GMH/ÍNDICE A-Z

917
1414, setembro, 14 martes. Lugo

Testamento de Xoán Rodríguez, arcediago de Dozón.

MADRID, AHN, Carp. 1332 G/26, perg. orix., galego, cortesá, 370 x 435 mm. Galicia Histórica, T. I, nº 6, 1902, p. 364.


   

En o nome de Deus amen. Sabeam quantos esta carta de testamento viren como eu Johan Rodrigues, arçidiago de Deçon en a iglesia cathedral de Santa Maria de Lugo, et vigario geeral en o spiritual et temporal en a iglesia et obispado de Lugo por lo moyto onrrado padre et senor don frey Johan Enrriques, meestre en santa theolosia, por la gracia de Deus et da Santa iglesia de Roma, Obispo de Lugo, seendo fraque et iasendo doente de doença natural do corpo pero con todo meu siso et entendemento comprido, qual Deus tevo por ben de me dar, asy ordeno de minas cousas et bees et faço meu testamento que valla et seia valiosso despoys de mina morte para senpre. Primeyramente mando mina alma a meu senor Jhesu Christo, Deus Padre et Fillo et Spiritu Santo, tres personas en huna essençia devinal, et rogolle por la morte et pasion que el tomou en a verdadeyra crus por salvar a min et a todo ho linageen humanal que me perdoen, et roguo a a Virgen Santa Maria, sua madre, abogada dos pecadores con toda a corte celestial que lle rogue por min que me quyra perdoar. Et mando meu corpo sepultar dentro en a dita iglesia cathedral de Santa Maria de Lugo ante ho altar, que eu fige, de Santa Agata, entre medias de duas sepulturas que y gaaney, por lo qual et por serviço de Deus et da Virgen Maria et de todos los Santos da corte çelestial mandey et mando as minas duas casas que son en a vila de Ponferrada, que estan en par de Santa Maria da dita vila de Ponferrada junto a Carniçaria, por las quaes cassas o cabidoo da dita iglesia de Lugo me ha de faser de cada ano para senpre jamays huna proçisson en dia de Santa Agata, cada ano, de que an de aver des et seys maravedis da moneda vella cada ano por cada proçisson, et en outro dia de Santa Agata seguente me an de diser huna missa cantada en o altar mayor, et an dese yr todo o cabidoo sobre min a diser hun responsso por la manaa a a sayda da dita missa, et outro a a vespera con campaas tangidas; et logo en outro dia seguente que eso meesmo me digam en o dito altar mayor outra missa cantada et sayan dizer o dito responso a a noyte et a a manaa por min et por Sancha Gonçalves, mina tia, et por Costança Afonsso, et po Ysabel, et por aqueles a que eu soo tiudo et obligado; et todo quanto mays renderen as ditas casas que seian dos aniversarios et de aqueles que aly foren a diser as ditas missas et responssos et proçisson. Et mando que as ditas casas que fiquen libres, quitas et desenbargadas de aqui endiante para senpre a o dito cabidoo et aniversarios para faser por lo que ellas renderen todo o sobredito. Et mando que aquel dia que me finar que me tenan fasta outro dia et me fagan as vigilias et esxequias et onrras que mellor poderen et lles Deus der de gracia, segundo que perteesçe a meu estado, et me enterren en hun atoude. Item mando que venan os frayres de San Domingo et de San Françisco diser sobre min senllas vigilias o dia que me eu finar, et en outro dia quando me enterraren que digan senllas missas cantadas et seus responssos, et me digan en o Mosteyro Novo outra missa cantada aquel dia que me sepultaren \et lles den/ por seu traballo aquelo que for rasonable. Item mando que me digan o cabidoo da dita iglesia todo ho oytaval cada dia a as vesperas huna vigilia et lles den de beber et mays des maravedis de moneda vella por cada vigilia. Item mando que o dia que me sepultaren, ou en outro dia, que me façan diser missas por la mina alma et das ditas Sancha Gonçalves et Costança Afonso et Ysabel, et de aqueles a que eu et elas somos tiudos, aquelas que viren que mellor sera et serviço de Deus. Item mando que digan dous triintanarios et dusentas missas, a meatade aqui et a outra meatade en Ponferrada, que mandou diser Costança Afonso et Sancha Gonçalves por las suas almas et por la mina et de aqueles a que nos somos tiudos. Item mando que den seys peles a mulleres proves vergonçossas que mandou dar a dita Sancha Gonçalves et Costança Afonso. Item mando que den a Johan Lopes de Ponferrada et a sua muller, criada da dita Sancha Gonçalves, o pano que lle mandou dar, descontando dusentos et des pares de brancas que lle eu prestey sobre la casa do forno. Item mando que as cousas que non foren compridas a o tenpo de meu finamento do que mandou Sancha Gonçalves en seu testamento que as cunplan aqueles que ficaren en meu lugar. Item mando a as tres confrarias de Lugo de San Bertolameu et de San Miguell et de Santa Cathalina, a cada huna des maravedis, et que lles paguen viinte maravedis a cada huna que lles devia d’ante. Item mando a os proves de San Lasero de Lugo des maravedis. Item mando a meus herdeyros et conpridores que hun arcaço que eu teno en