GMH/ÍNDICE A-Z

1213
1472, marzo, 30. Lugo
O chantre lucense, con poder do bispo, (incl˙e a carta de poder: 1472-I-6 Valladolid, CD N║ 1209), acepta a renuncia ß xudicatura presentada polo procurador de don Xoßn de Deza, promovendo para o cargo a Gˇmez GarcÝa.

MADRID, AHN, Carp. 1333 C/8, perg. orix., galego, cortesß, 300 x 375 mm.

In Dei nomine amen. Ano do nasšemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatrošentos et seteenta et dous anos, a treynta dias do mes de maršo. En a šiudade de Lugo dentro en as casas de morada de Gomes Garšia de Goyoso, aršediano de Dešom, en presenšia de min notario et testigos ajuso escriptos, et estando presente ho honrrado Johan Afonso, chantre et provisor en a iglesia et obispado de Lugo por lo reverendo en Christo padre et senor don Garšia de Vaamonde por la grašia de Deus et da Santa iglesia de Roma, Obispo de Lugo et oydor de la Abdienšia del Rey nuestro senor et do seu Consello, aparesšeu ay de presente ante o dito chantre et provisor Gomes Garšia de Goyoso, aršediano de Dešon en a dita iglesia de Lugo, procurador subfišiente que se logo mostrou do honorable senor Johan de Deša, juys ordenario en a dita iglesia de Lugo et seus coutos, et diso que por vertude de un instromento de poder et procurašon que el tyna et logo aly presentaba et presentou do dito Johan de Deša, juys, signado do signo et nome subscripšion de Symon Peres de Oyra, presbitero da šiudade de Ourense, notario publico apostolico, que el por algunas justas et ligitimas cassas que o a elo movian en nome do dito Johan de Deša, juys, que renunšiaba et renunšiou et resignaba et resignou pura et libre et synplimente en maaos et poder do dito chantre et provisor, segund et como millor podia et de dereito devia, et de a sua judicatura con todos seus anexos et con todos seus dereitos et dereituras et rendas, segund que lle perteesšian ou perteesšer devia de dereito ou de costume, para que aprovase et fesese dela titulo et colašon a Gomes Garcia, fillo de Garcia Lopes, que Deus aia, et de Tereisa Rodrigues, sua muller, vesinos de Lugo, et que fasia et feso juramento a Deus sobre un signal de crus, que corporalmente con suas maaos tangeu, et a as palabras dos santos ebangelios donde quera que estaban, que en esta renunšiašon que asi fasia et feso non interviera, nen se asperaba intervenir dolo, nen fraude, nen simonia, nen sua espešie, nen outra ilišita paucion. Et o dito chantre et provisor por vertude de hun poder que tyna do dito senor Obispo do qual o thenor de vervo a vervo he este que se sigue:

segue a continuaciˇn a carta de poder: 1472-I-6, Valladolid (CD n║ 1209).

diso que resšebia et resšebeu a dita renunšiašion et resignašion en suas maaos et poder feita da dita judicatura con todos seus anexos et cousas a ela perteesšentes, et asi resšebida diso que por vertude do dito poder a el dado por lo dito senor Obispo que fasia et feso logo titulo, colašon, provision et canonica instituyšon da dita judicatura con todos seus anexos et jurdišion et dereitos et dereituras, et con todas las outras cousas et rendas a ela perteesšentes, a o dito Gomes Garšia, fillo do dito Garšia Lopes et de Tereisa Rodrigues, sua muller, que presente estaba, por inposišon de seu birrete que le sobre sua cabeša poso, et que mandaba et mandou en vertude de santa obedienšia et so pena dĺescomonyon a o dean et cabildo et outras personas syngulares da dita iglesia de Lugo que resšebesen et admitysen a a posison corporal, real et abtual vel casy da dita judicatura con todos seus anexos et cousas a el perteesšentes a o dito Gomes Garšia, asignandolle escalo en el coro, aquel que le de dereito perteesšia, et lugar en el cabildo se o de dereito avia dĺaver, et sub a dita pena dĺescomonyon diso que mandava et mandou a todos los rendeyros et disimeyros et foreyros šensiarios et trabutarios et clerigos et outras quaesquer personas que algunas rendas, ou dereitos, ou foros, ou tributos devian et eran obligados de dar et pagar a a dita judicatura et a o juys dela que respondesen ben et conplidamente a todo elo a o dito Gomes Garcia, juys, ou a seu procurador en seu nome, et non a outro algun, et asi meesmo a todos los vasalos do dito senor Obispo moradores en esta dita šiudad de Lugo et en todos seus coutos que lle prestasen et fesesen obedienšia et reverenšia et obedesšesen et gardasen et tebesen seus coutos et mandamentos et viesen a seus enplasos, segund fasta aqui avian feito a o dito Juan de Deša et a os outros juyses que antes del foran et seus antešesores. Sobre lo qual diso que lle mandaba delo dar et deu un publico instrumiento de titulo et colašon firmado de seu nome et selado con o selo do dito senor Obispo et signado do notario a juso escripto. Et o dito Gomes Garcia diso que asi o pedia delo a min o dito notario publico instrumiento.

Que foy feyto et pasou todo o sobredito ano, dia, mes et lugar sobreditos.

Testigos que a todo o sobredito foron presentes: Alvaro Ferrnandes de Aguyar, et Juan Ares, fillo de Gomes Ares, šapateiro, clerigos do coro de Lugo; et Juan de San Martino, notario, et Juan Plateiro, criado do dito provisor, et outros.

Et eu Fernan Peres de Granadas, rašoeyro da iglesia de Lugo, notario publico en a iglesia et šibdade de Lugo et en todo seu obispado por lo senor Obispo et iglesia dese lugar, a todo o que sobredito he en un con os ditos testigos presente foy et este publico instromento de titulo et colašon et renunšiašion, segundo que todo ante mi pasou et por lo dito chantre et provisor por vertude do dito poder foy feyto en que el firmou seu nome et mandou poer o selo do dito senor Obispo, seendo ocupado de outros negošios fielmente fise escripvir, et por ende puje aqui este meu signo et nome acostumado en testemoyo de verdade rogado et requerido.