GMH/ÍNDICE A-Z

273
1331, xaneiro, 3. Lugo
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 68r.

Era de mill et CCC et LXIX anos, III dias do mes de janeiro. O cabidoo de Lugo sendo juntados por campaa tanguda assy commo he acustumado en essa yglesia, arrendaron a don Fernan Aras, dayam desa yglesia, por en toda sua vida, amistraçon do mes de juyo, que e nos Verosmos, et en terra de Santalla, et en terra d’Agiar, et allur hu quer que pertesca a o mes de junyo. Et o dayam sobredito a de dar a o cabidoo por esta amistraçon cada ano, tres mill maravedis, d’oito soldos o maravedi, d’esta moeda branca del rey don Fernando, et a teer o mes, et dar IIII paes a o coengo et hun quartillon de vinno, et dar a sobreposta; et a de amistrar o mes et pagar os dineiros segundo os outros meseiros. Et o cabidoo sobredito devenno a defender et guardar segundo que acustumaton das outras rendas do cabidoo. Et o dayam reçebe esta renda en sy et obriga por sy et por seus beens a pagar commo sobredito e. Et demais deu por fiadores a Fernan Afonso et a Lopo Rodrigues, coengos, elles presentes et outorgantes.

Os que foron presentes: don Fernan Aras, dayam; don Fernan de Deus, chantres; don Dyego Ferrnandez, archidiago de Neira; don Pedro Royz, archidiago de Deçon; Andres Perez, Aras Pellaes, Fernan Afonso, Lopo Rodrigues, Afonso Gomez, Alvar Diaz, Pedro Aras, coengos, et outros.

Eu Jacome Eanes, notario publico de Lugo, a esto presente foy, esta carta escrivi et puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).