GMH/ÍNDICE A-Z

001b
1457

(7R)


Fiãça de c florĩs d'ouro que nõ se yrá / de seu marido Cataljna Rrodriges de Leýño.
Testimoyo que tomou Jon Sequo sobre Vasco de Lees.
Obligouse María Papeyra, madre da / dita Cataljña, de sacar a pas aos fiadores.
Praso e rrẽta de XV anos4 do casal de / Rriãgiño que feso Jon Martíns de Sueyro Gomes.
Foro da herdade de Santiagiño para / vjna que aforou o dito Jon Martíns do señor.

IJ

Fiãça que dou Martjn Preto sóbrela fama / que lle punã cõ a moller de Gonçaluo Pote7.
Obligouse este Martjn8 Preto de os sacar a saluo.
Perdón que fiso o dito Gonçaluo Pote a Martjn Preto.
Que o dito Martjn Preto nõ errará a Garçía dos / Páramos.
Procuraçõ que outorgou Pero de Bẽ e Pero de Terrío / e outros.
Conpromjso de Pedr'Ares e Afonso Ares.
Gonçaluo de Saramagoso fiso doaçõ a Sueyro / Gomes do que tijna ẽno casar de Chorẽte.

IIJ

Jon Gonçalues d'Inobre fiso doaçõ a Sueyro / Gomes do que tyña ẽno casal de Cho/rẽte.
Foro que fiso Afonso Ferrnandes de Leyro a Pedro de / Tourís ẽna fregresía d'Asados.

IIIJº

Obligaçõ que fiso Fernã Munjs de Dey/ra a Afonso Perreyreyros9 de DL morauidís.
Outra obligaçõ que feso este Fernán Munjs / a Jon do Barral [de] DCLX morauidís.
Conpromjso de Afonso da Costa e Jon [de]10 Sorribas.
Poder que dou Vasco Rrodriges de San Tomé a Rroý Bouçõ
Rrẽta que feso Sueyro Gomes a Fernán Gomes / d'Ouçẽça de benefiçio.

V

Arrẽdamento que feso Sueyro Gomes a Rroý de / Salnés de benefiçio.
Rreteficaçõ de sentẽçia11 de Jon de Portomarĩ.
Obligouse Fernán Gomes d'Ouçẽça de pagar / a Sueyro Gomes DCCXL morauidís.

VJ

Sentẽçia de Jon París.
Carta de nuçõ dos fillos de Jon Perreyreyros.
Fiãça que dou Jon Sequo aa mão.
Conpromjso de Martjn Beturro e Fernán Paas4.
Vẽta que feserõ a Jon Sequo Cataljña / Oanes.

VIJ

Carta de pago que outorgou Jon Sequo a Lopo4 / de Paradela.
Sentẽçia de Fernán Touýo.
Demãda que puso Jon Peres a Jon do Barral.
Outros abtos dante o juís.
Obligaçõ que feso Jon Sequo e Fernán Cartosi/no a Jon París.
Praso en que cõdenou Pero de Terrío / a Pero Beturro.
Rremate das sayas de jaldõ.
Obligouse Fernán Sequo a Pero Ferreyro.

VIIJº

Procuraçõ de Fernã Sequo a Jon París / e a Pero dos Santos.
Seguro entre Gomes de Cortinas / e Fernã Gonçalues de Corvillón.
Seguro entre Jon Camjña e Gonçaluo de / Villariño.
Prouãça que feso Rrodrigo4 Ares de Mjñortos / sobre hũa vaca.

JX

De como4 feso seu escusador Gomes / de Rribademar a Fernando de Catoyra.
Conpromjso entre Jon Perreyreyros e Rrodrigo4 / Ares de Mjñortos.
Rrẽta que feso dona4 Juana4 de Luna4 / a Pero Cruu4, juís de Oso da Torre.
Doaçõ que feso Aldonça Munjs a / Sancha Rrodriges.
Conpra que lle feso desto mesmo. //

X

Venta que feso Rroý Dominges a Fernã / Sequo.
Conpromjso Rroý Mouriño e Jon Peres, / marineyro.
Seguro entre os sobreditos.
Partiçón entre Rroý Mariño e Jon / Chacõ, seu yrmão.

