GMH/ÍNDICE A-Z

1354
1484, setembro, 24. Lugo
O Cabido de Lugo outˇrgalles en pensiˇn perpetua a Ares Fernßndez e a s˙a muller un terreo edificable na r˙a da Porta Mi˝ß, por renda anual de vinte marabedÝs e a obrigaciˇn de construÝr unha casa.

MADRID, AHN, Carp. 1333 D/13 (bis), perg. orix., cortesß, 365 x 445 mm; At. 3274.

Sepam quantos esta carta de šenso et pension vieren como nos as personas et canonigos et benefišiados da iglesia de Lugo, que abaixo seran nonbrados, seendo juntados en noso cabildo chamados por son de canpaa, segun que avemos de uso et de costume, ašerca da porta das bobedas, de consentimento et outorgamento de Juan Ferrnandes, clerigo do coro da dita iglesia, que presente esta, rendeiro dos aniversarios da dita iglesia, damos a šenso et a pension a vos Ares Ferrnandes dĺOuteiro, šapateyro, vezino desta šibdad de Lugo, que presente estades, et a vosa muller, Moor Rodrigues, rešebentes por vos et por vosos sušesores et herdeyros, para senpre por jur de herdade huna praša que jas en a rua da Porta Minaa, a qual dita praša es dos aniversarios desta dita iglesia, et fere de huna parte en huna casa de Pedro de Parga, clerigo, et de la outra parte fere en outra praša de Juan Ferrnandes Franšes, et de la parte detras fere en huna orta do dito Juan Ferrnandes, et de la outra parte delantera topa en a la rua publica. A qual dita praša es sita su el signo da Capela de San Pedro, a qual dita praša vos damos a pension, segundo dito he, con todos seus dereytos et con todos seus jures et pertenenšias et saydas et entradas et serbidumbres et usos que ha ou deve aver de feyto ou de dereito por maneyra que vos et os que dešenderen de vos posades teer et aver a dita praša et casa que en ela for feyta et faser dela et en ela o que quiserdes ben asi como de vosa cousa propia, salvo que a non posades vender, nen dar, nen apensionar a iglesia, nen a mosteiro, nen a outro lugar religioso. Et se a quiserdes bender vos ou vosos sušesores, que sušederen en o dereito dela, a outra persona ou personas que o fašades et fagan saber primeiramente a nos, o dito cabildo, ou a nosos sušesores, donde a avedes et rešebedes, et se o dito cabildo quiser dar tanto por ela como outro con verdade der que seiades et seian tyudos della dar; et que senpre quede en huna persona et non en mays a pagar esta dita pension. A qual dita praša vos damos et outorgamos a pension, segundo dito he, a tal pleyto et condišon que fagades en ela huna casa de sobrados fasta dez anos primeiros seguentes, et ha tenades et mantenades vos et vosos sušesores et herdeiros asy, et dedes dela de pension et šenso, en cada un ano, vos et vosos sušesores por cada dia de San Martino de nobenbre viinte maravedis pares de brancas, que cada duas brancas vellas, ou tres nobas, fasen un maravedi, et que os dedes et paguedes en esta dita šibdad de Lugo a o rendeiro et colledor que for dos aniversarios desta dita iglesia, et šessando de pagar o dito šensso et pension dos ditos viinte maravedis pares de brancas, ou parte deles, por tres anos os ou vosos sušesores ou sušesor que sušeder en o dereito da dita praša ou casa que en ela for feyta, que por ese meesmo feyto pergades et pergan todo o dereito que a ela et en ela avedes et ouveren vos ou vosos sušesores et se torne a nos, o dito cabilldo, et a nosos sušesores.

Et eu, o dito Ares Ferrnandes, que presente estou, por min et por la dita mina muller et herdeyros et sušesores, que sušederen en o dereito da dita praša et casa que en ela for feyta, asi rešebo de vos, o dito cabilldo, a dita praša de casa con todas suas entradas et pertenenšias por los modos et maneyras et condišiones sobreditas, et obligo a min et a meus bees et da dita mina muller, presentes et futuros, et dos ditos meus herdeiros et sušesores, que sušederen en o dereito da dita praša et casa que en ela for feyta, de teer et conplir et gardar et pagar todo ho suso contiudo, segun se en esta carta conten.

Et nos, o dito cabilldo, asi vos lo outorgamos, et se vos, o dito Ares Ferrnandes, ou vosa muller, herdeiros ou sušessores, que sušederen en o dereito da dita praša et casa que en ela for feyta, fordes contra a dita iglesia de Lugo ou contra los benefišiados dela que por ese mesmo feyto pergades et pergan todo o dereyto que a a dita plaša et casa que en ela for feyta teverdes a nos, o dito cabilldo, et nosos sušesores, et vos la posamos rešeber se quisermos. Et porque seia šerto outorgamosvos delo duas cartas por lo notario a juso escrito, anbas en un tenor, huna para vos, o dito Ares Ferrnandes, et vosa muller et sušesores et herdeiros, et outra para nos, o dito cabildo, et por mayor firmesa mandamos seelar con noso selo pendente a carta de vos, o dito Ares Fernandes.

Que foy feyta et outorgada en a dita šibdad de Lugo en o lugar sobredito, a viinte et quatro dias do mes de setenbro, do ano do nasšemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatrošentos et oyteenta et quatro anos.