casa que o ponan atado con huna cadea de ferro et con hun cadeado a o pe do altar de Santa Agata, et leyxolles seseenta varas de lenço de que façan duas vestimentas, huna que este en o dito arcaço para diser as missas, et outra para \con/ que me sepulten. Item mando que des que teveren guisado que busquen hun boo cales de prata et que o ponan en o dito arcaço para que se digan as missas con el en o dito altar de Santa Agata, et que busquen huna ara para o dito altar, et cantarinos para a agoa et para o vino que esten dentro en o dito arcaço. Item mando mays o meu bribiario grande et ho outro pequeno que o ponan en o dito arcaço para que resen por eles os capelaes, et outros algunos da dita iglesia se os ouveren mester, con tal que seian logo tornados aly de guissa que se non pergan. Item mando que deyten duas pedras de graao ante o dito altar de Santa Agata sobre las duas sepulturas que estan ante o dito altar, huna en que ias Sancha Gonçalves et outra en que me eu mando deytar, et aquela que ias sobre la dita sepultura que a lançen sobre huna das outras, et que façan labrar sobre cada pedra senllos castellos fegurados. Item mando que as cousas que non foren compridas a o tempo de meu finamento do testamento de Ysabel que as cumplan meus exsecutores. Item mando que huna sentença que oyve da ermida de Brabos contra os herdeyros della que a den a o cabidoo da iglesia de Lugo. Item a dita hermida de Brabos et o paçio et as outras obras et benfeytorias que eu en ela fige douas et mandoas a o cabidoo da iglesia de Lugo, et pidolles et rogo da parte de Deus et da Virgen Santa Maria a os senores et personas et coengos do dito cabidoo, que façan por tal maneyra como a renda da dita hermida aneyxen a os aniverssarios et proçissoes et pagueos aquel que for amistrador porque nehua persoa leyga, nen outra persona, non aia a dita hermida, nen as rendas dela, salvamente o dito cabidoo, et requirolles da parte de Deus et pono sobre carrego de suas almas que se eu soo tiudo ou obligado por ella a algua persoa leyga de dereyto que ponan as rendas dela en tal maneyra que seia serviço de Deus et mina alma seia descarregada. Item acharan en mina escriptura huna sentença de como vençi a os que deven os votos et mando que a den a o dito cabidoo. Item mando a Lourenço Yanes, piliteyro, todo o pan que me deven de Meylaen deste ano presente et mays seysçentos maravedis de moneda vella et huna arqua de levar pan, que se aqui en esta casa, et dous cabeçaes et huna colcha de pano barrada et huna mes de mantees para que o de todo en casamento a Tereyia, sua filla, et mandolles mays o prestamo que de min ten. Item mando a Diego de San Martino, meu criado, çento et çinquoenta maravedis para vestir, et que lle quiten huna espada que eu mandey faser et lla den con o garnimento que me deu Gonçalvo Peres, et mandolles mays a mina veesta con seu çinto que el agora trage. Item mando a Rodrigo Afonso, notario, meu criado, outra veesta que ten de min, et mays çen maravedis para vestir, et duas carregas de pan que de min ten en prestamo. Et mando a Afonso Ares, meu onme, os meus mantoes que eu trago, et mays çen maravedis para vestir, et lle den duas carregas de pan que de min ten en prestamo. Item mando a Fernan de Castelo, meu asemeleyro, huna capa et huna saya de picote, et duas carregas de çenteo por seu traballo et por lo serviço que me feso, et porque vaa en este ano agora para a vendima a Ponferrada con os meus albardoos aiudar a coller o vino que alo aio. Item mando a Ares Peres, notario de Lugo, meu criado, por seu traballo et por lo serviço que me feso, tresentos maravedis de moneda vella, Item mando (espacio en branco)  duas cargas de çenteo do pan de Meylaen d’antano da meda que ora mallaron por seu traballo. Item mando a Johan de Vylalva, meu criado, çen maravedis. Item mando a Roy de Maçoe çento et çinquoeenta maravedis et hun escudo. Item mando a Rodrigo Afonso, clerigo, meu criado, as minas opas grises forradas de sarga vermella. Item mando a Johan Monteyro huna carga de triigo et outra de çenteo, et dous medios de vino para as custas de suas vodas. Item mando mays a o dito Johan Monteyro que se quiser morar en Ponferrada que meus herdeyros et conpridores que lle den casa en que more, huna das minas casas que eu teno en Ponferrada, por sua vida sen pagar por ela dineyro nihun que el he tal que o seguyra. Item mando a Rodrigo de San Martino o lugar de Romaen que eu teno en foro dos aniverssarios da iglesia de Lugo, et façoo persona del. Item mando mays a mina çamarra que eu trago et çento et çinquoeenta maravedis para veestiario. Item mando a Pedro d’Aguiar çen maravedis et duas carregas de pan et hun escudo. Item mando a Cathalina, mina criada, duas almadraquiias das boas, et os mantoes que lle mandou Ysabel, et huna manta de farlinque que tina Sancha Gonçalves, et dusentos maravedis de moneda vella para casamento.

