GMH/ÍNDICE A-Z

321
1354, marzo, 17 - abril, 21
sentenza

Sentenza dada o 17 de marzo por Xoßn Gonzßlez, vigairo do bispo, e confirmada o 21 de abril por Beltrßn Beltrßnez, arcediago de Baroncelle e tamÚn vigairo do bispo, en favor de Gonzalo PÚrez do Mato, no preito que sosti˝a contra o bispo don Xoßn sobre o se˝orÝo de Mende.

Incl˙ense carta de poder do bispo, privilexio rodado de Fenando IV (Burgos, 8 de xullo de 1302) confirmando outro de Afonso VII (Valladolid, 4 de febreiro de 1155) de doazˇn ao mosteiro Santa Comba de Naves; carta de foro (29 de marzo de 1265) do lugar de Mende que fai este mosteiro a Estevo Pßez; venda deste lugar a Gonzalo PÚrez do Mato (21 de novembro de 1344).

ACOu, Escrituras VII, 71 (copia parcial en Escrituras VII, 70)

(ed. do abreviado: M. Castro / M. MartÝnez Sueiro, Colecciˇn de Documentos del Archivo de la Catedral de Orense, I, 303-311; eds. parciais: BCMO 2 (1902-1905), 169-171 e Anuario de Estudios Medievales 5 (1968), 139-140)

Era de mill et trezentos et noveenta et dous annos, quinta feira, viinte et seys dias de fevereiro. Conušuda cousa seia a todos que en presenša de min Johan Fernandez notario publico dĺOurense por la igleia desse lugar et das testemuyas adeante escriptas parešeron en juizo ante Johan Gonšalvez thesoureiro et vigario geeral do onrrado padre et se˝or don Johan pola graša de deus et da santa igleia de Roma bispo dĺOurense, Gonšalvo Peres do Mato vizi˝o dessa villa da huna parte et Fernan Anes avogado procurador en esse lugar en nomme do dito se˝or obispo da outra. Et logo o dito Fernan Anes mostrou et fezo leer ante o dito vigario huna procurašon escripta en papel et seelada do seelo do dito se˝or o bispo et escripto en ela seu nomme con sua mao segundo pela dita procurašon parešia, da qual procurašon o teor atal he:

Sabeam quantos esta carta de procurašon viren que nos don Johan por la graša de deus et da santa igleia apostolical de Roma bispo dĺOurense, por nos et en nosso nomme et da dita nossa igleia dĺOurense fazemos, ordinamos et estabelešemos nossos liidemos, verdadeiros, sufišientes et geeraes procuradores a Fernan Anes avogado morador enna šidade dĺOurense enna rua dĺOobra et a Lourenšo Anes dito Mercador, morador na dita vila, portador ou portadores desta presente procurašon, an\bos/ en senbra et cada hun deles por sy en todolos pleitos, contendas et demandas movudas et por mover que nos ave(mos) et entendemos a aver contra qual quer ou quaes quer pessoa ou pessoas ou que pessoa o pessoas qual quer ou quaes quer an et entenden a aver contra nos sobre qual quer ou quaes quer cousas et demandas que seian et por (qual) quer razon perante qual quer ou quaes quer juiz ou juizes ordinarios alvidros delegados ou sub delegados tanben clerigos commo leigos perante que se possa et deva faser todo conprimento de dereito en qual quer lugar que esta procurašon parešer. Et damos et outorgamos aos ditos nossos procuradores et a cada huun deles livre et conprido et abastado poder de enprazar, pedir, denunšiar, demandar, rešeber, recadar, responder, defender, contradizer, razoar, alegar, recusar, frontar, querelar, acusar, protestar, pe˝orar, conviir, reconviir libello ou libellos, porreier et rešeber pleito ou pleitos, entrar et contestar juramento de calupnya et dešisorio et outro qual quer juramento que lles pedido et demandado for de dereito et de huso et de costume en nossa alma der et enna outra parte opo˝er se conprir posišoens poer et artigoos dar et a outros responder, provar, reprovar per cartas et estormentos et per testemunyas et outras contradizer, carta et cartas gaa˝ar et outra ou outras contradiser et testar, publicar, concluyr, sentenša ou sentenšas pedir oyr et conssentyr et rešeber, dela ou delas apelar et suplicar et seguyr a appelašon ou suplicašon se mester for, et pedir et rešeber custas et a eissecušon daquelo que por nos et en nosso nome for julgado, et entrar possisson et teela, et que possan por nos et en nosso nome fazer et sustituyr outro ou outros procurador ou procuradores tanben ante do pleito contestado commo depois et revogalos cada que quiseren et por ben teveren et fillaren en sy o pleito ou pleitos enno estado en que os acharen et correieren en eles se poderen, et que possam fazer, dizer, trautar, procurar todalas cousas et cada huna delas que boons procuradores liidemos, verdadeiros, geeraes et sufišientes poden fazer et deven, et que nos fariamos et diriamos et poderÝamos faser se per nos meesmo a elo presente fossemos, aynda que seian daquelas cousas que requiren espešial mandado en dereito contiudas. Et outorgamos et avemos por firme et por estavil todalas cousas e cada huna delas que pelos ditos nossos procuradores et por cada huun deles et por aquel ou aqueles que eles ou cada huun deles fezeren et sustituiren en seu lugar et por nos et en nosso nome for feito et procurado en quanto sobre dito he. Et obligamos todolos beens da nossa mesa do dito bispado para estar por elo a todo tenpo, et pagar et conprir et aguardar todo quanto for julgado tanben por nos commo contra nos. Et por que esto seia šerto et non ve˝a en dulta damos ende aos ditos nossos procuradores esta nossa carta de procurašon aberta et seelada nas costas con nosso seelo. Et por mayor firmedume sub escrivymos aqui nosso nome robrado con nossa mao. Que foy feita en Graandeira, quinze dias do mes dĺoytubro, era de mill et trezentos et noveenta annos. Nos el obispo.

A qual procurašon liuda, o dito Gonšalvo Perez presentou et fezo leer ante o dito vigario per min dito notario en presenša do dito procurador hun testemunyo escripto en papel et signado do nome et signal de Roy Fernandez notario dĺOurense, do qual o tenor atal he:

Conušuda cousa seia a todos que en presenša de min Roy Fernandez notario publico dĺOurense pola igleia desse lugar et das testemunyas adeante escriptas, Gonšalvo Perez do Mato vizi˝o da dita vila parešeu ante o onrrado padre et se˝or don Johan pela graša de deus et da santa igleia de Roma bispo dĺOurense, et disso ao dito se˝or o bispo que ben sabia en commo ontre o dito se˝or o bispo et o dito Gonšalvo Perez era contenda sobre razon do se˝orio et jurdišon do lugar de Meende et do jantar et liberdade e dereitos do dito lugar que o dito Gonšalvo Perez dizia que era seu et lle perteenšia de dereito, et por razon que o dito se˝or obispo era parte en este feito por razon do prestamo de ăeboli˝o que era seu e de sua igleia, o dito Gonšalvo Perez pedÝo ao dito se˝or obispo que lle desse hun juis sen sospeita que o oysse con o dito se˝or obispo ou com seu procurador, et que livrasse este feito entre eles segundo achasse por dereito. Et logo o dito se˝or obispo mandou a Johan Gonšalves thesoureiro da igleia dĺOurense que siia presente que assy commo seu vigario geeral que oysse o dito Gonšalvo Peres con Fernan Anes procurador do dito se˝or obispo et que visse o dereito danbalas ditas partes et livrasse este feito segundo achasse por dereito. Et logo o dito thesoureiro mandou aos ditos Gonšalvo Perez et Fernan Anes procurador do dito se˝or obispo que era presente que parešesen antel et el que livraria o dito feito segundo que achasse por dereito. Esto foy en Ourense, viinte dias de fevereiro, era de mill et trezentos et noveenta et dous annos. Testemunyas que presentes foron Fernan Anes mestrescola de Santiago, Johan Perez abbade de Servoy coengo dĺOurense, Gonšalvo Codeiro e Andreu Perez notarios dĺOurense.

Et eu Roy Fernandez notario sobre dito que a esto presente foy et mi˝a presenša o fige escrivyr et meu signal y fige en testemunyo de verdade que tal he.

O qual presentado, o dito vigario disso que por reverenšia do dito se˝or obispo que rešebia seu mandado et oyria o dito pleito entre as ditas partes et que o livraria segundo que achasse por dereito segundo que lle o dito se˝or bispo mandava et pelo poder ordinario que avya do dito se˝or o bispo. Et logo o dito Gonšalvo Perez presentou et per min dito notario fezo leer huna pitišon en escripto feita en esta maneira:

Ante vos Johan Gonšalvez thesoureiro et vigario geeral do onrrado padre et se˝or don Johan pola graša de deus et da santa igleia de Roma bispo dĺOurense. Eu Gonšalvo Perez do Mato vezi˝o dessa dita villa digo et propo˝o contra Fernan Anes vogado et procurador do dito se˝or o bispo en pessoa del, que commo don Afonsso enperador de toda Espanha, con donna Rica sa moller et con seus fillos reys desse en doašon ao moesteiro de Santa Coonba de Naves et aos monies desse lugar para senpre o lugar de Meende con todolos seus dereitos et perteenšas et jurdišon que y avya, et esto lles desse per seu privilegio volado. Et depoys desto o dito prior et convento do dito mosteiro aforassen a don Estevoon Paez šidadao dĺOurense et a donna Oufemea sua moller et a toda sua voz para senpre per carta feita per notario o dito lugar de Meende por foro šerto que por el an a aver, et lles dessen et aforassen a eles et a toda sua voz o dito lugar con todas suas perteenšas et con todo o dereito e se˝orio que y avyan et lles perteenšia, et os ditos don Estevoon Paez et sua moller et seu fillo MašÝa Esteves depoys deles et seus sušessores tevessen et pessuyssen o dito lugar et husassen dos ditos dereitos et se˝orio et jurdišon, et commo a min perteensca et perteensšer deva de dereito o dito lugar de Meende con todos seus dereitos et perteenšas per tÝtolo que del ey et me perteensca et perteensšer deva outrossy todo se˝orio et jurdišon real do dito lugar por rason da dita doašon que del foy feita ao dito mosteiro et polo aforamento que o dito mosteiro fez aos ditos don Estevoon Paez et sa moller et sua voz para senpre et me perteensca outrossy a min et a mi˝a voz os ditos dereitos et se˝orio et jurdišon por razon que husaron deles meus antešessores, et commo eu contendesse en juiso con o dito Fernan Anes procurador do dito se˝or o bispo en nome del, sobre razon das theegas de ševada et gali˝as que os moradores do dito lugar pagavan de cada anno et a loytosa quando acaesše demandandoos para min et para mya voz por que me perteensšen de dereito. Os quaes dereitos me enbargava o prestameiro que tii˝a o prestamo de ăeboli˝o et de Lamela et o moordomo que y andava polo dito se˝or obispo, et commo fosse dada sentenša por min et contra o dito procurador, enna qual sentenša me foy julgado que me perteenšia et devya a aver min et mi˝a voz as ditas teegas de ševada et galli˝as de cada anno para senpre et a loytosa quando acaesšesse. Et por que eu protestey enna mi˝a pitišon que dey contra o dito Fernan Anes, et ao pe da sentenša que cada que achasse que me mays dereitos perteenšian do dito lugar que protestava que os podesse demandar et aver, et commo a min perteensca et perteensšer deva de dereito todo o se˝orio et jurdišon real do dito lugar con todos seus dereitos et perteenšas por rason da dita doašon que o dito enperador del fez, et por o aforamento que do dito lugar foy feito aos ditos don Estevoon Paez et sua moller et sua[s] voses, et perteensšeme outrossy por rason que os ditos meus antešessores husaron dos ditos dereitos et se˝orio et jurdišon real segundo dito ey. Et commo a min seia dito que o dito se˝or obispo commo prestameiro que ten o se˝orio do couto de ăeboli˝o et Lamela ou seus moordomos ou outre alguun que tever o dito prestamo que me queren enbargar et enbargan os ditos dereitos et se˝orio et jurdišon do dito lugar ou parte deles. Pešovos que per vossa sentenša definytiva declaredes o dito se˝orio et dereitos et jurdišon real do dito lugar que deven seer meus et de mia voz para senpre et que o dito se˝or obispo nen outre que tever o dito prestamo non me deve a fazer enbargo sobrelo. Et outrossy que declaredes que enbargo que algunas vezes fezeron a min et aos moradores do dito lugar os moordomos do dito couto por aiuda de di˝eiros que pedian aos moradores do dito lugar para pagar jantar ao prestameiro que tever o dito prestamo que os non deven a aver nen deve a seer posto carrega nen peito nen trebuto nihuun pelo dito lugar e moradores del e de seu termio, salvo aquela que eu et mi˝a voz y posermos, poys que o dito lugar et dereitos et se˝orio et jurdišon son meus et de my˝a voz et ho deven a seer de dereito, et que o dito se˝or obispo nen outre nihuun que daqui endeante for teedor do dito prestamo, nen os moordomos que y andaren nen outra pessoa nihuna non deven a faser chamo nen enbargo a min nen a mya vos nen aos moradores do dito lugar e de seu termio nen a nihuun deles sobrelas cousas sobre ditas nen sobre cada huna delas, et que sobrelas cousas sobre ditas et sobre cada huna delas po˝ades perpetuo silenšio ao dito procurador en pessoa do dito se˝or obispo et a todolos outros bispos et outre quen quer que foren teedores do dito prestamo agora et daqui endeante. Et esto pešo que declaredes et julgedes todo per vossa sentenša, declarandoo et julgandoo a min et a mya vos para senpre. Et esto pešo protestando que a salvo me fique meu dereito en todo agora et daqui adeante. A qual presentada, o dito Fernan Anes procurador do dito se˝or o bispo pedÝo dela o tralado et termio a que veesse responder a ella. Et o dito vigario mandoullo dar et assignoulle termio a que veesse responder aa dita pitišon quanto for seu dereito para luens primeiro que ven. Tests. Roy Fernandes notario dĺOurense Fernand Ares ome do dito vigario et outros.

O termio viudo, lues tres dias de maršo, o dito vigario disso que por quanto era enbargado doutros negošios que espašava este pleito no estado et termio en que estava para en outro dia, martes primeiro que ven.

O termio viudo, martes quatro dias de maršo, os ditos Gonšalvo Peres et Fernan Anes procurador sobre dito presentes ante o dito vigario, o dito Fernan Anes procurador presentou et fez leer per min dito notario huun escripto de contestašon per que disso que respondia aa pitišon que o dito Gonšalvo Perez dera, do qual escripto o tenor atal he:

Eu Fernan Anes procurador do dito se˝or obispo en nome del respondendo aa pitišon que Gonšalvo Peres do Mato move contra o dito se˝or obispo et contra min en seu nome et contestando pleito sobrela, digo que non sey nen creo que don Afonsso enperador de toda Espanha con dona Rica sa moller et con seus fillos reys desse en doašon ao mosteiro de Santa Coonba de Naves et aos monies desse lugar para senpre o lugar de Meende con todos seus dereitos e perteenšas que y avya per privilegio bulado segundo que o dito Gonšalvo Perez pon en sua pitišon. Iten contestndo pleito sobrela dita pitišon, digo que non sey nen creo que depoys desto o prior et convento do dito mosteiro aforassen a don Estevo Paes šidadao dĺOurense et a donna Oufemea sa moller et a toda sua vos para senpre per carta feita per notario o dito lugar de Meende por foro šerto que por el an a dar, nen que lles dessen et aforassen a eles et a toda sua vos o dito lugar con todos seus dereitos et perteenšas et con todo o se˝orio et jurdišon que avyan et lles perteenšia enno dito lugar. Iten digo que non sey nen creo que os ditos don Estevo Paez et sa moller et seu fillo Mašia Estevez depoys deles et seus sušessores tevessen et pessuyssen o dito lugar et husassen dos dereitos et se˝orio et jurdišon do dito lugar. Iten digo que creo que o dito lugar de Meende perteenše et deve perteenšer de dereito ao dito Gonšalvo Peres per titolo que del a, por que foy presente quando lle feseron venda do dito lugar, pero por que nosso se˝or o bispo non he delo šerto, pešo que mostre o titolo que del a, mays non sey nen creo que lle perteensca todo ho se˝orio et jurdišon real do dito lugar por rason da dita doašon que dis que del foy feita ao dito mosteiro nen per ho aforamento que o dito mosteiro dis que fes aos ditos don Estevoon Paes et sa moller et a suas voses, et creo que o dito se˝or o bispo per sy et per seus moordomos assy commo teendor do dito prestamo de ăeboli˝o enbargou et quer enbargar o dito se˝orio et dereitos et parte deles, por que cree que a en eles dereito el et sua igleia. Et enno al que se enna pitišon conten confessoa ata hu dis. Et commo a min perteensca et perteensšer deva de dereito todo o se˝orio real do dito lugar etš. Et dali adeante nÚgolla ata hu dis. PÚšovos que per vossa sentenša declaredes o dito se˝orio seer de mia vos etš. O qual escripto de contestašon liudo, o dito Gonšalvo Peres disso que o dito Fernan Anes procurador non contestava a sua pitišon dereitamente, et pedÝo ao dito vigario que lla mandasse contestar. Et o dito Fernan Anes disso que era contestada quanto abastava. Et se a dita pitišon era contestada ou non anbalas partes concluyron et o dito vigario, visto et examinado a dita pitišon et contestašon, disso que dava a dita pitišon por contestada quanto abasvava. Et logo o dito Gonšalvo Peres pedÝo ao dito vigario que rešebesse juramento de calupnya das partes, ca el prestes era para provar sua entenšon et aquelo que lle era negado da parte. Et o dito vigario rešebeu juramento de calupnia danbas as partes segundo forma de dereito. Sobrelo qual juramento as ditas partes feseron juramento aos santos avangeos corporalmente tanjudos con suas maos. O qual juramento rešebudo, o dito Gonšalvo Perez deu seus artigoos escriptos en papel para provar sua entenšon sobre aquelo que lle era negado. Dos quaes artigoos o tenor atal he:

Entendo a provar eu Gonšalvo Perez do Mato contra Fernan Anes procurador do dito se˝or o bispo, que don Afonsso enperador de toda Espanha con donna Rica sa moller et con seus fillos reys deu en doašon ao mosteyro de Santa Coonba de Naves et aos monies desse lugar para senpre o lugar de Meende con todos seus dereitos et perteenšas que y avya per seu privilegio bullado. Entendo a provar que depoys desto o prior et convento \do/ dito mosteiro aforaron a don Estevoon Paes šidadao dĺOurense et a donna Oufemea sa moller et a toda sua voz para senpre per carta feita per notario o dito lugar de Meende por foro šerto que por el an a dar, et que lles deron et aforaron a eles et a toda sua vos o dito lugar con todas suas perteenšas et con todo o dereito et se˝orio que avyan et lles perteenšia enno dito lugar.

Eu Johan Fernandes (sinal) notarioEntendo a provar que os ditos dom Estevoon Paez et sua moller et seu fillo Mašia Esteves depoys deles et seus sušessores husaron dos ditos dereitos et se˝orio et jurdišon do dito lugar et que teveron et pessuyron o dito lugar husando delo et que perteenše a min o dito Gonšalvo Perez todo o se˝orio real do dito lugar por razon da dita doašon que del foy feita ao dito mosteiro et pelo aforamento que o dito mosteiro fez do dito lugar aos ditos don Estevon Paez et sua moller et suas voz\es/ et pelo huso que del husaron. Et desto provarey o que poder assy que provando delo ou todo ou alguna cousa que abaste a mi˝a entenšon a mays non me obligo. Os quaes artigoos dados, o dito Fernan Anes disso que non eran perteenšentes aa pitišon que o dito Gonšalvo Perez fesera segundo devya. Et o dito Gonšalvo Perez disso que eran perteenšentes quanto abastava et se os ditos artigoos eran perteenšentes ou non anbalas partes concluyron. Et o dito vigario vista a pitišon do dito Gonšalvo Peres et vistos et examinados os ditos artigoos, pronunšiou que os ditos artigoos eran perteenšentes quanto abastava. Et logo o dito Gonšalvo Peres pedÝo termio para a primeira produšon. Et o dito vigario assignoulle termio para ela para sabbado primeiro que ven et mandou dar seu alvala para enprazar as testemunyas. Testemunyas Pero Fernandes, Estevo Peres notarios, Franšisco Peres et Gonšalvo Peres da crus do ăenteo. O termio viudo, sabbado oyto dias de maršo, ante o dito thesoureiro et vigario parešeron en juiso o dito Gonšalvo Peres da huna parte et o dito Fernan Anes procurador do dito se˝or obispo da outra. Et logo o dito Gonšalvo Peres disso que por quanto fora enbargado doutras cousas que tevera de livrar que non podera para este dito termio desta produšon primeira buscar testemuyas e escripturas que tii˝a et entendia daver para dar en prova, et pedÝo ao dito vigario que lle assignasse termio para a segunda produšon. Et o dito vigario assignou termio ao dito Gonšalvo Peres para a segunda produšon en presenša do dito procurador do dito se˝or bispo para martes primeiro que ven. Testemunyas Pero Fernandes ome do dito Gonšalvo Peres, Gonšalvo Peres da crus do ăenteo et outros.

