GMH/ÍNDICE A-Z

219

a
s/d

Roi Fernández, pedreiro de Lugo, fai avinza con Afonso García, mestre da Ponte, para traballar nesta obra con dous compañeiros ata fin de maio, cun salario de 20 pares de brancas diarias para el e 14 para os compañeiros, ademais da mantenza e ferramenta. (fol. 71v)

Afonso Garçia pedreiro.

Sabean quantos esta carta viren como eu Roy Fernandes pedreiro, vesiño da çidade de Lugo, faço aviinça convosco Afonso Garçia meestre pedreiro, meestre da ponte d’Ourense, a qual aviinça faço convosco en esta maneira, de lavrar convosco enna obra de cal e de pedra se mester for ontre min e dous conpaneiros et vos o dito Afonso Garçia por min meesmo que me diedes por cada día de lavrar viinte pares de brancas e por cada huun dos ditos meus conpaneiros por cada hun catorse pares de brancas et por esto que vos \nos/ mantenades por elo de comer e dos outros mesteres para voso mantemento et eu o dito Afonso Garçia que vos día ferramenta que ouverdes mester para con que birtedes a pedra para faser a dita cal et que eu o dito Rodrigo Fernandes que traga quatro picos para se faser a dita obra et do al que eu, o dito Afonso Garçia, que os aguçe e vos día todaslas outras ferramentas que ouverdes mester e anbos a dous asy se obrigaron et o dito Afonso Garçia \Rodrigo Fernandes/ obrigouse de seer con o dito Afonso Garçia a faser enna dita obra ata en fin do mes de mayo, para o qual logo o dito Rodrigo Fernandes reçebeu do dito Afonso Garçia dosentos pares de brancas para a ferramenta para a dita obra etç. anbos ase sy obrigaron sopenna das custas e perdas que sobre elo recreçeren etç. Tests. Rodrigo Vasques, Afonso Anriques, Garçia Rañooa.