XJ

Conpromjso Pero Torrado e Ares Garçía / de Asados.
Rreleixaçõ que deixou Pero dos Santos / a Gonçaluo Fortes dos bees que María Oanes de / Traua tiña12 ẽno Araño.
Carta de pago que dou o dito Gonçaluo Fortes / ao dito Pero dos Santos.
Fiou Diego dos Santos a Ferrnã Gomes13 / de Castenda por Áluaro da Egleia.
Poder que dou Fernã Peres, pixoteyro, a / Fernando de Valay de Santiago.
Procuraçõ que feso Jon Bõo de Treytes.

XIJ

Coudeçillo de Gomes Lourẽço / de Santa Vaya do Boyro.
Vẽta que feso Fernando Carrao14 / a Pero Mjgés d'Ourolo.
Fe que demãdou Pero do Vilar contra / Juã Gillelmes de15 Vilacoua.
Carta de pago que dou Pero de Teayo / a Jon Peres16 de Leyro.
Procuraçõ que feso Pero de Teayo a Jon / Sequo.
Seguro entre Gonçaluo de Coos, mayordomo, / e Lopo4 de Costẽda d'Arcos.

XIIJ

Vẽta de Pero de Ben de Vejo; deue / XVIIJº morauidís17.
Doaçõ que feso Sueyro Gomes a / Jon de Bustelo de Leýño.
Foro que feso Jon París a Ares de / Triñaas d'Avanqeyro.

XIIIJº

Vẽta que feso Tareyia Peres d'Auãque(e)[y]ro18 a Pero / Çitoula de Veejo.
Obligaçõ que feso Afonso de Querentes a Jon París.
Afonso de Sã Gião se obligou de sacar a / saluo ao dito Afonso de Querentes.
Testimoyo que tomou Sueyro Gomes sóbre/lo feyto de Padrõ quando se deitou súa / moller dentro da egleia de Santiago.
Carta de presẽtaçõ que dou Rroý Mariño / do benefiçio cõ cura de Santa María d'Isorna.
De como4 feso Sueyro Gomes procurador a Éytor de Beneujdes.

XV

Foro que feso Sueyro Gomes a Diego Caluo / de Leýño.
Arrendamento e obligaçõ que feso Sueyro / Gomes a Fernãdo de Catoyra e Jon Sequo / da alcauala de fóra de Rriãjo.

XVJ

Foro que feso Sueyro Gomes a Pero de Terrío.
Foro que feso Sueyro Gomes a Fernando de Bus/telo de Teayo.

XVIJ

De como4 perfillou María de Leýño a Afonso de Lugo.
Outorgoulle procuraçõ (e) a Jon París.
De como4 se obligou Afonso de Lugo de lle diser / a súa morte X mjsas e de a sacar / a saluo de Jon de Carrasedo.
Arrẽdamento que feso Ares d'Outeyro a Pero Pipo de / Leýno de vjna.
De como4 rreçebeu Sueyro Gomes as / chaues de Ferrnando de Catoyra da torre de Rriãjo.

XVIIJº

De como dou a torre e chaues a Gonçaluo Marĩo19.
Presta[n]ça20 que dou o abade de Sã Justo a Fernando / de Catoyra.
Fernando de Cãpelo acusou os prasos a Gonçaluo Carrao / de Taragoño.
Obligaçõ que feso Jon Carrao4 de Ynobre a Garçía / Mjgés.
Traspasamento que feso Pero do Outeyro en Pero da / Rribeyra. //

XJX

Vẽta que feso Jácome de Marroços / a Afonso de Luou, forneyro de Rriãjo.
De como4 do[u]21 carta de pago dos ditos / bẽes ao dito Afonso, forneyro.
Obligaçõ que feso o dito forneyro ao dito.
Abdiẽçia entre Pero Peliteyro e Rroý Martíns.
De como4 se quitarõ Fernán Mjgés e súa / moller.

(8R)

XX

Traspasamento que feso Tareyia Ares a Garçía Mjgés / do formal do notario Gomes de Nemãcos.
Carta de pago que outorgou Garçía Mjgés a Sueyro / Gomes de CCXL morauidís.
Foro que feso o dito Sueyro Gomes / ao dito Garçía Mjgés do dito formal.