Estas son as cousas et devedas que eu o dito arçidiago devo et que teno et que me son devidas en esta guissa segundo que aqui dira: primeiramente çertos maravedis et cousas que acadey por lo Bispo de Lugo, don Lopo, que Deus perdoe, teno del carta de pago en casa de Roy Peres, mercador. Item dos anos de que foy rendeyro da messa obispal de Lugo teno carta de pago en casa do arçidiago de Sarrea en Valladolid. Item do tempo que recadey por lo Obispo de Lugo, don frey Johan Enrriques, teno carta de pago fasta o dia que el passou a Ponferrada, et depoys a aca leyxou çertos quadernos de alguas cousas que lle eran devidas, dos quaes eu nunca resçeby dineiro nen cousa algua, et eso que se acadou resçebeo Lopo Fernandes, coengo, seu vigario et reçeptor do dito senor Obispo, et levarono a o dito senor Obispo, et o dito Lopo Fernandes ten cartas de pago, salvo ende que eu o dito arçidiago resçeby a as obligaçoes et rayaas de plata et çerto pano dos dineiros de Viveiro, segundo que esta por conta feyta por Ares Peres, notario, et mando que o entreguen todo a o dito Lopo Fernandes, coengo, para que de a o cabidoo a sua parte et a o Bispo a sua parte, o qual me deu Meestre Johan, procurador do dito cabidoo. Item foy moordomo do cabidoo da iglesia de Lugo do ano que se comesçou por julio de mill et quatroçentos et trese anos et se acabou por julio deste ano da feyta desta carta de mill et quatroçentos et quatorse anos, et son pagos os amiistradores et rendeyros et outras personas do dito cabidoo, et ficaron a dever çertas quantias de maravedis segundo que esta en o meu livro escripto por Ares Peres, notario, que ficaron por pagar a o chantre de Santiago et a outros dous ou tres benefiçiados çertas quantias de maravedis, et deste ano demanden a os rendeyros et a aqueles que deven çertas quantias de moravedis, segundo que acharan por lo dito libro, et satisfaçan a aqueles que non son pagos. Item devo a dona Elvira Nunes, priora do Mosteyro Novo, huna taça de prata que avia marco et meo que ouvo de min Gomes Fernandes de Vesme, et ela deviame por ela dusentos pares de brancas, et paguenlle o mays que montar. Item Pedro Fernandes de Tamara ten de min hun platel de plata et hun marco en pinor por dusentos et çinquoeenta maravedis a tres dinerios a branca, da meatade das loytossas que arrendey hun ano. Item Johan de Laredo ten hun platel de plata et hun marco en pinor por quatroçentos pares de brancas que disso que despendera en Ponferrada. Item ten mays outro platel de outro marco de plata que enpenou por seys varas de sanloz. Item ten Diego de Matela outro platel de hun marco de plata por çerto pano que me enprestou, paguenllo. Item ten Roy Peres, mercador, outro platel de outro marco de plata que lle enpenou Johan Monteyro por huna capa que lle di. Item mays huna dusea de culleres de plata este Roy Peres por çertos maravedis que lle devo. Item ten de min Benedito Sanches de Çuaço, doutor, huna taça de plata de hun marco et medeo, de lavor picado, et ten en o fondo hun leon dourado, en penor por seysçentos pares de brancas. Item Johan de Sisto, vestilleyro, huna taça de çinquo onças que lle deytou Rodrigo Afonso, clerigo, por seteenta maravedis de vino. Et devo a Meestre Johan et a o dito Rodrigo Afonso, clerigo, por emenda dos anos pasados dos aniverssarios tresentos moravedis de moneda vella. Item devo a o dito Meestre Johan çerta çera segundo esta por Ares Peres, notario, et el ten en pinor hunas opas vermellas dobradas de pano pardo. Item devo a Roy de San Martino seteenta maravedis de moneda vella que enprestou a Sancha Gonçalves. Item devo das vigilias de Sancha Gonçalves çen maravedis de moneda vella a o cabidoo, et mays triinta et dous moravedis de moneda vella a o cabidoo, et mays triinta et dous moravedis dos oytavaes de Sancha Gonçalves et Ysabel. Item devo a os ermitaos de Brabos çen maravedis et hun touçino, et eles an de dar a dita iglesia de Brabos labrada toda a oliver et cuberta de traba junta por lina a oliver et cuberta de tella, et estes çen maravedis devemos a Vaasco de Candae por huna obligaçon que pasou por Ares Peres, notario. Item mando que dose froriis que dis Ares Peres, notario de Lugo, meu criado, que pagou por min de hunas sentenças que llos paguen, et se mays diser que lle eu devo por conta que lle satisfagan. Item