GMH/ÍNDICE A-Z

789
1961

Reconto das herdades que o mosteiro de Toxos Outos ten entregadas a cabaleiros.

B.- Tombo, ff. 193r-194r.

Estes (...)isaes et as herdades que tenen do moesteiro de Sancto Justo caualeyros (...). Primeramente I casal en (...) que ten Gonçaluo Perez de Ribeira et outros seus parentes de Chamim. Item en Borneneiro I casal que ten Lopo Tinoso in lu(...) que chaman Paaços. Item aa ygregaa de Santa Cezia et da uila I doezema que (...) XV soldos de leoneses; tenna a moler que foy de Johan Gonzaluez et parte de Johan Gonzaluez. Item en Treos et en Gera II cas(...) que teue do moesteiro don (...)does et don Crescon Muniz de Lamas. Item auemos parte parte (sic) na ygrega de Traua et de San Christouoo. Item no couto de Jalas en Randufe en freygegia de Santa Coonba I casal que tene don Johan (...) et al teneo don Bernald Arias do moesteiro.Item en Nemancos (...)mentar I casal que ten Martin Marino. Item en Cornado in Salgeiros I casal (...)ogo et teenno ora seus filos en preyto et as mays das searas de Gestreus. (...) outras meas destas searas teenas Fernan Gago et sua moler, fila de Pay Farino sen parte. Item en Metiraes ten Fernan Fiel a erdade que teu Pay Fagino. Item en Uilar Seco I casal que ten Afonso Rabao, sembrao a noso prazer et o noso quinon da ygrega de Coua. Item en Sar II casaes. Item a herdade que mandou dona Moor Fernandez Brandonas, et tenna a moler que fuy de Johan Gonzaluet.

Item en Carnota et en outros lugares et en Celtigos ten Esteuoom Rodriget et sua moller primeiramente in frigegia de San Mamede a mea da uila de Parada et III casares en Pineyros et I dos paacos, I uillar que fezeron ontre Parada et Pineyro. Item I casal en Canedo. Item en fregegia de Ualadares I casal en Geedil. Item na uila do Monte I casal. Item en Mastoncan II casares. Item en Reuordelo a sesta da uila. Item en Riba de Sar I casal en Ual Booa a par d’Aspii. Item en Riba de Sar a herdade que fuy de Pedro Boo. Item en Bornale II casares. Item en Tale II casares.

Item en Syues IIII casares que ten Fernan Falcon. Item ten esse Fernan Falcon en San Saluador de Bastauales II casares et as casas et as uinnas et quanto y auian et gaanaron seu padre et sua madre, et ten I casal en Auanqueyro et ten outra herdade en Maronas.  Item en Azonço ten Afonso Leue I casal. Item en Olueira auemus a oytaua da ygrega et outros gaanos que fezemos dos Ossesmodos et doutros. Item en Agar ho erdamento que teueron os Bofinos. Item a mea (...)louro, que teen os Gordos. Item a terça de Forniis que ten Ruy Fernandez et Fernan Gordo. (...) et outros. Item en Uilar de Costa VIIIo nonas et mea da meadade de Uilar de (...) Ruy Fernandez, et teuea ante don Sarrazeo et Fernando Eanes et a quarta dessa vila que (...) Costeyro et de sa germandade a qual teue do moesteiro Cortesia.

(...) de Larano I casal sen (...) Item II casares que nos vendeu Ruy (...) en fregegia de Louro por outro concambeo. Item a mea de igrega de Sam (...) uoz dos Fachaes en Louro herdade que rende (...) duzeas de puluos (...) et seus iramos II cares en Seres et en (...) herdade (...) dades esa uilla de Leston et en Uilar Prado III casas. Item (...) en Berres II casares mays. Item en Minnortos herdades (...)arnota.

(...) as herdades que tina do Pedro Paez. Primeramente en terra de Carnota I casal (...) casares en (...) Item I casal en Louro. Item (...) Item I casal en Taras (...) // en Aauro et en (...) II casares. Item I casal en Geesto et os quinoes das ygregas de Linayo et d’Olueira. Item III casares en Malou que ten sen prazo.

Enno arcybispado herdade en Uerdua. Item na Luana I casal que a nome Senrra. Item II casares en Ferreyros en fregegia de San Uicenco de Sespoo. Item en Meeytes nassomeco I casal. Item en Dayam et en Vila Noua VII ca<sa>res et en Casal Dacor et as searas et os paacos et as casas et as vinas contadas aquela cousas que y don Pedro Paet auia et gaanou. Item na fregegia de Santa Maria d’Olueyra III casares, conuen a saber en Olueyra et en Meoniam et en pedroucos et en outros lugares por a fregegia.

En Tale I casal que ten Martin Franquino. Item en Steyro enno Mayo mayo I casal. Item ten per forca Tareyga Oanes.

Item en Olueyra de Pestomarcos teen os Tofinos herdades Espinaredo et en Reerit et en Vylauerde et en outros lugares na fregegia.

Item en Luana teue don Giao Martini a uyla de Sonar, et ora tenna Martin Giançe et por el Martino Senrrazon, et filan ende o pan. Item ten Martin Giançe I casal en Francelos et a nossa partida da Banoya.

Item ten Rica Martini, moller que fuy de Lopo Lias, as herdades et as casas et as uynas en Outeyro que teue Lopo Lias et de que se nos quitou a morte.

Item ten Ruy Gonçaluez ena Meya en Bauenço III casares sem praço. Item en Peros a mea da uila de Pineyros que teen filos de don Fernan Martini et Ruy Gonçaluet. Item ten esse Ruy Goncaluez en Cornanda o que tiina Domingo Betofe.

Item teen os Beseços forcada as duas partes da uila de Pousada et outras herdades en Mato et en outros lugares por a fregegia.

Item Gonçaluo Embeyro a herdade que fuy de Pedro Beseco et nos vilares que eran tamanos como a de Martin Beseço.

Item ten Pedro Marino.//

Item ten Ruy Fernandet de Ualadares et sua moler Tareyga Anes.

Item ten Martin Garcia.

Item ten en Noya.