XXJ

Traspasamento e rreleixaçõ que feso Ferrnand / Munjs de Deyra en Costa[n]ça20 Falcoa.
Praso que dou o dito Fernã Muñjs por/los outros diñeyros que lle deuj;ã.
Obligaçõ de Vasco d'Amill4 sobre Pero de / Louro e súa moller, Mayor de Cores.
Obligouse4 a dita de sacar a saluo ao / dito seu marido.
O dito Basco d'Amill dou por njgũa / a primeyra obligaçõ que a dita tijña / feyta cõ o primeyro marido.

XXIJ

Abdiẽçia de cousas çertas.
De como4 feso procuradores Fernando de / Cãpelo.
Outra abdiẽçia de quinta feyra.
Feso procuraçõ Afonso Martíns, forneyro.
Procuraçõ que feso Afonso Bidal22 do / Moýño e Fernando da Rribeyra, seu jenrro.

XXIIJ

Título das freigresjas que dou / dõ Rrodrigo4 de Luna4 a Sueyro Gomes e testimoyo sóbrela torre / de Rriãjo abtorisados.

XXV23

Poder que dou María Falcoa a Jon Mariño.
Foro que feso Sueyro Gomes ao forneyro de / Terrío do outõ da súa casa.
Foro que feso a Garçía Picheleyro de terreo / para casa.

XXVJ

Traspasamento e rreleixaçõ que feso súa / moller do dito Pichaleyro a Sueyro Gomes da / súa parte das vjnas en que se fasẽ as casas.
De como4 quitou Sueyro Gomes a Fernán Gonçalues de Rriãjo / o foro do vjno de huu baçelo por súa vida.
Fiadores que dou Jon de Sã Martino a Sueyro Gomes que o / tijña preso e obligouse de os sacar a pas.
Seguro entre Martjn Paas4 e Jon da Boytureyra / cõ Jon de Teyra e Fernán Paas posto por Sueyro Gomes.
Jon de Teyra e Fernán Paas4 segurarõ a Martjn / d'Oliueyra.
Juramento sóbrelo rroýdo de Jon Garçía de Baltar e / Áluaro de Rriobõo.

XXVIIJ

O dito Jon Garçía demãdou perdõ ao dito24 Áluaro.
Seguro Martjn d'Oliueyra a Jon de Teyra.
Rrequirimento de Andreu d'Insua á moller de / Fernã Gonçalues.
Conpromjso Jon Savjn e Afonso Rrobaljño.
Seguro ontre os ditos por Sueyro Gomes.
Procuraçõ Jon Pereyreyros.
Juramento que feso Vasco25 Chico a Jon Ares / sóbrelos bees dos fillos da súa moller26 / primeyra. Pideu testimoyo Jon Ares.

XXVIIJº

Apreçiamento dos bees dos fillos de Vasco / Chico da outra moller.
Obligouse o dito Vasco Chico e Andreu d'Insua / de gardar os ditos bees en que forõ apreçi[a]dos27.
Carta de nunçón de Ynés Peres cõ que(e)n agora / casou o dito Vasco Chico.
De como4 esta dou por quito ao dito Jon Ares.
Testimoyo de Lopo4 de Paradela contra Pero do Louro.

XXJX

Carta de nunçón que dou Jon do Barral a Elujra / de Comojo, súa moller.
Procuraçõ con28 poder de rrecabdar que dou / Afonso Lourenço a Jon Culler. //

XXX

Foro de Jon Durã que lle feso Afonso / de Rriãjo da Proua.
Rreteficaçõ que feso Gonçaluo Tanoyro / a Rroý Ferrnandes de Caamaño.

XXXJ

Vẽta que feso o dito Gonçaluo Tanoyro / ao dito Rroý Ferrnandes de Caamaño.
Foro que feso o abade de Sã Justo / a Jon Ferrnandes de Touriñaa, sobriño de / Alberte, de vjna.
O dito abade prometeu de aforar a / Jon Ares de Vell[e]s29 leyra de vjna.
Como4 desatarõ hu]u foro Jon Bõo / e Gonçaluo de Treytes e o derõ por njguu.