çertas prendas que enprestou por min Domingo Peres, notario, quando me prendou Gomes Fernandes, que sabean a verdade quantas eran, et que lle satisfagan por elas, et se non poderen de todo que lle satisfagan da mayor parte delas. Item me deve Pedro Afonso, demandador de Brabos, triinta maravedis de moneda vella. Item me deve Afonso Yanes, arçipreste de Goyos, d’agora ha tres anos, quatro cargas de pan, et deste ano pasado me deve todo o pan do arçiprestado fora ende aquelo que mostrar por meu alvaraes que me ha pago. Item me deve mays et ha de dar conta o dito arçipreste de todo o pan et dineiros do dito arçiprestado deste agosto et ano que agora anda. Item me deve Roy Lourenço, arçipreste de Narla et de Parrega, seseenta maravedis de moneda vella et huna vaca con huna beserra, que ten de min en garda, et mays o pan et dineiros deste agosto et ano en que estamos. Item me deve Domingo das Latas et Johan de Sevilla viinte et tres carregas de pan por la renda da iglesia de Parada deste ano, et mays huna carga que me ha de dar hun ome que mora en Santa Coomba por los disimos de Peyçaes deste ano, et deste pan livrey çinquo carregas en Domingo et tres que lle devia que son oyto. Item ha de dar conta Afonso de Meylaen do pan de antano et de ogano. Item devia por este pan a Pedro Lopes et a o arçidiago de Triacastela por antano et por ogano seys terças de pan, et o dito arçidiago deveme duas terças por lo alugeyro de Meylaen, et asy que lle devo quatro terças. Item me deve mays o dito arçidiago por los disimos de Pallares deste ano que pasou çen maravedis longos. Item me deve Pedro, clerigo de Daçon, a novidade et dineiros do arçiprestado de Daçon deste ano que se começou por San Johan. Item me deve Fernando Martines de Lobelle, arçipreste de Castro, et de B [...] todo o pan do ano passado, et o pan et dineiros deste ano que se ora comesçou por este San Johan. Item teno en a iglesia de Castro tres arcas cheas de pan do ano pasado que an de entrar en a conta do dito Fernando Martines et anlle a descontar mays çinquo carregas de pan que librey a Gonçalvo Lopes de Goyaas. Item me deve Johan de Sevill (sic)  deste ano que se comesçou por San Martino viinte et çinquo duseas de anguyas secas et salgadas. Item teno mays en a iglesia de Parada huna arqua que conprey. Item teno en a iglesia de Brabos duas arcas que conprey. Item teno en a iglesia de San Fiis outras duas arcas que conprey. Item trage Ares Gonçalves de Brabos de min çertos carneyros. Item me deve çerto pan dos aniverssarios segundo que esta por conta entre min et Meestre Johan por Ares Peres, notario, o qual dou en prestamo a alguas personas. Item deven en o lugar de Boocomeço agora para este San Martino que ven dose moyos de vino que ficou comigo da renda dos aniverssarios entre min et os moordomos. Item ten Pedro Aguiar quatro saleyros de plata en pinor por çen maravedis. Item mando escripvir todas las coussas que acharen en mina cassa por inventario, salvo duas mesas grandes et dous vancos que son do Bispo. Item teno en Ponferrada roupa de cama et arcas et mesas et bootades et outro exuar de casa et mando que se escripva todo por inventario asy ho da casa de Ponferrada como de bodegas como de conlinbraaos. Item teno mays en Ponferrada huna cuba con vino tinto cantano que terra fasta viinte et tres ou viinte et quatro medeos, et mando que o vendan et de mill pares de brancas que ey a a dar a Johan Monteyro para casamento mando que lle paguen os quinentos, et despoys a o outro ano seguente os outros quinentos par que llos paguen, et os outros que sobraren seian para coller o vino et faser o que conprir, et para conprir meu testamento. Item mando que a novidade de ogano de Ponferrada et de Colinbraaos et de seus terminos, asy pan como vino, que a non vendan fasta pasado o Natal, ou quando viren que mays valrra, para se reparar os ditos bees et para conprir meu testamento. Item trago çertos armentios et gaado enparçado con Johan Peres de Parada, meu casseyro, et mays hun boy que ten de min en garda, sabean a verdade quanto he et tomen o meu quinon para minas exequias et para conprimento de meu testamento, et mando que den a sua muller huna pel que lle devo. Item trage de min Afonso de Meylaen, meu casseyro, hun boy en garda mando que llo den por serviço que me feso. Item