GMH/ÍNDICE A-Z

032
1457

(15V)

-32-

Doaçón.

Ẽna freigresja de Sã Saluador de Taragoño, estando en casa de Juã / d'Ouril, a XIIJ djas do mes de junjo de LVIJ anos4; como4 eu Aldonça Munjs, / moller de Rroý de Leys4, moradora en Sã Pedro de Vialo, outorgo e coñosco / que dou en bõa e pura doaçõ, segundo e ẽna maneyra que mellor lo poso / e deuo dar, de feyto e de dereyto, a vós, Sancha4 Rrodriges, moller que fostes de Ferrnand / Gomes da Mẽda, moradora en Sã Geenjo de Vamjo, que estades presente, o meu padroádego105 que me perteesçe aver ẽno b[e]nefiçio106 de / Sã Pedro de Vialo por bos de Ferrnand Garçía de Vialo, meu padre, de que /  eu solja leuar hũa faneiga de pã; a qual dita doaçõ vos faço porlas / moytas graças e bõas obras que en este mũdo eu de vós ey rreçebjdo, / e prometo e me obligo4 cõ todos meus bẽes de vosla nõ rreuocar / nẽ rremouer en algũu tenpo nẽ por algũa rrasõ, so obligaçõ dos ditos / meus bẽes; e desde aq me desapodero de jur e posesiõ do dito padroád/ego e pono e apodero en el a vós, a dita Sancha4 Rrodriges, e a vosas boses / e herdeyros e soçesores, para que seja voso e deles, para vender, trocar, en/penar, faser dele e en ele o que vós quiserdes e por bẽ touerdes como4 / de vosa cousa propia, libre e desẽbargada, çerca do qual rrenũçio quaes/que(e)r leys4 e outorgo carta firme de doaçõ ante107 o presente notario e testigos qual pare/sçer signada4 de meu signo4, et çétera. Testigos que forõ presentes: Juã d'Ouril, / morador ẽna dita freigresja de Sã Saluador, e Estéuõo do Njne4, morador en Njne4, / que he ẽna freigresja de Sã Viçenço de Çespoõ, e Fernando d'Oeste, criado da dita Sancha Rrodriges.

_________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
105. Despois está riscado de Sã Pedro de Vialo.
106. Está escrito bnefiçio.
107. Escribiu p e corrixiuno a a.