GMH/ÍNDICE A-Z

1111
1456, outubro, 15. Lugo

Testamento de Inés Fernández.

MADRID, AHN, Carp. 1333 B/7, perg. orix., galego, cortesá, 600 x 500 mm.
   

En o nome de Deus amen. Saban quantos esta carta de testamento viren como eu Eynes Ferrnandes, muller de Roy de Goyos, besynos et moradores en a çibdade de Lugo, iaseendo doente de doença natural qual o senor Deus tevo por ben [de me dar] pero con todo meu siso et entendemento, faço meu testamento et ordeno de meus beens para que valla depoys de meu pasamento. Item primeyramente dou a mina alma a o meu senor Jhesu Christo que a conprou por lo seu sangre precioso, et rogo a a Virgeen senora Santa Maria, sua madre, con toda a corte çelestial que lle rogue por min que me queyra perdoar. Item mando sepultar o meu corpo dentro en o Mosteyro de San Françisco da dita çibdade de Lugo onde ias meu aboo, Lourenço Eanes, et mina madre, Elvira Lourença. Item mando a os frayres et convento do dito Moesteyro porque me digan o primeyro dia de meu pasamento huna begilya et en o dia de mina sepultura hun aniversario con misa cantada, et todo ho oytabal cada dia huna misa cantada, çen maravedis de moeda vella. Item mando que ofrescan comigo o dia de mina sepultura en o dito mosteyro hun par de carneyros, et huna perna de vaca, et doze maravedis de pan, et un odre de vino, et seys dobrados de çera, et depoys per todo ho oytaval que ofrescan cada dia pan et vino, et çera a a misa cantanda, segundo viren meus conplidores que perteesçe a meu estado. Item mando que tenan a mina sepultura et por todo ho oytaval quatro entorchas et seys zirios de çera. Item mando dar a cada pobre que esteber a mina sepultura huna branca de pan branco. Item mando que me digan en o dito Mosteyro de San Françisco, en o dia de mina sepultura et en o oytaval, trynta misas de requien et dian por alymosna aquelles que as diseren segundo custume. Item mando que me digan outro triintanario de misas dentro en a iglesia de Santa Maria de Lugo durante o dito oytaval por la mia alma et de aqueles a que eu soo obligada, et lles den por alymosna segundo custume, et vaan dezer a oraçon con agoa vendita sobre a sepultura de Pedro Andreu, meu aboo. Item mando a os frayres et convento do Mosteyro de Santo Domingo de Lugo que me digan huna vigilya o dia de meu pasamento, et en o dia de mina sepultura huna misa cantada et por todo ho oytaval cada dia huna misa cantada con seus repsonsos a a noyte et a manaa con huna vegilia acabado ho oytaval, çen maravedis. Item mando a o cabilldo da iglesia de Lugo, por que me digan huna vegilia ho dia do meu pasamento et en outro dia huna misa cantada con seu responso, çento et viinte maravedis de moeda vella. Item mando que o oytaval acabado que dian por mina alma misas de vianda a moços et a pobres que a ouberen me [...] segundo custume desta çibdade. Item mando que a o medeo ano et ano acabado que me façan fazer onrras meus conplydores, segundo que viren que perteesçe a meu estado. Item mando a os malates de San Lazaro viinte maravedis. Item mando para a obra da Ponte de Lugo tres maravedis. Item mando a as confrarias desta çiudade de Lugo a cada huna tres maravedis vellos. Item mando a Treydade para sacar cativos da terra de mouros seys maravedis. Item mando a os capelans de San Pedro por manda et disemo froado doze maravedis. Item mando a Roy de Goyos, meu marido, hun dos meus casares de herdade que eu teno en a fregresia de Santiago de Peugos con todas suas casas et herdades qual et ou [...] para que o tena et use o fruto en toda sua vida, et a sua morte que o venda et mande vender et se sepulte por el, et ho remanente que del ficar que o dian por la mina alma et sua del et de aquelles a que somos tyudos et obligados. Item