GMH/ÍNDICE A-Z

716
1371, outubro, 12. Toro
Provisión de Henrique II na que lles ordena a Pedro Ruiz Sarmiento, adiantado maior en Galicia, e a Velasco Gómez de Seixas, meiriño maior do mesmo reino, que non entren a exercer a súa xurisdición na cidade de Lugo nin nos demais lugares e coutos do bispo desta cidade, nin que esixan pedidos nin outros tributos.

LUGO, AC, Tumbillo Nuevo, fols. 118 d) r-118 e) r, traslado polos notarios Fernando Pérez e Juan López: 1373; extr., Tumbo Nuevo, fols. 227r e 236r.

MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 91v.

SÁNCHEZ BELDA: Docs..., n.º 1174, p. 492.

CAÑIZARES: p. 1083, con referencia ao lib. 10, n.º 47.

PIÑEIRO: Memorias, t. IV, fol. 20, incluído nun privilexio de Xoán I, confirmatorio doutros de 1380.

Don Enrique por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Leon de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, e señor de Molina, a vos Pedro Ruys Sarmiento nuestro adelantado mayor en Gallisia, e a vos Velasco Gomes de las Seixas merino mayor por el dicho Pedro Ruys en el dicho adelantamiento, e al merino o merinos que por nos o por vos anduvieren agora e d’aqui adelante en las merindades del dicho adelantamiento, o en qualquier dellas, e a qualquier o qualesquiera de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salut e gracia.

Sepades que es la nuestra merced e tenemos por bien que vos nin otros adelantados nin merinos que sean de aqui adelante en el dicho adelantamiento que non entredes a usar nin usedes en ninguna manera de los dichos vuestros oficios en la cibdat de Lugo nin en los lugares e cotos de la su eglesia, nin fagades y justicia, nin demandedes nin echedes pedidos nin otros tributos algunos en los dichos lugares e cotos, nin les prendades nin tomedes ninguna cosa de lo suyo a los de los dichos lugares e cotos porque vos los den, e que sean guardados e complidos al dicho obispo e a la dicha su eglesia los previlegios e cartas e franquesas et mercedes que tienen en esta rason de los reyes onde nos venimos e del rey don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone, e confirmados de nos, en todo bien e complidamiente segun que en ellos se contien. Por que vos mandamos vista esta nuestra carta, que de aqui adelante que vos nin los otros adelantados nin merinos que fueren en el dicho adelantamiento que non vayades nin pasedes nin consintades que otros algunos vayan nin pasen contra esto que dicho es nin contra alguna cosa dello por lo quebrantar nin menguar en algunt tempo por ninguna manera, ca nuestra merced e voluntad es que el dicho obispo e a la dicha su eglesia que les sean guardados e complidos los dichos previlegios, e cartas e franquesas e mercedes e libertades, que an e tienen en esta rason en todo bien e complidamiente segunt se en ellos contien todo esto que dicho es, para agora e para en todo tempo.

E los unos nin los otros non fagades ende al por ninguna manera so pena dela nuestra merced e de seyscentos moravedis de esta moneda usual a cada uno por cada vegada. E demas mandamos al concejo e oficiales de la dicha cibdat e de su termino, que vos lo non consientan, e se non por qualquier o qualesquiera de vos que fincare de lo asi faser e complir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplase que parescades ante nos del dia que vos emplasare a quinse dias so la dicha pena a cada uno a desir por qual rason non complides nuestro mandado. E de como esta nuestra carta vos fuere mostrada e la compliredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrar testimonio signado con su signo, porque nos sepaos en como complides nuestro mandado. E desto mandamos dar esta nuestra carta escripta en pergamino de cuero, e sellada con nuestro sello de plomo colgado.

Dada en Toro dose dias de octubre, era de mill e quatrocientos e nueve anos.

Yo Pedro Fernandes la fise escribir por mandado del rey.

Alfonso Garçia vista. Obispo de Orense

Johan Martines.