Testigos que a elo foron presentes a faser et outorgar esta dita pension: Johan Alfonso, chantre por sy et en nome de Pedro Ferrnandes das Camoyras, aršediano de Dešon et vigario del dean, que lle enbiou mandar que fesese por el que estava ocupado en sua casa et que le dava por feyto lo que el fesese; et Alvaro Dias de Lama, aršediano de Sarrea et provisor del senor Obispo, don Alfonso Enrriques; et Diego Gonšalves de Fonteyta, aršediano de Triacastella; et Pedro Meendes de Foris, et Pedro de Mera, et Pedro Gonšalves de Montenegro, et Lopo Rodrigues de Gaybol, canonigos; et Fernando Peres, rašionero; et o dito Juan Ferrnandes, colledor et rendeyro sobredito dos ditos aniversarios; et Johan Vello, cantor, et outros.

Et eu Vasco Rodrigues de Parga, canonigo da iglesia de Lugo et notario apostolico por la sante see apostolica de Roma, a todo esto que dito he en un con os ditos testigos et capitulantes presete foy, et esta carta de šenso et pension, segundo que se por ante min pasou et segundo que por los ditos senores del dito cabilldo foy outorgada, et a pedimento do dito Ares Ferrnandes dĺOuteiro, por mina mao escribi et aqui puje este meu nome et signo acustumados en testemoyo de verdad, rogado et requerido, que tal he.

En la šibdad de Lugo, veynte et sete dias do mes de maršo, ano de mill et quatrošentos et noventa anos. En presenšia de min notario et testigos de juso escriptos a dita Moor Rodrigues en esta pension et carta de suso nomeada, diso que por quanto seu marido era falesšido da presente vida et ela non podia fazer casa en la dita plaša nin cunplir la condišion desta pension en esta parte, que fazia et fezo donašion et traspasamiento et a dava et traspasava et a deu et traspasou esta dita pension et plaza en ella contenida a Diego Mendes, vezino de Lugo, et a sua muller, Tereyia Gomes, que presentes estavan, et a suas vozes et herdeiros para senpre jamays con los cargos a que ela era obligada, et prometia et prometeu a boa fe et sen mao engano de contra esta demitišion et donašion, que lles fasia, de non yr nin pasar en ningund tienpo en juysio nen fora del. Et o dito Diego Mendez et sua muller se obligaron de relevar et sacar a paz et a salvo a dita Moor Rodriguez et seus bees dos cargos desta dita pension asi de faser la dita casa como de la pagar. Et la dita Moor Rodrigues asy lle la outorgou, lo qual diso que rogava et mandava a min, el dito notario, que lles dese et fezese dello una carta de traspasašion et demitišion fuerte et firme qual notasen letrados.

Testigos que fueron presentes: Juan de Sant Martino, notario, et Afonso Ramos, et Pedro dĺOuteyro, clerigo do coro de Lugo, et outros.

Et eu Pedro de Riba de Neyra, escrivano del rey nuestro senor et su notario publico en la su Corte et en todos los sus reynos et senorios, a esto que dicho es en uno con los ditos testigos presente foy et esta donašion et demitišion et traspasašion da dita praša, segund que por ante min pasou, por outro fis escrivir, et aqui en ela a pedimiento do dito Diego Mendes puje meu nome et signo acostumado en testimonio de verdade, rogado et requerido.

Materias

administraciˇn; aniversario; arcediago; beneficiado; bispo; bˇveda; branca; campß; canon foral; cantor; capela; casas; catedral; censo; cesiˇn; chantre; cˇengo; construciˇn; coro; corte romana; crego; deßn; dignidades; doazˇn; escribßn; escritura; esposa; esposo; familia; festa; horta; letrado; licenza; linde; marabedÝ; mesa capitular; muller; muralla; notario; notario apostˇlico; porta; Porta Mi˝ß; procuraciˇn; provisor; racioneiro; rendeiro; resignaciˇn; r˙a; selo; soar; subrogaciˇn; vigairo; vi˙va; zapateiro; cabido

Persoas

Afonso EnrÝquez, bispo de Lugo; Afonso Ramos; ┴lvaro DÝaz da Lama, arcediago de Sarria e provisor de Lugo; Ares Fernßndez de Outeiro, zapateiro; Diego Gonzßlez de Fonteita, arcediago de Triacastela; Diego MÚndez; Lopo RodrÝguez de Gaibor, cˇengo de Lugo; Maior RodrÝguez; Pedro de Mera, cˇengo de Lugo; Pedro de Outeiro, crego do coro de Lugo; Pedro de Parga, crego; Pedro de Ribadeneira, notario; Pedro Fernßndez das Camoiras, arcediago de Dozˇn; Pedro Gonzßlez de Montenegro, cˇengo de Lugo; Pedro MÚndez de FurÝs, cˇengo de Lugo; Tareixa Gˇmez; Vasco RodrÝguez de Parga, cˇengo de Lugo; Xoßn Afonso Picado, chantre de Lugo; Xoßn de San Marti˝o, notario; Xoßn Fernßndez FrancÚs; Xoßn Vello, cantor en Lugo; Xoßn Fernßndez, crego do coro de Lugo

Outros

Lugo, bispado; Lugo, cabido

Lugares

Camoiras, As; Dozˇn; Fonteita; FurÝs; Gaibor, San Xiao; Lama; Mera; Montenegro, antiga xurisdiciˇn; Outeiro; Parga, antiga xurisdiciˇn; Riba de Neira, Santalla; Sant Martino; Sarria; Triacastela