me deve mays Fernando Martines de Lobelle doys boys que lle di para labrar en Castro, que me custaron dusentos et oyteena maravedis, os quaes el vendeu et se aproveytou deles, et entregue os boys ou pague dusentos maravedis por eles, et quitolle o mays deles. Item me deve mays o dito Fernando Martines quareenta maravedis de moneda vella dos tempos pasados, et deveme mays outros quareenta maravedis da dita moneda por la priora de Pesqueyras porque me ficou de çerta escriptura. Item me deve mays o pan do ano passado et mays o pan et froytos deste ano que se comesçou, segundo ia esta escripto, paguenlle seu selario conpetente et el faça a deligençia et acade et pague et de conta de todo. Et por quanto os ditos testamentos de Costança Afonso et de Sancha Gonçalves, sua madre, et Ysabel, sua sobrina, et este meu, et as quantias et mandas deles son grandes et os bees que fican sen gran dampno deles et dos ditos meus herdeyros et bees non poderian logo conprir de presente todo aiuntado en o termino do dereyto et a adiante non se poderia conprir o serviço de Deus et benefiçios que se an de faser de santa iglesia, que eu mando faser, et verria gran dampno a os ditos meus herdeyros et bees, por ende mando a os ditos meus herdeyros et exsecutores que segundo a renda et posison dos ditos bees que asy vaan conprindo pouco et pouco os ditos testamentos sen seu dampno et dos ditos bees, por tal maneyra que os ditos bees non se pergan por rason de conprir os ditos testamento, et que non posan seer acusados que o cunplan en o dito termino do dereito, et que aqui non se entenda que vaan as ditas cassas de Ponferrada que eu dou a os ditos aniverssarios et cabidoo para a dita proçisson et coussas que por elas mando faser, segundo vay declarado en este meu testamento. Et leyxo et faço, outorgo por meus exsecutores et conpridores deste meu testamento et herdeyros universsaes de todos los meus bees, moveles et rayses, para que o cunplan por lo meu et sen seu dampno a Diego Martines, notario visino de Lugo, et a Johan de Laredo, meu criado, et apoderoos en todos eles et doulles poder conprido que os posan recaudar et aver et subpinorar et eallar et vender et arrendar todos ou parte deles fasta que este meu testamento seia conprido et todo o que se en el conten. Et meu testamento conprido et minas devedas pagas leyxo et fago et outorgo por meus herdeyros universsaes de todos los meus bees, asy moveles como rayses, remanentes, a os ditos Diego Martines et Johan de Laredo, a cada hun en a meatade et en carrego de suas almas para que os den a quen souberen et viren et entenderen que eu soo mays obligado et tiudo segundo o eles saben, et non nos dando eles asy ou non lles podendo seer dados de dereyto a quen eu mando, doulles poder que possan ordenar et estabelesçer et dotar en esta iglesia cathedral de Santa Maria de Lugo por los ditos meus bees duas ou tres capelanias perpetuas por mina alma et das ditas Sancha Gonçalves et Costança Afonso et Ysabel et aqueles a quen eu et elas somos tiudos et obligados, segundo que mellor entenderen, et que posan escoller et apresentar dous ou tres clerigos de myssa que seian ydonios et perteesçentes para elo, et estes capelaes que digan cada hun deles tres missas en a somana por la mina alma et das ditas Sancha Gonçalves et Costança Afonso et Ysabel; et que estes meus herdeyros et o seu mays chegado deçendente de cada hun deles hun depus outro possan escoller et presentar et tomar os ditos clerigos por capellaes quando et cada que se aconteçeren de se vacar as ditas capelanias, ou cada huna delas, por morte dos ditos capelaes et de cada hun deles, et non a outro algun, et se por ventura foren ocupadas ou enbargadas as ditas capelanias ou os ditos meus herdeyros et seus deçendentes asy por Obispo como por cabidoo como por outra persona, ou maneyra qualquer que seia, dou poder a os ditos meus herdeyros et a seus deçendentes, segundo dito he, que posan vender et desbaratar os ditos meus bees et darlos por mina alma et das ditas Sancha Gonçalves et Constança Afonso et Ysabel et de aqueles de quen somos tiudos, onde viren et en a maneyra que viren que mays sera serviço de Deus et prol de nosas almas, et que façan deles segundo lles mellor Deus der de graçia et se lles entender et que seia a proveyto de mina alma.

