GMH/ÍNDICE A-Z

063
1457

-63-

Obligaçõ.

Este dja, ẽno dito lugar, o dito Ferrnando de Catoyra e Jon Seco, moradores / ẽno dito Rriãjo, amos e dous de mã comũ e cada hũu porlo todo, rrenũn/çiãdo a ley de duobus cõ todas súas cláusulas e la ley de o quita, se / obligarõ cõ todos seus bees, segũu por morauidís e aver de noso señor / el rrey e das súas rrentas, por dar e pagar ao dito señor Sueyro Gomes, / vasalo del rrey, o a que(e)n seu poder ouver porla rrẽta das ditas alcaualas / de fóra do dito porto de Rriãjo, en cada hũu dos ditos tres anos4, / mjll e seteçentos4 morauidís vellos, que mõtã ẽnos ditos tres anos4 / V M C morauidís vellos180; os quaes ditos morauidís nos obligamos de vos dar / e pagar en comẽço de cada hũu dos ditos anos4 en diñeyros cõtados, / so pena4 do dobro, para o qual así pagar, cõprir e gardar obligamos4 / a ello a nós mjsmos e a todos nosos bẽes mobles e rraýses, / avidos e por aver, segundo por morauidís e aver do dito señor rrey; e por esta / carta damos noso poder conprido a quaesque(e)r allcaldes, juíses e outras / justiçias que nos cõpelẽ e apremjẽ por todo rrigor de dereyto a lo cõprir / e pagar e gardar segundo dito he; rrenũçiamos todas e quaesque(e)r leys4 / e outorgamos carta firme, et çétera. Testigos: os sobreditos. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
180. Despois está riscado en
.