O termyo viudo, martes onze dias de maršo, ante o dito thesoureiro et vigario sobre dito parešeron en juiso o dito Gonšalvo Peres da huna parte et Fernan Anes procurador do dito se˝or bispo da outra. Et logo o dito Gonšalvo Peres para provar sua entenšon presentou hun privilegio escripto rodado et bollado en fios de seda, do qual privilegio o tenor atal he:

En el nonbre del padre et del fijo et del spiritu santo que son tres perssonas e hun deus et dela bien aventurada virgen gloriosa santa Maria su madre, a quien nos tenemos por se˝ora et por avogada en todos nostros fechos. Por que es natural cosa que todo ome que bien fase quiere que gelo lieven adelante et que se non olvide nin se pierda, que commo quier que cansse et mingue el cuersso dela vida deste mundo, aquello es lo que finca en remenbranša por el al mundo, et este bien es guiador dela su alma ante dios, et por non caer en ulvydo lo mandaron los reys poner en escripto en sus privilegios. Por que los otros que regnassen despues dellos et tovyessen el so lugar fossen tenidos de guardar aquello et delo levar adelante, confirmßndolo por sus privilegios. Por ende nos, catando esto, queremos que sepam por este nuestro privilegio los que agora son et seran daqui adelante commo nos don Fernando pola graša de dios rey de Castiella, de Leon, de Tolledo, de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Muršia, de Jahen, del Algarbe et se˝or de Mulina viemos hun privilegio de don Alfonsso enperador de toda Espanha fecho en esta guisa:

In nomine domini amen. Sicut in nomini et contrauctu condiciones valere inperiale testatur auctoritas sic etiam justicie ratio exigit ut eaque a regibus sive ab inperatoribus fiunt scripto firmentur nec tenporis ducturnitate eaque gesta sunt oblivioni tradantur, id circo ego Adefonssus tocius Hispanie inperator, una cum uxore mea inperatrice domina Rica et cum filiis meis Sancio et Fernando regibus et cum filiabus et omni generacione mea, pro amore dei et pro animabus parentum meorum et pecatorum remissione, facio cartam donacionis et confirmacionis deo et monasterio Sancte Columbe et vobis domino eiusdem Martino abbati et omnibus eiusdem monasterii monachis de omnibus illis hereditatibus quas habuistis in tenpore avi mei regis Adefonssi in pace scilicet villa de Untes et Barro et Auteric et Palmes et Frexeneto cum suis hominibus cum rauso et cum omicidio, cum caritel, cum suis terminis et cum suis derecturis, alias villas Hastrees et Vilar cum suis hominibus cum rausso et cum omicidio cum caritel et cum suis terminis et pertinenciis et cum suis derecturis, et jacent in terra de Buval, has villas que iacent in Castella de Buval scilicet Laureto et Sinagoga cum hominibus cum rausso et cum omicidio cum caritel et cum suis terminis et pertinenciis et cum suis derecturis. Et hoc feci rogatu domini Pelagii Suarii abbatis Cellenove cuius est monasterium Sancte Columbe qui mihi dedit cento marchos propter hoc et propter alias hereditates et alios cautos quos ei restitui in terra Limie et in Salnes et in Toronio et in Lemos et in Canpos. Insuper dono acque concedo monasterio Sancte Columbe Menendi cum suis derecturis, Sanctum Thome cum suis derecturis et Sanctum Cipriani cum suis derecturis et unum casale in Laonya alias hereditates in Fonte Frigida et in Beyro et in Mandrianes et in Barvantes. Omnes has hereditates supra nominatas dono et confirmo sicuti umquam melius habuistis in tempore avi mei regis Adefonssi et hoc facio ut ab hac die habeatis et possideatis vos et omnes successores vestri jure hereditario in perpetuum. Si vero aliquis homo ex meo genere vel alieno hoc meum factum rumpere temptaverit sit a deo maledictus et excomunicatus et cum Juda traditore domini in inferno dapnatus et inssuper pectet regie parti mille marchos et monasterio Sancte Columbe quingentas libras auri puri. Facta carta in Valleolit, ii nonas frebruarii, era m¬ c¬ lx¬ iii¬ quando dominus Jacintus sancte romane ecclesie cardinalis et tocius Hispanie legatus celebravit concilium domino Adeffonso inperatore et cum filiis suis Sancio et Fernando regibus et cum omnibus archiepiscopis et episcopis, comitibus et principibus Hispanie inperante ipso Adeffonsso inperatore Toleti, Legione, Castella, Naiara, Saragocia, Baecia et Almaria, comes Barchilonie et Sancius reys Navarre vassali inperatoris. Ego Adefonssus tocius Hispanie inperator hanc cartam quam fieri jussi propria manu mea robore acque confirmo. Johanes Fernandi eclesie beati Jacobi archidiaconus et inperatoris cancellarius hanc cartam scribere jussit.

Agora el prior et el convento del monasterio de Santa Columa envyaronos pedir meršed que les confirmassemos este privilegio. E nos el sobre dicho rey don Fernando, por les faser bien et meršed et por que roguen a dios por nos et otrossy por que somos en tienpo et edat que lo podemos fazer por nos, otorgamos este privilegio et confirmamoslo et mandamos que vala segund que valio en tienpo delos otros reys onde nos venimos et enel nostro fastaq. Et defendemos firmemiente que ninguno non sea osado de yr contra este privilegio para quebrantarlo nin para mingarlo en ninguna cosa, ca qual quier que lo feziesse averya nuestra yra et demßs pechar nos ya los mill marcos et las quinentas libras de oro puro que en el privilegio sobre dicho se contienen. Et al prior et al convento del monasterio de Santa Coloma el sobre dicho o a quien su voz tovyesse todo el dano doblado. Et por que esto sea firme et estable mandamos seellar este privilegio con nuestro sello de plomo. Fecho el privilegio en Burgos, ocho dias andados del mes de jullio, era de mill et trezientos et quareenta annos. Et nos el sobre dicho rey don Fernando regnant en uno conla reyna dona Costanša my muger en Castiella, en Leon, en Toledo, en Gallisia, en Sevilla, en Cordova, en Muršia, en Jahen, en Baeša, en Badaioz, enel Algarbe et Mulina otorgamos este privilegio et confirmamoslo. El infante don Enrrique fijo del muy noble rey don Fernando, tio del rey confirma. El infante don Johan tyo del rey confirma. El infante don Pero hermano del rey confirma. El infante don Fillippe se˝or de Cabrera et de Ribera hermano del rey confirma. Don Gonšalvo aršobispo de Tolledo privado delas Espanhas et chanšeler mayor del rey confirma. Don frey Rodrigo aršobispo de Santiago confirma. Don Almoravid aršobispo de Sevilla confirma. Don Pero obispo de Burgos confirma. Don Alvaro obispo de Palenšia confirma. Don Johan obispo de Osma confirma. Don Fernando obispo de Calahorra confirma. Don Pasqual obispo de Cuenca confirma. Don Simon obispo de Siguenša confirma. Don Fernando obispo de Segovya confirma. Don Pero obispo de Avila confirma. Don Rodrigo obispo de Plasenša confirma. Don Fernando obispo de Cartagena confirma. Don Fernando obispo de Cordova confirma. Don Garšia obispo de Jahen la iglesia de Alvarrazin vaga. Don frey Pero obispo de Cadiz confirma. Don frey Rodrigo obispo de Marruecos confirma. Don Alema maestre de Calatrava confirma. Don Johan fijo del infante don Manuel adelantado mayor del reyno de Muršia confirma. Don Alfonsso fijo del infante de Mulina confirma. Don Diago de Lero confirma. Don Johan Alfonsso se˝or delos Cameros confirma. Don Garši Fernandes de Vilamayor adelantado mayor de Castiella confirma. Don Pero Nu˝ez de Guzman confirma. Don Loppo Rodrigues de Vilalobos confirma. Don Ruy Gil so hermano confirma. Don Fernant Ruys de Salda˝a confirma. Don Ruy Gonšalves Mašanedo confirma. Don Diago Gomez Casta˝eda confirma. Don Alfonsso Garšia so hermano confirma. Don Garci Fernandez Malssic confirma. Don Loppo de Mendoša confirma. Don Gonšalvo dĺAguilar confirma. Don Per Anriquez de Aranna confirma. Don Rodrigo Alvarez de Alša confirma. Don Johan Rodrigues de Roias confirma. Don Gonšalvo obispo de Leon confirma. Don Fernando obispo de Ovyedo confirma. Don Alfonsso obispo de Astorga confirma. Notario mayor del reyno de Leon confirma. Don Pero obispo de ăamora confirma. Don frey Pero obispo de Salamanca confirma. Don Alfonso obispo de ăiudade confirma. Don Alfonso obispo de Coria confirma. Don Bernaldo obispo de Badaioz confirma. Don Rodrigo obispo de Mendonedo confirma. Don Pero obispo de Orense confirma. Don Johan obispo de Tui confirma. Don Rodrigo obispo de Lugo confirma. Don Johan Osorez maestre dela orden de cavalaria de Santiago confirma. Don Gonšalvo Perez maestre dela orden de Alcantara confirma. Don Sancho fijo del infante don Pero confirma. Don Fernant Ruiz pertiguero de Santiago confirma. Don Pero Ponz confirma. Don Fernant Perez so hermano confirma. Don Johan Fernandez fijo del dean Santiago confirma. Don Alfonso Perez de Guzman confirma. Don Fernan Fernandes de Limya confirma. Don Rodrigo Alvarez adelantado mayor en terra de Leon et en Asturias confirma. Don Arias Diaz confirma. Don Diago Ramirez confirma. Estevan Perez Froylan confirma. Don Tiel Goterrez justišia mayor en casa del rey confirma. Alvar Paez e Diago Garšia almirantes mayores dela mar confirma. Loppo Perez alcalde por el rey en Burgos et su notario mayor en Castiella confirma. Yo Pero Alfonso lo fis escrivyr per mandado del rey enel ochavo a˝o que el rey sobre dicho regno. Fernand Yanes. vista. Pero Gonšalves. Roy Peres. Garšia Fernandes.