mando que o outro casal de herdade que ende fiqua que o vendan meus compridores para complyr meu testamento et mandas. Item mando a o dito Roy de Goyos, meu marido, a mina orta de Porta do Pixigoo en todos seus dias, con condiçon que pague de cada ano viinte maravedis a iglesia de Lugo para hun aniversario, que mando que se faça en outro dia de Santa Catalina por la mia alma et de aquelles a que eu soo obligada, o qual mando que se diga sobre la sepultura de meu avoo, Pedro Andreu, de cada ano, et a a morte do dito Roy de Goyos que a metade da dita orta fique libre et quita et desenbargada a Lyonor Afonso, muller dese Garçia de Çidron, et a toda sua vos con a meatade da dita penson para que a aia et leve toda sua vos. Item mando mays a o dito Roy de Goyos, meu marido, por en toda sua vida todas las minas casas en que eu et el agora moramos en a rua Minaa con todas suas entradas et saydas, segundo que as eu agora con el moro et uso et poseo, et a o tempo de seu finamento que as ditas casas et praça con seu saydo fiquen libres et desenbargadas et as aia et leve Gomes Eanes de Costante, meu sobrino, et seus fillos et geeraçon, et con tal condiçon que cada dia de todos los Santos en cada hun ano por jur de herdade que me faça dezer huna misa cantada con hun responso, que mando que se diga de cada ano sobre la mina sepultura en o dito Mosteyro de San Françisco de Lugo, et den por ela de alymosna dez maravedis vellos, et que o dito Mosteyro et convento del posan demandar os ditos dez maravedis para a misa que asi mando dezer depoys do pasamento do dito Roy de Goyos. Item mando et nomeo por persona do casal chamado do Barreyro, que esta en a aldea de Peugos, que eu teno en foro do senor Obispo de Lugo a o dito Roy de Gos (sic), meu marido. Item mando mays a o dito Roy de Goyoso, meu marido, o meu lugar chamado dos coengos, que eu teno en a fregresia de Peugos, con condiçon que el pague en cada hun ano a os aniversarios da iglesia de Lugo huna fanega de pan que por el he devida de pension. Item mando que se vendan todas las herdades et casas et arbores que eu aio et teno en as fregresias de San Pedro de Narlla et de Santa Maria de Lamas et de San Jorjio, por onde quer que elas van a montes et a fontes, sancado ende todas las herdades que eu parto con os fillos de Juan Ferrnandes da Porreyra a que as mando, et con tal condiçon que eles dian a meus complidores trezentos pares de brancas, et non nos dando en o dito ano que meus complidores as posan vender para con as outras. Item mando mays a os ditos fillos do dito Juan Ferrnandes da Porreyra todo o dereito et abçon que eu aio et me perteesçe a os bees que foron et ficaron de Roy Ferrnandes, meu yrmaao. Item mando vender toda a mina herdade de San Viçenço de Ulloa et de Pidre et querendoa mercar Juan Lopes das Seixas que lle quiten de quanto outro por ela der a quinta parte. Item mando a Rodrigo Afonso de Santome, meu colaçon, todas las herdades et casas de Goyos (sic)  tenemos Aldara Ares, sua muller. Item mando vender a mina praça da casa que esta en a rua Minaa junto con a mina casa en que eu moro con a pension que ela deve. Item mando a mina cryada, Eynes, que lle paguen mill pares de brancas que lle eu et o dito Roy Goyos, meu marido, devemos, et que lle den duas leyras de orto que ela trage en desconto de aquelo que elas valeren. Item mando a Elvira Eanes, mina sobrina, o meu manto preto et mina touca de seda dobrada. Item mando a mina colaça, Maria Eanes, a mina saya vermella et a seu marido hun saquillo de morilla. Item mando a Eynes, sua yrmaa, viinte varas de pano de cabeça de aquel que ora eu fige. Item mando as frayras da terçeyra orden a cada huna duas baras de pano de cabeça para touca a cada huna, et