Et esto mando que valla et se cunpla todo asy, segundo et en a maneyra que dita he, asy como meu testamento, et se non valuer como meu testamento que valla como codeçillo, et se non valuer como codeçillo que valla como mina manda et pustrimeyra voontade, segundo et por la mellor et mays saa parte que pode et deve valer de feyto et de dereyto. Et porque esto seia çerto et non vena en dulta roguey et mandey a o notario sub escripto que fesese ende delo esta carta de testamento et que a signase de seu signo.

Feyto et outorgado foy este testamento por lo dito Johan Rodrigues, arçidiago de Deçon, en a çiudade de Lugo, martes, quatorse dias do mes de setenbre, ano do nasçemento do noso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quatorse anos.

Testemoyas que foron presentes chamadas et rogadas: Johan Lopes et Diego Afonsso, clerigo do coro de Lugo; et Garçia Martines, clerigo de Santome de Goyos; et Rodrigo Afonso, notario de Lugo; et Roy de San Martino, ome do dito arçidiago; et Johan Afonso de Gutyris, yrmaao de Jacome Afonsso de Narla; et Afonso Ares, ome do dito arçidiago.

Et eu Ares Peres, notario publico de Lugo por la autoridade do senor Obispo et iglesia dese lugar, a todo esto que sobredito he con as ditas testemoyas presente foy et este instrumento a pedimento et mandado do dito arçidiago de Deçon en mina presença fis escrivir et puge en el meu signo en testimoyo de verdade.

Ares Peres, notario (signo).

