GMH/ÍNDICE A-Z

090
1457

(27V)

-90-

Obligaçõ.

Ẽno dito porto de Rriãjo, XIJ djas do dito mes de setẽbro, ano4 dito. Como44 eu, / Mayor de Cores, moller de Pero de Louro, moradores en Rriãjo, cõ liçençia4 do / dito meu marido, que me dou e outorgou para en [e]ste275 caso adeante cõtiúdo, / así como4 debdora prinçipal; e eu, o dito Pero de Louro, como4 voso fiador / de vós, a dita Mayor de Cores, mjña moller, amos e dous de mã comũ, a bos / de hũu e cada hũu de nós porlo todo, así como4 debdores e principales / pagadores,  rrenũçiãdo la ley de duobus rrex debendi cõ todas súas / cláusulas e la ley de o quita, et çétera; outorgamos que deuemos a vós, / Vasco276 d'Amjll, vesiño de Santiago, ou a que(e)n voso poder ouver, tres / mjll e çento e setẽta e hũu morauidís de moeda vella desta moeda / corrẽte, et çétera; os quaes ditos tres mjll e CLXXJ morauidís vos eu, a dita Mayor de Cores, / deuja por hũa obligaçõ que vos auja feyto a vós, o dito Vasco d'Amjll, en / tenpo de meu marido Áluaro de Rrial, cuja alma Deus aja; poemos / plasos a que vos daremos e pagaremos os ditos morauidís, os mjll morauidís, / ao dja de Pascua de Rresureçõ primeyra que vẽ do ano4 de LVIIIJº, e outros / mjll morauidís por el de Sã Mjgell de setẽbro do dito ano4, e os outros morauidís / fincables a día de Sã Mjgell de setiẽbro do outro ano4 de çinquoẽta / e noue4 anos4, postos en Rriãjo, so pena4 do dobro da dita cõtía4; / para o qual, de mã comũ, amos e dous, segundo dito he, se obligarõ a si / mjsmos e a todos seus bẽes, et çétera. Outorgarõ carta firme cõ poder a las / justiçias e rrenũçiaçõ de todas leys, qual paresçer signada de meu / signo4, et çétera. Testigos: Jon Seco e Pero da Egleia, vesiños de Rriãjo, e Gonçaluo277 de Le/desma, vesino de Santiago.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
275. Está escrito enste.
276. Despois está riscado d'Amjll.
277. O G está escrito sobre un p
.