con condiçon que o dia de mina sepultura que esten fasta vesperas ditas sobre mina sepultura rogando a Deus por min, et lles den de comer. Item mando a Aldara de Lea huna mina savaa das çarras et huna mina barbeyra sengela. Item mando a Aldara, mina criada, fiado para hun pano de cabeça et duas beçaas et dous çercelos de coraes. Item mando a Eynes, carniçeira, huna mina falda noba et duas varas et medea de pano para hun cos. Item mando a Tereia Lourença huna falda et hun cos et hun pano de cabeça [icaso]. Item mando a Juane, meu criado, a metade das vestas et odres et sacos et hun boy que anda en Varvayn, et que rogue a Deus por mina alma. Item mando dar para a a rendiçon de catibos quinze maravedis vellos. Item mando a Roy de Goyos, meu marido, toda a mina parte das voontades et alfayas de por casa et arcas et uchas et vanos et pipas et caldeiros et todas outras voontades con portas çerradas sacando huna arca que me deu Pedro Garcia de Monge que eu mando a Juane, meu criado. Item mando mays a o dito Juane, meu criado, huna pipa das que ende see et que escolla en elas et tome a millor. Item mando mays a o dito Roy de Goyos, meu marido, a mina parte dos porcos de casa. Item mando a iglesia de Santiago de Piugos huna fanega de pan para a prol da iglesia. Item mando a o Espital de Santa Maria hun cabeçal et huna savaa et a o espital de Santa Catelina hun cabeçal et huna savaa. Item mando que a o medeo ano que me digan hun trintanario de misas en o Mosteyro de San Françisco de Lugo, et outro trintanario en a iglesia de Santa Maria, et a o ano acabado outros dous trintanarios en os ditos lugares, et dian [mill maravedis] de vianda a o ano acabado. Item mando a Elvira Nunes, muller que foy de Juan d’Outeyro, huna falda et huna barbeyra. Item mando a Juan da Porta, çapateyro, hun saquillo de Ubeda. Item leixo por complidores et executores deste meu testamento et das cousas en el contiudas a os ditos Roy de Goyos, meu marido, et a Gomes Eanes de Costante, meu sobrino, et que o cumplan por lo meu et seu sen dano, et apoderoos en o jur dos meus bees mobeles et rayzes para que o cumplan et posan cumplir segun que dito he. Item leixo por veedor deste dito meu testamento para que o faça complyr a os sobreditos meus complidores a Fernan Rodrigues de Romay, clerigo do coro da iglesia de Lugo, o qual dou poder et mando que lle lo faça complir, et as cousas en el contiudas et declaradas, et seia veedor de todo elo et o faça conplir, et mandolle por seu [...] hun saquillo de boo pano. Et meu testamento complido et minas mandas et myxon et devedas pagas en os bees remanentes leixo a os sobreditos Roy de Goyos et Gomes Eanes de Costante por meus fillos herdeyros [...] que os ditos bees que asi ficaren remanentes distribuan et dean por la mia alma et de aqueles a que eu soo obligada a donde viren et souberen que he probeito mays de mina alma. Et mando a o dito Fernan Rodrigues de Romay que os costrenga para elo que o cunplan, o qual todo les leixo et deyto et encargo de suas almas. Et revoco todos los outros testamentos et mandas et condiçialdos, que ajo feyto ou feytos ante deste, et mando et quero que non vallan salvo este que ora faço que mando et quero que valla como meu testamento, et se non valuer como testamento que vala como condiçildo que valla como mina ultyma et postromeyra voontade. Et aparto todos los outros meus parentes et parentas con çinquo soldos, et que todos non aian nen leven mays de meus bees que estes ditos çinquo soldos con que os parto. Do qual todo outorgo delo por lo notario de iuso escripto huna carta de testamento, ou duas, ou mays quantas mester fezer et as mays fortes et firmes que se poderen fazer et notar en dereyto sobre la dita razon.