Materias

conta; doente; doutor; abadesa; adega; administración; administración; albará; alimentos; altar; anguía; aniversario; arca; arcediago; arciprestado; arcipreste; armas; arrendamento; arreos; arrieiro; banco; bebida; becerro; beneficiado; beneficio; besta; bispo; boi; brancas; breviario; cabido; cadea; caderno; caixa; cáliz; cama; campá; capa; capela; capelán; carneiro; casas; caseiro; castelo; catedral; centeo; cera; chantre; coiros; confraría; construción; construción; convento; coro; crego; criada; criado; cumpridor; cunca; débeda; décimos; demandador; doazón; dominica; dominico; dote; dote; enxoval; ermida; ermitán; escudo; esmola; esposa; esposo; familia; ferro; festa; filla; fisco; florín; forno; frade; franciscano; freguesía; fundación; gando; gando; gran; heráldica; herdanza; horas; hospital; igrexa; inventario; irmán; labores; labrego; legado; leproso; libro; lutuosa; manto; marabedí; marabedí; marco; mercador; mesa; mesa bispal; mesa capitular; mestre; misa; monxa; mordomo; mosteiro; muller; Nadal; notario; novidade; oliveira; ornamentos; ourive; ouro; padroádego; pagamento; pai; pan; panos; parcería; párroco; pedra; peixe; peliqueiro; pobre; poder; prata; prateiro; prenda; presentación; priora; procesión; procuración; provisor; real; recadador; rendeiro; responso; roupa; saia; saleiro; sarga; sentenza; sepultura; sobriña; sobriño; tella; tellado; teoloxía; testamenteiro; tía; tía; tonel; touciño; transporte; tributos; trigo; vaca; venda; vendima; vestido; vigairo; viño; viño; vixilia; voda; voto; xoias; xornal; xurisdición; xurisdición; xustiza; testamento

Persoas

Afonso Ares, home de Xoán Rodríguez; Afonso de Meilán, caseiro; Afonso Eáns, arcipreste de Goiás; Ares González de Bravos; Ares Pérez, notario; Bieito Sánchez de Suazo, doutor; Constanza Afonso; Diego Afonso, crego do coro de Lugo; Diego de Matela; Diego de San Martiño, criado; Diego Martínez, notario; Domingos das Latas; Domingos Pérez, notario; Elvira Núñez, priora de Santa María a Nova de Lugo; Fernando de Castelo, arrieiro; Fernando Martínez de Lobelle, arcipreste de Castro; García Martínez, crego; Gómez Fernández de Visma; Gonzalo López de Goiás; Gonzalo Pérez; Isabel; Lope, bispo de Lugo; Lopo Fernández, cóengo de Lugo; Lourenzo Eáns, peliqueiro; Mestre Xoán; Pedro Afonso, demandador; Pedro de Aguiar; Pedro de Aguiar; Pedro Fernández de Támara; Pedro López; Pedro, crego; Roi Afonso, crego; Roi Afonso, notario; Roi de Mazoi; Roi de San Martiño, home de Xoán Rodríguez; Roi Lourenzo, arcipreste de Narla e Parga; Roi Pérez, mercador; Roi Pérez, mercador; Sancha González; Tareixa; Vasco de Candás; Xácome Afonso de Narla; Xoán Afonso de Guitiriz; Xoán de Laredo, criado; Xoán de Sevil; Xoán de Sevilla; Xoán de Sisto, arrieiro; Xoán de Vilalba, criado de Xoán Rodríguez; Xoán Enríquez, bispo de Lugo; Xoán López de Ponferrada; Xoán López, crego do coro de Lugo; Xoán Monteiro; Xoán Monteiro; Xoán Pérez de Parada, caseiro; Xoán Rodríguez, arcediago de Dozón

Outros

Lugo, bispado; Lugo, diocese; San Domingos de Lugo, convento; San Francisco de Lugo, convento; San Lázaro de Lugo, Hospital; Santa María a Nova de Lugo, convento; Santa María de Pesqueiras, mosteiro; Santiago de Compostela, cabido; Lugo, cabido

Lugares

Aguiar; Boocomeço, casal; Brabos, ermida de; Bravos, Santiago; Candai; Castelo; Castro; Columbrianos; Dozón; Gaioso, San Tomé; Goiás, San Miguel; Goyos; Guitiriz; Laredo; Lobelle; Matela; Mazoi; Meilán; Narla, San Pedro; Pallares, antiga xurisdición e arciprestado; Parada, San Xoán; Parga, antiga xurisdición; Peizás; Pesqueiras, Santa María, mosteiro; Ponferrada; Romeán, San Pedro; Sant Martino; Santa Coomba; Santa María a Nova, mosteiro; Santiago de Compostela; Sarria; Sevilla; Tamara; Tellado, O; Valladolid; Vesme; Viveiro