XXXIJ

Como4 forõ cõuenjdos Pero Paas de / Meadelo cõ os fillos de Johán Pereyreyros30 e cõ / Afonso Dominges de Leyro de bẽes.
Posisiõ que tomou o abade de Sã Justo / do paaço tellado de Paaços e das vj/nas.

XXXIIJ

De como4 tornou a cõtinuar súa posisiõ / Ferrnã Martíns d'Aaro do sobredito.
De como4 feso procuraçõ Lopo4 d'Aguileyra.
Feso seus procuradores Eluyra Garçía, moller /de Diego Garçía de Rriãjo.

XXXIIIJº

Foro que feso Ares de Vila a seu fillo, Gomes de Vila, de hũa leyra de vjna.
Testimoyo que tomou Lopo4 de Carnota de como4 leýa hũa carta en Sã Viçẽço de Sespoõ / aos clérigos.
De como4 apelarõ e que nõ cõsẽtíã / os ditos clérigos.
Procuraçõ que dou Eluyra Cochjña / do Araño a Jon Sequo.
Procuraçõ que outorgou Jon Cãtelrra.
Obligaçõ que deue Rroý Dominges de Rriãjo / a Pero de Vilanustre CX morauidís vellos.

XXXVIJ

Pesquisa de herdades e de outras / cousas do abade de Sã Justo por / vertude de descomonjõ do Papa / e outros testi[moy]os31 e abtos d'entre / el e os da freigresja todo en / huu quaderrno. //

 

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
7. Despois está riscado de.
8. Está escrito mj cun trazo por riba.
9. O p está escrito sobre un f.
10. Está tapado por unha mancha de tinta.
11. Escribiu sesentẽçia e logo riscou a primeira sílaba.
12. Despois está riscado un d.
13. Está escrito gms cun trazo por riba.
14. Despois está riscado e a Jon  de / Caamaño porlo
15. Despois riscou Pera e entreliñou Vila.
16. Despois está riscado d'Outeyro.
17. Na marxe está repetido XVIIJº morauidís.
18. Está escrito dauaqero con dous trazos por riba; o primeiro cobre as dúas sílabas iniciais, e o segundo o q.
19. Está escrito mario cun trazo por riba.
20. Falta o n.
21. Está escrito do.
22. Despois está riscado un f.
23. Está riscado XXIIIJº.
24. Está escrito do.
25. Despois está riscado cligo.
26. Está escrito moll cun trazo por riba.
27. Está escrito apçidos con sinal sobre o p.
28. O c está escrito sobre un p.
29. Está escrito vells.
30. Está escrito pºs.
31. Está escrito testios.

Materias

abade; adulterio; afillado; alcabala; aniversario; apelación; arcebispo; arrendamento; auto xudicial; avinza; bacelar; beneficio; bieito; cabaleiro; caderno; canon foral; casas; cesión; chave; codicilo; crego; curia romana; débeda; demanda; divorcio; doazón; escudeiro; escusador; esposa; esposo; excomuñón; familia; fianza; fidalgo; filla; fillo; fisco; florín; forneiro; fortaleza; freguesía; gando; herdanza; igrexa; indagación; inventario; irmán; manual; marabedí; mariñeiro; menor; misa; mordomo; muller; nai; nomeamento; notaría; notario; obrigación; ouro; padroádego; pagamento; pai; panos; papa; partilla; pazo; peixeiro; perdón; picheleiro; poder; posesión; presentación; prestimonio; procuración; publicación; querela; recadador; requirimento; roupa; seguro; sentenza; soar; sobriño; sogro; subasta; tellado; terraria; testamento; testemuño; tío; título; torre; tributos; vaca; venda; viña; violencia; viúva; viúvo; voda; xenro; xuíz; xuramento; xurisdición; rexistro