O qual privilegio dado, o dito Gonšalvo Perez presentou huna carta escripta per Roy Fernandes notario dĺOurense e signada do seu nome et signal segundo por ela parešia, da qual carta o tenor atal he:

In nomine domini amen. Notum sit omnibus presentibus et futuris per hoc scriptum perpetuo valiturum quod dopnus Johanes Martini prior monasterii Sancte Columbe de Navibus cum conssenssu eiusdem monaterii conventus dant et in perpetuum concedunt Stephano Pelagii civi auriensi et uxori sue dopne Oufemie omnique voci coris totum quidquid juris habent modo in omnibus bonis et posssessionibus et hereditatibus quas Stephanus Pelagii et uxor eius supradicti habent modo et possident et in iure et in manu tenent in termino de Meende cum omnibus directuris suis ut ipsi omnesque subcessores eorum habeant dicta bona libere et in eternum, et solvant quolibet anno supradicto monasterio centum solidos legionenses monete in festo Sancte Marie de agosto et unum pucale de vinum in torculari anuatin pro aniverssario de vina que fuit Johanis Pelagii dicte Maša et ad hoc conplendum predictus Stephanus Pelagii pro se et pro uxore sua iam dicta abssente obligavit omnia bona sua habita et habenda quod prior et conventus preffati monasterii qui pro tenpore fuerint possint auctoritate sua pignorare pro dicta pecunia si eius non fuerit ad plenum facta solucio anuatim in termino supradicto. Et in super obligavit se memoratus Stephanus Pelagii pro se et pro uxore sua iam dicta abssente ad omnes expensas et custas quas dictum monasterium ex dicto termino in antea sustinuerint sive fecerit supradicta pecunia requirendo, et totum dominium, propietatem, directum quod dictum monasterium habet modo in omnibus bonis, possessionibus et hereditatibus quas predictus Stephanus Pelagii et uxor eius habent in termino supradicto prior et conventus ase ex nunc removent et per istud instrumentum quod inde fieri mandaverint in dictorum Stephani Pelagii et dopne Oufemie uxoris sue omnique sucessorum suorum trasferunt potestatem ponunt etc. et contendunt quod si alter vero precium factum istud infingere temptaverit pectet alteri parti cc morabitinos ante qua in judicio audiatur carta nisi omnibus in suo robore permanente. Facta carta apud dictum monasterium, iiiior kalendas aprilis, era millesima trecentesima tercia. Regnante in Legione et Castella rege domino Alffonso, episcopo in Auria domino Johane, endeantado in Galicia domino Andrea, tenente Limya domino Martino Alffonsi et domino Fernando Iohanis, que presentes Johanes Petri, Petrus Alfonsi, Martinus Michael, Tomas Fernandi et Alfonssus Iohanis monachi dicti monasterii, dopnus Oduarius miles, Johanes Iohanis monachus eiusdem, Laurencius Iohanis Carošo, Rudericus Petri et Johanes Iohanis serventes prioris, Fernandus Martini de Vilarino. Et ego Michael Iohanis juratus notarius auriensis ad hoc adhibitus et rogatus hiis omnibus interfui et scripssi signumque meum apposui in testimonium, hoc est transcriptum predicti instrumenti bene et fideli suscriptum ac de verbo ad verbum cum instrumento originali concertatum, quem ego Rodericus Fernandi publicus auctoritate domini episcopi et eiusdem auriensis ecclesie notarius requisitus per Gundisalvum Petri de Mato cive auriense de mandato et actoritate Gundisalvi Iohanis castelleiro alcaldi et Velasci Petri Pereira tenentis locum et vices Gundisalvi Iohanis Pereira alcaldi dicte civitatis auriensis pro dicto rege manu propia scripssi et in hanc publicam formam reddegi et in eo signum meum apposui in testimonium veritatis quod est tale. Acte Aurie, decima die menssis madii, era millesima trecentesima nonagesima prima. Presentibus Gundisalvo Petri Codeiro, Iohane Fernandi et Gundisalvo Petri Seixalvo notariis, Alffonso Martini sucore, Paulo Viviani et Fernando Iohanis advocato Aurie comorantibus testibus ad premissa vocatis specialiter rogatis.A qual carta presentada, o dito Gonšalvo Peres presentou outra carta feita per Bernal Peres notario que fui dĺOurense e signada de seu signal segundo per ela parešia da qual carta o tenor atal he:

Enno nome de deus amen. Sabeam quantos esta carta viren que eu Tereyia Anes moller de Gomez Lourenšo de ăeleiroon morador en Ourense, presente o dito meu marido et outorgante, non costrenguda nen per engano endusida, mays de meu praser et de my˝a propia vontade, por min et por toda mi˝a voz vendo et logo por esta presente carta entrego a vos Gonšalvo Peres do Mato notario dĺOurense et a toda vossa voz para senpre o lugar et pousa de Meende que he no couto de ăeboli˝o. O qual lugar he meu per conpra que del fis con o dito meu marido, et ho mays foime dado pelo dito Gomez Lourenšo, o que ende era seu por outros beens que el vendeu que eran meus et me perteenšian de dereito. Vendovos o dito lugar et pousa con suas casas et curraes et lagar et corti˝as et con suas vi˝as et foros, et con dous moy˝os que estan en este termio, dos quaes a hun chaman o moy˝o da Lagea et ao outro chaman o moy˝o de Sub a Torre, et con suas herdades et arvores et moas e agoas et fontes et con todas suas entradas et seidas et con todos seus dereitos et perteenšas a montes e a fontes por u quer que vaan, et con todas las cousas que ao dito lugar et pousa perteenšen et perteenšer deven en qual quer maneira et por qual quer rason et que a min enno dito lugar et pousa et en seus termios perteenšen et perteenšer deven assy que vos et vossa voz ho aiades

Eu Johan Fernandes (sinal) notariotodo daqui endeante en jur de herdade para senpre, et fašades do dito lugar et pousa et das cousas que lle perteenšen et perteenšer deven toda vossa vontade et o que vos aprouver. Et devedes de pagar do dito lugar et pousa aqueles foros et carregas et dereitos que o dito lugar ha a que eu soon tiuda de por el pagar et dizemo a deus, et livre et quite de todo outro enbargo. Pero por razon que o dito Gomez Lourenšo meu marido vendeu et enalleou alguuns beens porlo dito lugar de Meende que eran meus et poso por el algunas carregas a que eu non soon tiuda, et esto fez sen meu outorgamento. Eu a dita Tereyia Anes, presente o dito meu marido et outorgante, dou a vos o dito Gonšalvo Perez et a vossa voz toda aušon et defensson et todo outro dereito qual quer que eu ey et poderia por min aver per que o possades demandar et defender et faser sobre todo aquelo que eu faria se presente fosse assy commo sobre vossa cousa propria. Ca outorgo que rešebi todo o prešo que a min et a vos aprouvo de me por elo dar, conven a saber šinqo mill mor. de di˝eiros brancos da moeda de nosso se˝or el rey don Afonso doyto en soldo o mor. et huna peša de valanši˝a enteyra et nove varas de verde daboyvira que aio en meu jur et en meu poder ben et conpridamente en di˝eiros contados et o pano passou a meu poder. Et renunšio expressamente aa eišepšon do aver non contado et que non possa diser que as testemonyas non viron contar o aver. Et logo todo jur, voz, se˝orio, possisson, propiedade, voz, aušon et defensson que eu e mi˝a voz avemos et de dereito poderiamos aver no dito lugar et pousa et cousas sobre ditas e cada huna delas, todo o tollo et removo de min et de mi˝a voz et po˝oo en vos dito Gonšalvo Perez et en toda vossa voz para senpre per esta presente carta. Et se o dito lugar et pousa et cousas sobre ditas agora mays val ou valuer en alguun tenpo ca este prešo sobre dito, esta mayoria et melloria dou et outorgo a vos dito Gonšalvo Peres et a toda vossa voz para senpre, por moyto amor e ajuda que de vos rešebi que val mays que esto. Et obligo min et todos meus beens gaa˝ados et por gaa˝ar para anparar vos et vossa voz senpre a dereito con o dito lugar et pousa con sas perteenšas segundo que vos las vendo. Et quen quer da mi˝a parte ou da estranya que contra esta carta et venda veer aia a yra de deus et a mi˝a maldišon et quanto demandar peiteo a vos Gonšalvo Perez et a vossa voz dobrado et aa voz del rey peite por pena šen mor. da boa moeda, et a pena pagada ou non esta carta et venda fique firme. Demays eu dita Tereyia Anes, presente o dito Gomes Lourenšo meu marido et outorgante, renunšio ao dereito que o Valiano da aas molleres en que dis que venda que a moller faša en poder de marido non valla, salvo se a ratyffica a cabo dos quatro annos. Mays outorgo que valla esta venda sobre dita asy commo se a cabo dos ditos quatro annos fosse per min ratificada. Et eu o dito Gomes Lourenšo por min et por toda mi˝a voz outorgo et ey por firme et por estavil para senpre esta venda segundo que a dita Tereyia Anes mi˝a moller faz. Et outrossy outorgo et ey por firmes todas las cousas et cada huna delas que en esta carta son contiudas. Demays eu o dito Gomes Lourenšo et a dita mi˝a moller anbos presentes et outorgantes et cada hun de nos renunšiamos a todo dereito, vos et aušon que nos et cada hun de nos et nossa vos et de cada un de nos avemos et poderiamos aver agora et daqui endeante en qual quer maneira et por qual quer rason enno dito lugar e pousa de Meende con sas perteenšas tanben en parte commo en todo. Et poemos lo todo en vos o dito Gonšalvo Peres et en toda vossa voz para senpre per esta presente carta. Feyta a carta en Ourense, viinte et hun dia de novenbro, era de mill et trezentos et oyteenta et dous annos. Testemunyas que presentes foron Fernan Martines vogado reytor da igleia de Morteyra, Fernan Anes morador na rua dĺOobra sobri˝o de Fernan Porteiro que foy et Afonso Peres ome do dito Fernan Martines. Et eu Bernal Peres notario dĺOurense pola igleia desse lugar que a esto presente foy et esta carta en mi˝a presenša fis escrivyr et meu signal y puge en testemunyo de verdade que tal he.O qual privilegio et cartas presentadas, o dito Gonšalvo Perez para provar sua entenšon pedÝo ao dito vigario que mandasse a min notario que presentasse antel o original do prošesso et o testemunyo das testemunyas que fora feito per min notario et tirado enno pleito que o dito Gonšalvo Peres ouvera con o dito Fernan Anes procurador do dito se˝or bispo sobre rason das teegas de ševada et gali˝as et loytosa que o dito se˝or obispo per seu moordomo demandava enno dito lugar de Meende, ca el dava o dito original do prošesso et testemunyo das testemunyas que se en el contii˝a en prova en este pleito sobre aquelo que lle era negado. Et eu dito notario, de mandado do dito vigario, presentey ante o dito vigario et ante as ditas partes o dito original et testemunyo que per min fora tirado. O qual presentado, o dito Gonšalvo Peres para provar mays abastadamente sua entenšon presentou por testemunyas Pero Anes dito Cupi˝o morador en Caschamoy˝a et Johan Anes dito Fani˝o morador en San ăibrao, et disso que tii˝a enprasado para esta produšon Martin Peiron morador no Penedo, et por que aynda non era viudo pedÝo ao dito vigario que mandase a min dito notario que quando veesse que o rešebesse. Et o dito vigario mandou me que o rešebesse. As quaes testemunyas foron ajuramentadas aos santos avangeos corporalmente tanjudos con suas maos en presenša do dito Fernan Anes procurador. Das quaes eu notario rešebi o testemunyo per mandado do dito vigario. Et escrivi os ditos delas en esta maneira que se segue:

Et denpois da audienšia fora dante o vigario, o dito Gonšalvo Peres presentou o dito Martin Peyron por testemunya et foy ajuramentado aos santos avangeos en presenša do dito Fernan Anes procurador, et outrosy presentou o dito Gonšalvo Peres na dita audienšia ho alvala do dito vigario roblado de seu nome per que as ditas testemunyas foran enprasadas, da qual o tenor atal he:

De min Johan Gonšalves thesoureiro et vigario geeral de nosso se˝or o bispo, a vos Pero Anes dito Copi˝o et Johan Sanyn monleiro et Martin Peyron, soude. Sabede que Gonšalvo Perez do Mato ha pleito perante min con Fernan Anes procurador do dito se˝or obispo. Enno qual pleito o dito Gonšalvo Peres a de dar suas testemunyas sobre rason dalguuns artigoos que lle son negados, et dissome que se entendia ajudar do vosso testemunyo, por que vos mando en vertude dobidienšia et su pena descomunyon que parescades ante min con o dito Gonšalvo Peres dia martes primeiro que ven a dar testemunyo et diser a verdade daquelo que souberdes et por que fordes preguntados sobresta rason, et mando a qual quer clerigo do dito bispado a que esta carta for mostrada su a dita pena descomunyon que vola lea. Dada en Ourense, dez dias do mes de maršo, era de mill e tresentos et noveenta et dous annos. Thesoureiros. Martin Fernandes dito Peyron morador enno Penedo, que he en terra dĺAguyar, jurado enos santos avangeos et preguntado polo primeiro artigoo do tidoo que comeša. Entendo a provar eu Gonšalvo Peres do Mato contra Fernan Anes procurador do dito se˝or obispo que don Afonso enperador de toda Espanha con dona Rica sua moller et con seus fillos reys dou en doašon ao mosteiro de Santa Coonba de Naves et aos monies desse lugar para senpre o lugar de Meende con todos os dereitos et perteenšas que y avya per seu privilegio bollado. Disso pelo juramento que fes que non sabia al deste artigoo, salvo que oyra diser que o dito mosteiro de Santa Coonba avya o dito privilegio da dita doašon per que o dito enperador dera ao dito mosteiro para senpre o dito lugar de Meende con todos seus dereitos et perteenšas que y avya, et que o criia que era verdade por quanto o oyra diser a moytos ommes de boa fama que lle disseran que o sabian. Preguntado polo segundo artigoo que dis. Iten entendo a provar que despoys desto o prior et convento do dito mosteiro aforaron a don Estevoon Paez šidadao dĺOurense et a donna Oufemea sua moller et a toda sua voz para senpre per carta feita per notario o dito lugar de Meende por foro šerto que por el an a dar, et que lles deron et aforaron a eles et a toda sua vos o dito lugar con todas suas perteenšas et con todo o dereito et se˝orio que avyan et lles perteenšia no dito lugar, disso pelo juramento que feso que oyra diser que esto contiudo no dito artigoo que era verdade et que criia que era assy por quanto ho oyra diser, mays que non sabia mays doutra šertedume por que non vyra a carta do foro. Preguntado polo teršeiro artigoo que dis. Iten entendo a provar que os ditos don Estevoon Paes e sua moller et seu fillo Mašia Esteves depoys deles et seus sušessores husaron dos ditos dereitos et se˝orio et jurdišon do dito lugar et que teveron et pessuyron o dito lugar et que perteenšen a min o dito Gonšalvo Peres todo o se˝orio real do dito lugar por rason da dita doašon que del foy feita ao dito mosteiro, et per ho aforamento que o dito mosteiro fez do dito lugar aos ditos don Estevoon Paes et sua moller et suas voses. Disso pelo juramento que feso que era verdade ho contiudo no dito artigoo. Preguntado per que o sabe, disso que o sabia por quanto disso que commo quer que el non acordasse don Estevoon Paes et sua moller que vyo o dito Mašia Estevez seu fillo depoys deles et seus subšessores que husaron dos ditos dereitos et se˝orio e jurdišon do dito lugar, et que teveron et pessuyron os ditos dereitos et se˝orio e jurdišon do dito lugar per espašo de qoreenta annos et mays sen contradisemento de nihuun, et husavan do dito se˝orio et jurdišon et dereito do dito lugar ata que o bispo don Gonšalvo de Novoa en seendo aršidiago et teendo o prestamo de ăeboli˝o e de Lamela, con cobiiša de huna besta muar que tomara por loitosa Lourenšo Anes ăeleiroon a hun monleiro que morrera enno dito lugar et termio de Meende que o dito aršidiago pedira a dita besta ao dito Lourenšo Anes et por que lla non quisera dar que chegara ao dito lugar de Meende et lle britara as moas de hun moy˝o et lle fesera derribar hun canto de hun paašo et fasialle todo outro mal que podia, et non se quiso partir do dito lugar ata que levou do dito Lourenšo Anes per forša a dita besta. Et disso mays esta testemunya que poys cobrara o dito Gonšalvo Perez o dito lugar de voz do dito Mašia Estevez et ho tii˝a et husava del assy commo seu que lle perteenšia o dito se˝orio real do dito lugar, se lle forša non quisessen faser por rason da dita doašon que del foy feyta ao dito mosteiro. Et pelo aforamento que o dito mosteiro fez do dito lugar aos ditos don Estevoon Paes et sua moller et suas voses, et que esto todo que era verdade polo que vyra enno dito tenpo et que oyra a moytos ommees vedros et anšiaos de boa fama que acordavan o dito tenpo, et que assy era voz et fama publica en todo o termio et comarqa que era arredor do dito termio de Meende. Preguntado se fora rogado se enprasado para dar este testemunyo ou se lle deran algo ou llo prometeran por que o desse, disso que el fora enprasado per hun alvala do thesoureiro Johan Gonšalves et vigario de nosso se˝or o bispo, mays que non fora rogado nen lle deran algo nen llo prometeron, nen queria deus que el tomasse algo por que p[er]dese a sua alma, por que disso que avya noveenta annos que se acordava et nunca tomara cobiiša de tomar tal algo commo este. Et desto disso que non sabia mays. Pero Anes dito Copy˝o morador en Caschamoy˝a segunda testemunya, jurado enos santos avangeos et preguntado polo primeiro artigoo da pitišon negada, conven a saber o dito artigoo, entendo a provar eu Gonšalvo Peres do Mato contra Fernan Anes procurador do dito se˝or o bispo que don Afonsso enperador de toda Espanha con dona Rica sua moller et con seus fillos reys deu en doašon ao mosteiro de Santa Coonba de Naves et monies desse lugar para senpre o lugar de Meende con todos seus dereitos et perteenšas que y avya per seu privilegio bullado. Disso pelo juramento que fez que sabya que era verdade o que se conten no dito artigoo de oyda mays que non sabya per vista que o ouvessem por privilegio, por que non sabia leer et non vira ben o dito privilegio que se el acordasse, mays cria et era šerto que fora feyta a dita doašon ao dito mosteiro et que lle fora dado o dito lugar de Meende con todas suas dereituras et perteenšas perlo dito enperador. Preguntado polo segundo artigoo que comeša. Iten entendo a provar que depoys desto o prior e convento do dito mosteiro aforaron a don Estevoon Paez šidadao dĺOurense et aa dita Oufemea sua moller et a toda sua voz para senpre per carta feyta per notario o dito lugar de Meende por foro šerto que por el an a dar, et que lles deron e aforaron a eles et a toda sua vos dito lugar con todas suas perteenšas et con todo o dereito et se˝orio que avyan e lles perteenšia no dito lugar, disso pelo juramento que fez que oyra diser que era verdade o que se conten enno dito artigoo et que llo deron con todo o dereito e se˝orio que y avya. Preguntado polo teršeiro artigoo que dis, iten entendo a provar que os ditos don Estevoon Paez et sua moller et seu fillo Mašia Estevez denpoys deles, et seus sušessores husaron dos ditos dereitos et se˝orio et jurdišon do dito lugar, et que teveron et pessuyron o dito lugar, et que perteenše a min o dito Gonšalvo Perez todo o se˝orio rayal do dito lugar por rason da dita doašon que del foy feyta ao dito mosteiro et porlo aforamento que o dito mosteiro fez do dito lugar aos ditos don Estevo Paes e sua moller et suas vozes, disso pelo juramento que fezo que era verdade todo o que se conten no dito artigoo. Preguntado per que o sabya, disso que o sabya et era delo šerto por quanto disso que el vyra o dito don Estevo Paez et sua moller e seu fillo Mašia Esteves depoys deles et seus sušessores, et que lles vira husar dos ditos dereitos et se˝orio et jurdišon do dito lugar de Meende et que teveron et pessuyron o dito lugar assy commo seu, et que levavan per sy e per outros en seu nome todolos dereitos, voses, coomyas et todo o outro dereito que perteenšia a se˝orio real, et que o teveron et husaron estes et cada huun deles en pašifica possison et sen enbargo nihuun per espašo de šinqoeenta annos et de seseenta annos e mays, ata que o bispo don Gonšalvo Nunes de Novoa en seendo aršidiago et teendo o prestamo de ăeboli˝o et de Lamela chegou ao dito lugar de Meende en tenpo de Lourenšo Anes ăeleiroon que o tii˝a e husava commo seu, et por que lle o dito Lourenšo Anes non quiso dar huna besta muar que este Lourenšo Anes tomara de loytosa de huun ome que morava no dito lugar et termio de Meende que finara, o qual avya nome Johan Peres, este aršidiago non se quiso partyr do dito lugar ata que lle fesera quebrantar as moas de hun moy˝o et derribar hun canto de hun paašo, et que o quisera derribar todo senon foran ommes boons desta vila dĺOurense que o partiron, et disso esta testemunya que ben šerto era que o dito lugar e termio de Meende que fora et era privilegiado et coutado, et que non entravan el justiša nen moordomo doutro se˝orio nihuun des o rigueiro que chaman de Figeiredo de contra o paašo de Pero Paez ašima ata o cami˝o que vay para Castedon aa casa da carreira, et disso que ben šerto era se ao dito Gonšalvo Perez non fessessen torto, poys que o dito lugar de Meende era seu et ho tii˝a e lle perteenšia, que perteenše ao dito Gonšalvo Peres todo o se˝orio real do dito lugar por rason da dita doašon et liberdade que del foy feyta e dada ao dito mosteyro de Santa Coonba, et que lle perteenšia por rason do aforamento que o dito mosteiro fez do dito lugar aos ditos don Estevo Paez e sua moller et suas vozes. Et que esto todo era verdade e voz e fama publica. Preguntado polas outras circonstanšias que perteenšen, disso commo o dito Martin Peiron. Johan Sany˝o monleyro morador en San ăibrao que he friigesia de Santa Marta de Velle, teršeira testemunya jurado et preguntado polo primeiro artigoo do tidoo, disso pelo juramento que fez que deste artigoo non sabya nada. Preguntado polo segundo artigoo disso pelo juramento que fez que non sabya desto nada. Preguntado polo teršeiro artigoo disso pelo juramento que fez que el non acordava o dito don Estevo Paes nen a dita sua moller, mays que oyra dizer en verdade a moytos ommees boons de boa fama que o dito lugar de Meende con suas p[er]teenšas que fora seu et que ho husaran et teveran con todolos dereitos et se˝orio et jurdišon que perteenšia ao dito lugar en sua vida, et depoys de seu finamento disso que sabya que ficara este dito lugar con todas suas perteenšas a Mašia Estevez seu fillo, et que este Mašia Estevez e seus sušessores depoys del teveron et husaron et pessuyron dos dereitos et se˝orio et jurdišon do dito lugar, et que os teveron et pessuyron en pašifica possisson ata que fora feyto enbargo a Lourenšo Anes ăeleyroon que tii˝a et pessuya o dito lugar per don Gonšalvo de Novoa bispo que foy dĺOurense ao tenpo que era aršidiago et tii˝a o prestamo de ăebolli˝o que foy ao dito lugar de Meende por rason de huna besta muar que o dito Lourenšo Anes ouvera de loytosa de hun home que morrera no dito lugar de Meende que avya nome Johan Perez, et non se quisera dy partir ata que

