GMH/ÍNDICE A-Z

14
1397, decembro, 17. Santiago

O deán, chantre e mestrescola aceptan a escolla de Johán Rodriges de Medín como xuíz de Luou que o arcebispo fai a traveso dunha carta que se traslada (6-X-1397), cargo que asume o seu procurador Gonçalvo Freire.

Santiago, Arquivo da Catedral, Tombo H, folio 5v., inverso.

Mencionado por LÓPEZ FERREIRO, Antonio, Historia de la Santa..., tomo VI, p. 252-253.

Citado por PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier, La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media: El Cabildo Catedralicio (1100-1400), Santiago, Xunta de Galicia, 1996, p. 75, nota 303 e p. 112, nota 100.
    
   

Ẽno ano da naçença de nosso <señor> Ihesu Christo de mjll e tresentos e noueenta e sete anos, dez e sete días de dezenbro. Sábean todos que en presença de mjn Afonso Eanes Iacob, notario etcétera, e das testemoias etcétera Gonçalvo Freire, cóengo ẽna \igleja/ de Santiago, en nome de Juan Rodriges Medín, cóengo ẽna dita igleja de Santiago, mostrou e fezo lẽer a don Gonçaluo Sanches, deán1, e Thomás Gonçalves, chantre, e Johán Peres, meestrescola Âna dita iglleia, hũa carta do señor arçibispo de Santiago don Iohán, scripta em papel e firmada de (nome) seu nome e2 seelada em costa do seelo pontifical do dito señor arcibispo de que o thenor a tal hé:

Dom Johán, porla graça de Deus e de la santa igllesia de Roma, arçobispo de Santiago, perpetuum administrador de la igllesia e obispado de Tuy, chançeler mayor de nuestro señor el Rey e su capellán mayor e notario mayor del regno de León, a uós el deán e cabildo de la nuestra egllesia de Santiago, salut e bendiçión. Sepades que nós proueemos e feziemos colaçión a Johán Rodriges de Medím, canónico dela dicha nuestra egllesia, de la judicatura de Luou que es en esa igllesia, \la/3 qual vagó por prouisión e asecuçión que Rodrigo de Benauides, nuestro sobrino juíz que solía sẽer de Luou, ouo del arçidianato de Trastámar, segund que en la carta de colaçión que sobr’esta rrazón diemos al dicho Juan Rodriges más conpridamente se contiene. Por que uos mandamos que ayades e rreçibades al dicho Juan Rodriges por juíz de Luou e lo reçibades4 su procurador em su nonbre a la dicha judicatura et posesióm d’ella e a las honrras e perrogativas d’ella. Et quanto a vós tanje que le recudades e façades recodir con los frutos e rentas e derechos5 de la dicha judicatura. Et por esta nuestra carta mandamos a Johán Peres, maestrescuela en la dicha nuestra egleslia, o a qual quier outro [sic] canónigo de la dicha egllesia que para ello fuere requerido, em vertude desta obediençia e so pena de excomonión, que ponga al dicho Juan Rodriges, et a su procurador em su nonbre, en la posesión real e corporal de la dicha judicatura de Luou e de los frutoos e rentas e derechos della, faziéndole recudir con tódoslos derechos, onrras e perrogativas dela segund que recodieron a los otros juízes que fueron en los tenpos [sic] pasados, asignándole stalo en el coro e lugar en el cabildo segunt que es de custunbre, costrenjedo para elo sy menester fuere a tódoslos rebeles et contraditores por nuestra actoridat. Para lo qual todo e çerqua dello lle cometemos nuestras vezes e damos nuestro conprido poder por esta nuestra carta. Dada en el monasterio de Lérez, seys días d’oytubre anno dominj Mº CCCº XCº VIIº. Archiepiscopus conpostelanus.

A qual carta mostrada e liúda, os ditos deám e chantre e meestrescola diseron que lle obedeeçían con aquela reuerençia que deuía e que lles prazían de a conpriren segundo que se em ela contijna. E logo o dito meestrescola asinou lugar ẽno dito coro6 ao dito Gonçalvo Freire em seu lugar \do dito Johán Rodriges/ aa parte do7 deán. Testemoias: Pero Fernandes e Rodrigo Aras, Cremente Dominges, cóengos da dita iglleia, e outros.

1 Riscado: d.
2 Riscado: firmada.
3 Riscado: a.
4 Riscada un par de letras ilexibles.
5 Riscado: os.
6  Riscado: ao dito Iohán Rodriges asentado en el.
7 Riscado: dito.