Que foy feyto et outorgado en a çibdade de Lugo, quinze dias do mes de outubre, ano do nasçemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et seys anos.

Testemoyas que foron presentes chamados et rogados: Fernan Rodrigues de Romaee, clerigo do coro de Lugo; et Fernan Dourado, bestilleyro; et Gomes, clerigo, criado do dito Fernan de Romaee, et Juan Fernandes, criado de Pedro Afonso, vigario; et Pedro de Santa Oufemia, et Fernan Pedrin, çapateyros; et Gil, criado de Afonso Vasques, et Juane, criado do dito Roy de Goyos, et outros.

Et eu Fernan Ares das Moreyras, notario publico da çiudade et obispado de Lugo por la abtoridade do senor Obispo et iglesia dese lugar, a esto que sobredito he con as ditas testemoyas presente foy, et este trasllado do dito testamento segundo que por min pasou compulso para elo por Gonçalvo Rodrigues de Parrega, thesoreyro da iglesia de Lugo et vigario geeral da iglesia et obispado de Lugo por lo senor don Garçia de Vaamonde, Obispo de Lugo, et a rogo et pedimento de Gomes Eanes de Constante, notario, aqui por outro en mina presença fis escripvir et aqui puge meu nome et signo en testemoyo de verdade que tal he (signo).

Fernan Ares, notario.

Materias

igrexa; alcume; alimentos; aniversario; árbore; arca; audiencia; avó; besta; bestilleiro; bispo; boi; branca; cabido; caldeiro; cama; canon foral; capela; capelán; carne; carneiro; carniceira; casas; catedral; cativo; censo; cera; confraría; construción; convento; coro; crego; criada; criado; cumpridor; débeda; décimos; doazón; doente; enxoval; escritura; esmola; esposa; esposo; fábrica; familia; festa; fidalgo; filla; frade; fraira; gando; herdanza; horta; hospital; hucha; irmá; irmán; leira; leproso; licenza; marabedí; mesa bispal; mesa capitular; misa; monxa; mosteiro; mozo; muralla; nai; neta; nomeamento; notario; orde dos Irmáns Menores; Orde dos Predicadores; Orde Terceira; pagamento; pan; panos; partilla; pitanza; pobre; ponte; porco; porta; Porta do Poxigo; provisor; responso; roupa; rúa; seda; sepultura; soar; sobriña; sobriño; sogra; soldo; tesoureiro; testamenteiro; testamento; tía; tonel; touca; traslado; vaca; venda; vésperas; vigairo; viño; vixilia; xantar; xenro; xoias; xornal; xudicial; zapateiro; muller

Persoas

Afonso Vázquez; Aldara Ares; Aldara de Lea; Elvira Lourenza; Elvira Núñez, viúva; Fernando Ares das Moreiras, notario; Fernando Dourado, bestilleiro; Fernando Pedrín, zapateiro; Fernando Rodríguez de Romai, crego do coro de Lugo; García de Baamonde, bispo de Lugo; García de Cidrón; Gómez Eáns de Constante, notario; Gómez, criado; Gonzalo Rodríguez de Parga, tesoureiro de Lugo e provisor; Inés, carniceira; Inés, criada; Juane, criado; Leonor Afonso; Lourenzo Eáns; María Eáns; Pedro Afonso, cóengo e provisor de Lugo; Pedro Andreu; Pedro de Santa Eufemia; Pedro García de Monxe; Roi Afonso de Santomé; Roi de Goiás; Roi Fernández; Tareixa Lourenza; Xil, criado; Xoán da Porta, zapateiro; Xoán de Outeiro; Xoán Fernández da Porreira; Xoán Fernández, criado; Xoán López das Seixas; Inés Fernández

Outros

Lugo, bispado; Lugo, cabido; San Domingos de Lugo, convento; San Francisco de Lugo, convento

Lugares

Baamonde; Barbaín; Barreyro, casal; Çidron; Costante; Goyos; Lamas, Santa María; Lea, San Bartolomeu; Lugo; Moreiras; Narla, San Pedro; Os Congos; Outeiro; Parga, antiga xurisdición; Pidre; Piúgos, Santiago; Porreira, A; Romay; San Jorjio; Santa Catelina, espital; Santa Oufemia; Santome; Seixas; Ulloa, San Vicente