Eu Johan Fernandes (sinal) notariobritara et fezera britar as moas dun moy˝o et lle dirribaran hun canto dun paašo et levara dy a dita besta et quisera faser mays mal no dito lugar senon fora o bispo don Gonšalvo et outros ommees boons que o partiron, et disso que ata que a dita forša fora feita pelo dito aršidiago que vyra que os ditos Mašia Estevez et Lourenšo Anes husaran dos ditos dereitos et se˝orio et jurdišon do dito lugar et termio de Meende per tenpo de qoreenta annos et mays, et que non entrava y outra justiša nen se˝orio doutra parte por malfeitoria nen trebuto nihuun, aynda que o malfeytor se acollesse ao dito lugar et termio de Meende. Et disso esta testemunya que poys o dito Gonšalvo Peres tii˝a et husava do dito lugar commo seu que lle perteenšia de dereito todo o se˝orio real et liberdade do dito lugar por rason da dita prescripšon et tenpo en que husaron os dobre ditos dos ditos dereitos et se˝orio, et por quanto sabya que o dito Gonšalvo Peres conprara o dito lugar et tii˝a šertedumes per que era seu, et disso que esto todo que era notorio et publico. Preguntado se foy rogado, se enprasado ou se lle deron algo ou prometeron por dar este teste testemunyo, disso que el non fora rogado, mays que fora enprazado et que lle non deran algo nen llo prometeran por esta razon nen el non tomaria tal algo. Preguntado qual das partes queria que venšesse ante este pleito, disso que tanto lle dava que venšesse hun commo o outro, et desto disso que non sabya mays.

O termio viundo, quinta feira, treze dias de maršo, ante Johan Gonšalvez thesoureiro et vigario sobre dito parešeron en juiso o dito Gonšalvo Perez por sy da huna parte et o dito Fernan Anes procurador do dito se˝or obispo en nome del da outra. Logo o dito Gonšalvo Perez pedyo ao dito vigario que mandasse ante sy leer et publicar as ditas escripturas et privilegio et carta et testemunyas que dera en prova para provar sua entenšon, et ante da publicašon o dito Fernan Anes en nome do dito se˝or obispo cujo procurador he, disso que protestava de dizer nos ditos et nas pessonas das ditas testemunyas. Et o dito vigario mandou publicar as ditas testemunyas et escripturas, et foron publicadas. As quaes testemunyas et escripturas publicadas, o dito Gonšalvo Perez disso que el pelo dito privilegio et cartas et prošesso et testemunyas que dera en prova sobre aquelo que pedira en sua pitišon et que lle fora negado pelo dito Fernan Anes que el avya ben provado sua entenšon quanto abastava, et pedÝo ao dito vigario que assy o julgasse e pronunšiasse per sua sentenša, et que julgasse outrossy que o dito Gonšalvo Peres devya a aver aquelo que avya pedido en sua pitišon, et se o dito Gonšalvo Perez pelo dito privilegio et cartas et prošesso e testemunyas que deu avya provado sua entenšon quanto abastava ou non et se devya a aver aquelo que avya pedido en sua pitišon ou non. Disso que concluya et pedia sentenša. Et o dito Fernan Anes procurador do dito se˝or obispo en nome del disso que o dito Gonšalvo Perez pelo dito privilegio et cartas et prošesso et testemunyas que dera non provara sua entenšon nen devya a aver aquelo que pedira, et se provara sua entenšon et devya a aver aquelo que pedira en sua petišon ou non, disso que concluya. Et anbalas partes per quanto avyan dito e rasoado, disseron que concluyan et pedian sentenša. Et o dito vigario assignou termio aas ditas partes a que parešessen antel a oyr sentenša luens primeiro que ven. Testemunyas que presentes foron Lourenšo Fernandez Rosete, Gonšalvo Peres da cruz do ăenteo, Pero Fernandes rašoeyro Pero Fernandez clerigo do coro, Johan da Lagea escrivan et outros.

O termio viundo, lues dez et sete dias de maršo, o dito Gonšalvo Perez et Fernan Anes procurador do dito se˝or o bispo presentes ante o dito Johan Gonšalves thesoureiro e vigario et juys sobre dito, os dito Gonšalvo Perez et Fernan Anes pediron ao dito thesoureiro et vigario que desse sentenša enno dito pleito segundo o termio requeria. Et o dito vigario a petišon das ditas partes deu e leeu per sy huna sentenša en escripto, feyta en esta maneira:

Eu Johan Gonšalvez thesoureiro et vigario et juiz sobre dito, vista a pitišon que o dito Gonšalvo Peres ante min propos contra Fernan Anes procurador do dito se˝or o bispo en pessona del, et vista a resposta et contestašon que o dito Fernan Anes feso en respondendo aa dita pitišon per confesson et dela per negašon, et visto hun privilegio bullado er confirmado per que don Afonso enperador de toda Espanha deu o lugar de Meende con todos seus dereitos et perteenšas et se˝orio et jurisdišon real que y avya ao mosteiro de Santa Coonba de Naves, et vista huna carta feyta per notario per que o prior et convento do dito mosteiro deron o dito lugar a foro a dom Estevoon Paez et a donna Ouffemea sua moller que foron et a todos seus sušessores para senpre con todolos dereitos et se˝orio que avyan no dito lugar por trebuto šerto que por el an a dar de foro ao dito mosteiro, et visto o titolo que o dito Gonšalvo Perez a do dito lugar per que e seu et lle perteenše con todolos dereitos et se˝orio que a no dito lugar per conpra que del fez, et visto o prošesso et testemunyo que foy tirado enno pleito que o dito Gonšalvo Peres ouvo con o dito Fernan Anes procurador do dito se˝or obispo en nomme del, sobrela loytosa et theegas de ševada et galinas que demandavan aos moradores do dito lugar, et vista a inturrušon que foy feyta pelo aršidiago don Gonšalvo Nunez de Novoa seendo prestameiro do dito prestamo de ăeboli˝o et de Lamela. Por rasom da loytosa et theegas de ševada et gali˝as que levou per forša dos moradores do dito lugar de Meende e dereitos que enbargou, por que acho pelo dito das testemunyas que foy feyta a dita inturrušon per forša, et acho outrossy que esta forša foy desfeyta per mandado del rey, et que Gomez Lourenšo cujo enton era o dito lugar de Meende que foy tornado en sua possisson segundo esteveron seus antešessores. Et vistas as testemunyas que o dito Gonšalvo ante min deu para provar sua entenšon sobre aquelo que lle foy negado, et visto o que da parte do dito Fernan Anes foy dito e rasoado contra a dita prova, et aquelo que o dito Gonšalvo Perez disso et rasoou contra as rasoens do dito Fernan Anes en este feyto ata que concluyron et pediron sentenša. Pleito contestado et concluso, juramento de calupnya rešebido, avudo consello con ommees boons et leterados. Dia assignado para dar sentenša, as partes presentes et sentenša demandantes, seendo en lugar de julgar, per sentenša definitiva en este escripto julgando, pronunšio que o dito Gonšalvo Peres provou ben sua entenšon quanto abasta o contiudo na sua pitišon, et julgando per sentenša definytiva, mando et declaro que todo o se˝orio rayal et jurisdišon et dereitos do dito lugar de Meende con suas perteenšas, que perteenšen et deven seer para senpre do dito Gonšalvo Perez et de sua voz, et que o dito se˝or obispo per sy nen per seus moordomos que seian postos no dito couto nen per outre nihuun nen outra pessona nihuna non deven a enbargar ao dito Gonšalvo Peres nen a sua voz o dito se˝orio et jurdišon e liberdades et dereitos do dito lugar nen dos moradores no dito termio nen de parte deles. Et outrossy julgando per sentenša defenytiva, mando et declaro que enbargo nihuun non deve seer feyto ao dito Gonšalvo Peres nen a sua vos nen aos moradores do dito lugar por ajuda de di˝eiros de jantar para o prestameiro que tever o dito prestamo, nen deve seer posto peyto nen carrega nen trebuto nihuun enno dito lugar de Meende nen ennos moradores del, salvo aquel que y poser o dito Gonšalvo Perez ou sua voz, et que o dito se˝or o bispo per sy nen per outre nen os que foren teedores do dito prestamo nen outra pessona nihuna non deven faser enbargo nen demanda nihuna ao dito Gonšalvo Peres nen a sua voz nen aos moradores do dito lugar et termio nen a cadauuns deles sobresta rason. Et sobresto todo po˝o perpetuo silenšio ao dito se˝or o bispo en pessona do dito seu procurador et ao dito procurador en pessona del et a todolos outros bispos et outre quen quer que daqui endeante foren teedores do dito prestamo de ăeboli˝o e de Lamela. Et todas estas cousas et cada huna delas julgo et pronunšio per sentenša defenytiva, et declarando mando per sentenša defenytiva que seiam aguardadas ao dito Gonšalvo Perez et a toda sua voz para senpre et a aquel ou aqueles que foren teedores do dito lugar de Meende et en seu termio. Dada foy esta sentenša em Ourense nas casas do dito se˝or o bispo, luens dez e sete dias de maršo, era de mill e tresentos et noveenta et dous annos. Testemunyas que presentes forom Roy Gonšalves Tacanho notario dĺOurense, Johan Gonšalves ome do dito vigario, Martin de Montes clerigo do coro, Garšia Martines ome do dito Gonšalvo Perez, Lucas Johanes reytor da ygleia de Lobaens que he no aršidiagado de Limya, Roy Meendez clerigo de Padrooso que he enno dito ašidiagado et outros moytos.Depoys desto, viinte dias dabril, enna era sobre dita, en presenša de min Johan Fernandez notario sobre dito et das testemunyas adeante escriptas parešeron en juiso ante don Beltran Beltranez aršidiago de Baronšelle et vigario geeral do onrrado padre e se˝or don Johan pola graša de deus e da santa igleia de Roma bispo dĺOurensse, o dito Gonšalvo Perez do Mato da huna parte et Fernan Anes procurador do dito se˝or obispo en nomme del da outra. Et o dito Gonšalvo Perez recontou ao dito vigario todo o prošesso do pleito que passara entre el e o dito Fernan Anes segundo estß escripto et segundo passou per min o dito notario entre estas partes. O qual prošesso recontado, o dito Fernan Anes confessou que assy passara o dito pleito entre eles segundo o dito Gonšalvo Perez recontara. Et logo o dito Gonšalvo Perez pedÝo ao dito vigario por rason que el era vigario geeral do dito se˝or o bispo que el visse o dito prošesso et a sentenša que o dito Johan Gonšalvez dera et que per sua sentenša julgasse ao dito Gonšalvo Perez et a sua voz todo aquelo que el avya pedido en sua petišon, et que posesse perpetuo silenšio ao dito se˝por obispo et aos outros se˝ores que daqui endente fossen teedores do dito couto sobre aquelas cousas que lle avyan feyto enbargo segundo el avya pedido na dita pitišom. Et o dito Fernan Anes en nome do dito se˝or obispo disso et pedÝo ao dito aršidiago vigario sobre dito que el visse o dito pleito et que o livrasse segundo achasse por dereito. Et o dito aršidiago e vigario sobre dito disso que el queria veer et eysamynar o dito pleito que passara entre as ditas partes et que queria eysaminar o prošesso et testemunyo contiudo en el et a sentenša que o dito Johan Gonšalves dera et que o livraria segundo achasse por dereito, et assignou termio aas ditas partes a que parešessen antel a oyr sentenša en outro dia martes. Testemunyas Johan Ledo rašoeyro dĺOurense, Pero Fernandes e Garšia Anes ommes do dito Gonšalvo Perez.

O termio viundo, martes viinte et hun dia de abril, os ditos Gonšalvo Perez et Fernan Anes parešerom ante o dito vigario et pedironlle que desse sentenša sobre aquelo que lle era pedido segundo que ficara. Et o dito Beltran Beltranez aršidiago e vigario sobre dito disso que el vira a petišom que o dito Gonšalvo Peres dera en este pleito et a contestašon et resposta do dito Fernan Anes et a prova que o dito Gonšalvo Perez fesera sobre aquelo que lle fora negado et todo o prošesso do dito pleito, et que vyra outrossy a sentenša que o dito Johan Gonšalves dera, et avudo consello deligentemente sobre todo, per sentenša definytiva julgou que o dito Gonšalvo Peres provou ben sua entenšon et que deve a aver el e sua vos todo o contiudo en sua pitišon, et que o dito se˝or o bispo nen outro bispo nen pessona nihuna nen os que foren agora et daqui endeante teedores do dito prestamo de ăeboli˝o e de Lamela non deven a faser demanda nen enbargo ao dito Gonšalvo Perez nen a sua vos sobrelas cousas sobre ditas nen sobre cada huna delas, et pˇsolles perpetuo silenšio sobrelo. Et julgando, per sentenša definytiva confirmou a sentenša que en este feyto deu o dito Johan Gonšalves en todalas cousas et en cada huna delas que enna dita sentenša son contiudas, et mandou que a dita sentenša fosse aguardada en todo ao dito Gonšalvo Peres et a sua voz para senpre. Esto foy en Ourense ennas casas do dito se˝or obispo nos dias et era sobre ditos. Testemunyas que presentes foron Estevo Peres coengo dĺOurense, Gonšalvo Anes morador en Ourense, Garšia Martines ome do dito Gonšalvo Perez.

Et eu Johan Fernandez notario sobredito que a todas estas cousas chamado et presente foy et esta escriptura e sentenšas en šima declaradas en mi˝a presenša fiz escrivir a pedimento do sobredito Gonšalvo Peres do Mato en quatro peles de purgameo con esta en que vay escripta esta mi˝a suscripšon, ben e fielmente, e entre a cosedura dentre huna pel e outra des la šima ata juso desta escriptura e aqui meu nomme e meu signal puge que tal he.

(sinal)

Eu Johan Fernandes notario.

Materias

lingua; abade; adiantado; albarß; alcalde; alcume; alcume; alimentos; almirante; aniversario; apelaciˇn; arbitraxe; ßrbore; arcebispo; arcediagado; arcediago; arcediago; arquivo; arrieiro; audiencia; audiencia diocesana; auga; avˇ; avogado; besta; bieito; bispo; bispo auxiliar; branca; cabaleiro; cabido; caderno; canon foral; cardeal; casas; casas; casteleiro; cebada; chancelarÝa; chanceler; chumbo; citaciˇn; clßusula; cˇengo; cˇengo; cˇengo; concello; concilio; confirmaciˇn; construciˇn; cordˇn; coro; corte; couto; crego; crego; criado; criado; cruz; curia romana; definitiva; delito; delito; demoliciˇn; desembargo; di˝eiros; doazˇn; embargo; emperador; emprazamento; escribßn; escritura; esposa; esposo; evanxeos; excomu˝ˇn; falso; familia; festa; fidalgo; fidalgo; filla; fillo; fisco; fonte; fortaleza; freguesÝa; fundaciˇn; gali˝a; gando; gran; homes bos; indagaciˇn; indagaciˇn; infante; irmßn; lagar; legado; lei; lei; letrado; libelo; libra; linde; lutuosa; malfeitor; mandamento; marabedÝ; mesa bispal; mestre; mestrescola; moleiro; monxe; monxe; mordomo; mordomo; mosteiro; muÝ˝o; mula; muller; nai; notario; obrigaciˇn; orde de Calatrava; orde de San Bieito; orde de Santiago; orde militar; ouro; pai; panos; papel; pßrroco; pena; pergami˝o; pertegueiro; poder; pousa; prebenda; preito; prestimonio; prior; priorado; privilexio; privilexio; proceso; procuraciˇn; procurador; protesta; provisor; publicaciˇn; publicaciˇn; querela; racioneiro; raÝ˝a; reguengo; rei; rexedor; r˙a; seda; selo; sentenza; sentenza; servente; sinatura; sobri˝o; soldo; tenente; tesoureiro; testemu˝as; testemu˝o; tÝo; tÝtulo; traslado; tributos; vacante; vasalo; vedra˝os; venda; vigairo; vi˝a; violencia; xantar; xenealoxÝa; xuÝz; xuramento; xuramento; xurisdiciˇn; xustiza maior; auto xudicial