Persoas

Xoán Fernández de Touriñán; Afonso Ares; Afonso da Costa; Afonso de Lugo; Afonso de Luou, forneiro; Afonso de Pereireiros; Afonso de Querentes; Afonso de Rianxo da Pobra; Afonso de San Xiao; Afonso Domínguez; Afonso Fernández Leiro; Afonso Lourenzo; Afonso Martínez, forneiro; Afonso Robaliño; Afonso Vidal do Muíño; Aldonza Muniz; Álvaro da Igrexa; Álvaro de Riobó; Andreu de Insua; Ares de Outeiro; Ares de Triñáns de Abanqueiro; Ares de Vila; Ares García de Asados; Catarina Eáns; Constanza Falcón; Diego Calvo de Laíño; Diego dos Santos; Diego García de Rianxo; dona Xoana de Luna; Elvira Cochiña; Elvira de Comoxo; Elvira García; Fernando Carrao; Fernando Cartosiño; Fernando da Ribeira; Fernando de Balai; Fernando de Bustelo de Teaio; Fernando de Campelo; Fernando de Catoira, escudeiro; Fernando Gómez de Castenda; Fernando Gómez de Ousenza; Fernando González; Fernando González de Corvillón; Fernando González de Rianxo; Fernando Martínez; Fernando Miguéns; Fernando Muniz de Deira; Fernando Paz; Fernando Paz; Fernando Pérez, peixeiro; Fernando Seco; Fernando Tobío; García de Paramos; García Miguéns; García Picheleiro; Gómez de Cortiñas; Gómez de Nemancos; Gómez de Ribademar; Gómez de Vila; Gómez Lourenzo; Gonzalo Carrao de Taragoña; Gonzalo de Cos, mordomo; Gonzalo de Saramagoso; Gonzalo de Vilariño; Gonzalo Fortes; Gonzalo Mariño, escudeiro; Gonzalo Pote; Gonzalo Tenorio; Heitor de Benavides; Inés Pérez; Lopo de Carnota; Lopo de Castenda de Arcos; Lopo de Paradela; Lopo do Guilleiro; Maior de Cores; María de Laíño; María Eáns de Trava; María Falcón; María Papeira; Martiño de Oliveira; Martiño Paz; Martiño Preto; Martiño Viturro; Pedro Ares; Pedro Citoula; Pedro Cru, xuíz; Pedro da Ribeira; Pedro de Ben; Pedro de Ben de Vexo; Pedro de Louro; Pedro de Tarrío; Pedro de Tarrío; Pedro de Tourís; Pedro de Vilanustre; Pedro do Vilar; Pedro dos Santos; Pedro Ferreiro; Pedro Paz de Meadelo; Pedro Peliqueiro; Pedro Pipo de Laíño; Pedro Torrado; Rodrigo de Luna, arcebispo de Santiago; Roi Ares de Miñortos; Roi Bouzón; Roi de Luna, arcebispo de Santiago; Roi de Salnés; Roi Domínguez; Roi Domínguez; Roi Fernández de Caamaño, escudeiro; Roi Mariño, escudeiro; Roi Martínez; Roi Mouriño; Sancha Rodríguez; Sueiro Gómez de Soutomaior, cabaleiro; Tareixa Pérez; Tareixa Pérez de Abanqueiro; Vasco Chico; Vasco de Amil; Vasco de Lens; Vasco Rodríguez; Xácome de Marrozos; Xoán Ares; Xoán Ares de Belles; Xoán Bo de Treites; Xoán Bustelo de Laíño; Xoán Camiña; Xoán Cantelra; Xoán Chacón; Xoán Culler; Xoán da Voutureira; Xoán de Carracedo; Xoán de Carrao de Iñobre; Xoán de Pereireiros; Xoán de Portomarín; Xoán de San Martiño; Xoán de Sorribas; Xoán de Teira; Xoán do Barral; Xoán Durán; Xoán García de Baltar; Xoán González de Iñobre; Xoán Guillérmez de Vilacova; Xoán Mariño; Xoán Martínez; Xoán París; Xoán Pérez; Xoán Pérez de Leiro; Xoán Pérez, mariñeiro; Xoán Savín; Xoán Seco; Catarina Rodríguez de Laíño

Outros

Posmarcos e Rianxo, terra; San Xusto de Toxosoutos, mosteiro; Santiago de Compostela, arcebispado; Santiago de Compostela, arquidiocese; Rianxo, concello