GMH/ÍNDICE A-Z

013
1457

-13-

Venta / Jon Seco.

VIJ69 (13R)

Este día, mes e ano4, ẽno dito porto. Cataljña Oanes, moller de Lopo4 de Paradela, / cõ liçencia4 que lle dou o dito seu marido, seẽdo presente, vendeu a Juã Seco e Sancha4 / Oanes, súa moller70, por juro de herda/de, para senpre jamays4, para vender, enpenar, trocar e cãbiar e faser delo e en / elo o que lle prouger, como4 de súa cousa propia, tódaslas casas e casares, / eyras e cortijñas e herdades e chantados4, cõ súas entradas e saýdas e / aguas4 vertẽtes e corrẽtes e outras perteẽças e dereyturas que ella havía71 e tenja e / lle perteesçe aver ẽna freigresja de Santa72 Vaya do Araño por / bos dos Gaujnos e por herẽça de seu padre e madre, o qual todo he / desmo a Deus; o qual vendeu ao dito Jon Seco e Sancha4 Oanes, súa moller, / por preço de çento e vijnte morauidís vellos, de que se outorgou por bẽ pagada e // en rrasõ da paga rrenũçiou as dúas leys4 que falã en rrasõ dela, et çétera; / obligouse4 cõ todos seus bẽes de le faser çerta e sãa esta dita vẽta73 / de qualque(e)r persona4 que lla quera perturbar e enbargar; desapoderose do / jur e posesiõ dos ditos bees e herẽça e desde agora poýña ẽna / posesiõ de todo ello ao dito Jon Seco e súa moller; outorgou carta firme / cõ poder a las justiçias e rrenũçiaçõ de leys4 qual paresçer4 signada4 / de meu signo4. Testigos: Juã Caltelrra e Juã de Santa María e Afonso Calujño, / moradores ẽno dito porto.

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
69. O número VIJ está escrito dúas veces e riscou unha delas.
70. A Juã Seco e Sancha / Oanes, súa moller, está entreliñado; Sancha leva un trazo por riba.
71. Vía está entreliñado.
72. Despois está riscado Vaya do Araño.
73. Despois está riscado e.