Persoas

Afonso VII, rei de Leˇn e Castela; Sancho III, rei de Castela; Xoßn Fernßndez de Soutomaior, bispo de Tui; Afonso de Molina, infante; Afonso Eßns, monxe; Afonso MartÝnez, bispo de Astorga; Afonso Marti˝ez, sucor; Afonso PÚrez de G˙zman, cabaleiro; Afonso PÚrez, home de Fernando MartÝnez; Afonso VI, rei de Castela; Afonso X, rei de Leˇn e Castela; Afonso XI, rei de Leˇn e Castela; Alema, mestre de Calatrava; Alfonso GarcÝa, cabaleiro; Alfonso, bispo de Cidade Rodrigo; Alfonso, bispo de Coria; ┴lvaro Pßez, almirante de Castela; ┴lvaro, bispo de Palencia; AndrÚ PÚrez, notario; AndrÚ, tenente de Limia; Arias DÝaz, cabaleiro; Beltrßn Beltrßnez, arcediago de Baroncelle; Bernal PÚrez, notario; Bernaldo, bispo de Badaxoz; Celestino III, papa; Constanza, raÝ˝a; Diego de Lero, cabaleiro; Diego GarcÝa de Toledo, almirante de Castela; Diego Gˇmez Casta˝eda, cabaleiro; Diego RamÝrez, cabaleiro; dona Eufemia; dona Rica, raÝ˝a; Estevo Pßez; Estevo PÚrez, cˇengo de Ourense; Estevo PÚrez, notario; Fernando Ares, home de Xoßn Gonzßlez; Fernando de Leˇn, infante; Fernando Eßns; Fernando Eßns; Fernando Eßns; Fernando Eßns, avogado; Fernando Eßns, avogado; Fernando Eßns, mestrescola de Santiago de Compostela; Fernando Fernßndez de Limia, cabaleiro; Fernando II, rei de Leˇn; Fernando IV, rei de Leˇn e Castela; Fernando MartÝnez de Vilari˝o; Fernando MartÝnez, avogado e pßrroco; Fernando PÚrez, cabaleiro; Fernando Porteiro; Fernando RuÝz de Castro, pertegueiro de Santiago; Fernando RuÝz de Salda˝a, cabaleiro; Fernando, bispo de Calahorra; Fernando, bispo de Cartaxena; Fernando, bispo de Cˇrdoba; Fernando, bispo de Oviedo; Fernando, bispo de Segovia; Filipe de Castela, infante; Francisco PÚrez, notario; GarcÝa Eßns, home de Gonzalo PÚrez do Mato; GarcÝa Fernßndez; GarcÝa Fernßndez de Vilamayor, adiantado en Castela; GarcÝa Fernßndez Malssic, cabaleiro; GarcÝa MartÝnez, home de Gonzalo PÚrez; GarcÝa, bispo de XaÚn; Gˇmez Lourenzo, dito Celeiro; Gonzalo de Aguiar, cabaleiro; Gonzalo Eßns; Gonzalo Eßns Pereira, alcalde de Ourense; Gonzalo Eßns, casteleiro; Gonzalo N˙nez de Novoa, arcediago en Ourense; Gonzalo PÚrez; Gonzalo PÚrez; Gonzalo PÚrez de Cudeiro, notario; Gonzalo PÚrez de Novoa, bispo de Ourense; Gonzalo PÚrez de Seixalbo, notario; Gonzalo PÚrez do Mato, notario; Gonzalo PÚrez, mestre de Alcßntara; Gonzalo, arcebispo de Toledo; Gonzalo, bispo de Leˇn; Henrique de Castela, infante; Juan Almoravid, arcebispo de Sevilla; Juan Osorez, mestre da orde de Santiago; Juan RodrÝguez de Rojas, cabaleiro; Lopo de Mendoza, cabaleiro; Lopo PÚrez, alcalde de Toledo; Lopo RodrÝguez de Villalobos, cabaleiro; Lourenzo Eßns , dito Celeiro; Lourenzo Eßns Carozo, criado; Lourenzo Eßns, dito Mercador; Lourenzo Fernßndez, dito Rosete; Lucas Eßns, pßrroco; MacÝas EstÚvez; Manuel, infante; Marti˝o Afonso; Marti˝o de Montes, crego do coro de Ourense; Marti˝o Fernßndez, dito Peirˇn; Marti˝o Miguez, monxe; Marti˝o, abade de Santa Comba de Naves; Miguel Eßns, notario; Odoario, cabaleiro; Paio Sußrez, abade de Celanova; Pascual, bispo de Cuenca; Paulo Vivißn; Pedro Afonso, monxe; Pedro Alfonso, escribßn; Pedro Cudeiro, notario; Pedro de Castela, infante; Pedro Eßns de Novoa, bispo de Ourense; Pedro Eßns, dito Cupi˝o; Pedro EnrÝquez de Arana, cabaleiro; Pedro Fernßndez, crego do coro de Ourense; Pedro Fernßndez, home de Gonzalo PÚrez do Mato; Pedro Fernßndez, notario; Pedro Fernßndez, racioneiro de Ourense; Pedro Gonzßlez; Pedro N˙˝ez de Guzmßn, cabaleiro; Pedro Pßez; Pedro Ponce, cabaleiro; Pedro, bispo de ┴vila; Pedro, bispo de Burgos; Pedro, bispo de Salamanca; Pedro, bispo de Zamora; Rodrigo ┴lvarez de Alza, cabaleiro; Rodrigo ┴lvarez, adiantado en Leˇn e Asturias; Rodrigo de Padrˇn, arcebispo de Santiago de Compostela; Rodrigo Gil; Rodrigo Gonzßlez Manzanedo, cabaleiro; Rodrigo MartÝnez, bispo de Lugo; Rodrigo Vßzquez, bispo de Mondo˝edo; Rodrigo, bispo de Marrocos; Rodrigo, bispo de Plasencia; Roi de Padrˇn, arcebispo de Santiago de Compostela; Roi Fernßndez, notario; Roi Gonzßlez Taca˝o, notario; Roi MartÝnez, bispo de Lugo; Roi MÚndez, crego; Roi PÚrez; Roi PÚrez, criado; Roi PÚrez, notario; Roi Vßzquez, bispo de Mondo˝edo; Roi Xil, cabaleiro; Sancho de Castela, Infante; Sancho VI, rei de Navarra; Simˇn, bispo de SigŘenza; Tareixa Eßns; TomÚ Fernandez, monxe; Vasco PÚrez Pereira; Veleo, cˇnsul romano; Veliano, cˇnsul romano; Xacinto Bobone-Orsini, cardeal romano; Xoßn Afonso, cabaleiro; Xoßn da Laxe, escribßn; Xoßn de Cardaillac, bispo de Ourense; Xoßn de Cardallac, bispo de Ourense; Xoßn DÝaz, bispo de Ourense; Xoßn Eßns, criado; Xoßn Eßns, dito Fani˝o; Xoßn Eßns, monxe; Xoßn Fernßndez; Xoßn Fernßndez, arcediago de Santiago de Compostela; Xoßn Gonzßlez, home do vigairo de Ourens; Xoßn Gonzßlez, tesoureiro de Ourense; Xoßn Ledo, racioneiro de Ourense; Xoßn Manuel, adiantado en Murcia; Xoßn Manuel, infante de Castela; Xoßn MartÝnez, prior de Santa Comba de Naves; Xoßn Pßez, dito Mazß; Xoßn PÚrez; Xoßn PÚrez, abade de Servoi e cˇengo de Ourense; Xoßn PÚrez, monxe; Xoßn SenÝn, moleiro; Xoßn, bispo de Osma; Xoßn Fernßndez, notario

Outros

Navarra, reino; AlbarracÝn, bispado; Astorga, bispado; ┴vila, bispado; Badaxoz, bispado; Burgo de Osma, bispado; Burgos, bispado; Cßdiz, bispado; Calahorra, bispado; Cartaxena, bispado; Castela, reino; Cidade Rodrigo, bispado; Cˇrdoba, bispado; Coria, bispado; Cuenca, bispado; Galicia, reino; Leˇn, bispado; Leˇn, reino; Marrocos, bispado; Mondo˝edo, bispado; Murcia, reino; Ourense, bispado; Ourense, cabido; Ourense, concello; Oviedo, bispado; Palencia, bispado; Plasencia, bispado; Salamanca, bispado; San Xoßn de Servoi, abadÝa; Santa Comba de Naves, priorado; Santiago de Compostela, arcebispado; Santiago de Compostela, cabido; Segovia, bispado; Sevilla, arcebispado; SigŘenza, bispado; Terra de Aguiar; terra de B˙bal; Toledo, arcebispado; Tui, bispado; XaÚn, bispado; Zamora, bispado; San Salvador de Celanova, mosteiro

Lugares

Aguiar, terra. Antiga xurisdiciˇn; AlbarracÝn, igrexa; Algarve, reino; AlmerÝa; Arana; Astorga, igrexa; AstrÚs; Asturias; ┴vila; Badaxoz; Baeza; Barcelona; Baroncelle, arcediagado; Barro; Beiro, Santa Baia; B˙bal. Antiga xurisdiciˇn.; Burgos; Cabreira, comarca; CachamuÝ˝a; Cßdiz; Calahorra; Calatrava; Cameros, comarca; Canpos; Cartaxena; Castadˇn; Castela, reino; Ceboli˝o; Ceboli˝o, couto; Cˇrdoba; Coria; Cuenca; Espa˝a; Figeiredo, regueiro; FontefrÝa; Freixedo; Galicia; Gradeira, A; Lagea, mui˝o; Lamela, A; Lautero; Lemos. Antiga xurisdiciˇn.; Leˇn, reino; Limia. Antiga xurisdiciˇn e arcediagado.; Lobßs, San Vicente; Lonia; Lugo; Mašaayra; Madrid; Mandrßs, San Pedro; Marrocos, bispado; Mato, O; Mende; Molina de Aragˇn; Mondo˝edo; Morteira, igrexa; Murcia; Navarra; Nßxera; Osma; Ourense; Oviedo; Palencia; PalmÚs; Pedroso; Penedo, O; Plasencia; Ribera; Roxas; Salamanca; Salda˝a; SalnÚs, O. Comarca; San Cibrao das Vi˝as; San Tome; Santa Comba de Naves. Antigo mosteiro; Santiago de Compostela; Segovia; Sevilla; SigŘenza; Sinagoga; Toledo, reino; Toro˝o, antiga xurisdiciˇn; Torre, A; Tui; Untes; Valladolid; Velle, Santa Marta; Vilar de AstrÚs; XaÚn; Zamora; Zaragoza