GMH/ÍNDICE A-Z

014
1457

-14-

Carta de pago.

Este dja, o dito Jon Seco outorgou que, por rrasõ que o dito Lopo4 de Paradela lle / devja oytoçẽtos morauidís por rrasõ de çertas sentençjas, que rreçebeu do dito / Lopo4 de Paradela de quinẽtos e catorse morauidís para en pago dos ditos / DCCCº morauidís, dos quaes se outorgou por pago, e en rrasõ da paga rrenũ/çiou as leys, et çétera; outorgou carta firme dos ditos DXIIIJº morauidís. E o dito Lopo4 / de Paradela lle4 quedou deuẽdo, para conprimẽto da paga dos ditos / DCCCº morauidís, dosentos4 e oytenta4 e seys morauidís vellos. Testigos: os sobreditos.

_______

4. Leva un trazo sobre a palabra.