GMH/ÍNDICE A-Z

121
2457

(34V)

-121-

Este dito día, o dito Vasco Chico, padre dos menores, como4 seu gardador, / e Jon Ares de Figeyroa do Araño, como4 tutor dos ditos moços, por / sy e en seu nome4, e así mjsmo Afonso Peres, por si e en nome4 de María / Gonçalues, súa moller, filla do dito Vasco Chico e Tareyia Ares, diserõ que se dauã / e derõ por entregos, cõtentos4 e pagos de toda a parte dos bẽes mobles / que aos ditos menores perteesçíã, e así mjsmo aa dita María Gonçalues, súa / filla, por quanto os avíã partido todos por menudo, et çétera; e por ende4, / que se outorgauã deles por cõtentos4, entregos e pagos, por quanto / os rreçeberã rrealmẽte e cõ efecto; e en rrasõ do rreçebemẽto / rrenũçiarõ as leys e de todo outorgarõ carta de pago e de nũçõ / dos ditos bees ao dito Vasco Chico e a súa moller, Ynés Peres, cõ que(e)n / agora avía casado despoys da dita Tareyia Ares; e obligárõse / cõ385 todos seus bẽes de sacar a pas e a saluo a dita Ynés / Peres. Carta firme, et çétera. Testigos: Rrodrigo Doso e Pero Torrado e Andreu Peres.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
385. Antes está riscado por
.