Tests. que a esto presentes foron don Beraldo Afonso, don Pero Pas arçidiagos, Affonso Lourenço, Johan Giraldez, Martin Fernandes, Bertolameu Peres coengos, Fernan Peres, Pero Fernandes raçoeyros.

Et eu Affonso Viviaez coengo e chançeler sobredito que a estas cousas presente fuy e en mina presença o fiz escrivir e meu signal y puge en test. de verdade.

Et eu Pero Eanes notario publico d’Ourense porlo bispo e porla igleia desse lugar vy o dito testamento de don Pero Rodriguez arçidiago sobredito signado con signal do dito Affonso Viviaez chançeler segundo por el apareçia e a petiçon de Estevo Lourenço capelan de Santa Ouffemea e por mandado e outoridade de Pero Gias coengo e vigario geeral do onrrado padre señor don Gonçalvo porla graça de deus bispo d’Ourense tirey ende as sobreditas clausulas vervo por vervo e puge aqui meu signal en test. de verdade. Esto foy en Ourense, sete dias de março, era de mill e ccclxv annos. Tests. Domingo Nunes, Johan Anes, Fernan Fernandes, Françisco Peres notarios d’Ourense, Roy Pugaao.

(sinal)

[reverso] Triinta mrs. porlo baçelo que jas enna Forqadura que foy de don James.