GMH/ÍNDICE A-Z

E2-39
1435, agosto, 8-10-12-22-23-26

Remate de bens de veciños en poxa pública. (fols. 17-19v)

Rua das Tendas.

A VIII de agosto rematado o balandaran de Afonso Codeiro enno mestre da ponte por XXXV.
(Rematado o manton de Afonso Fernandes enno mestre por XV.-)*.
Rematada a cota de Nuno de Freixo enno mestre da ponte por LX.
Rematados tres legoons e huna manta e hun cabeçal enno mestre por XLI.Rematada a tesoyra de Afonso Gomes alfayate enno mestre por XLVII.Rematados dous bincos de Rodrigo de Chouçan en Afonso Gonçalves por
XV.Rematado o conteyro de Elvira Fernandes enno mestre por XX.(Rematado o manton claro en Gomes de Ramuyn por XXXV.- /LI.-\ enno
mestre)*. Rematada en joan fernandes prateiro por XVI.- a caldeira de Tareija
Gomes. Rematada en Alvaro de Sobrado por XLV.- capa de Diego Lopes e levou logo. Rematado o pelote de Moor Rabyna en Nuno Patiño por XII.- e (levou) logo.

Rua da Praça

Rematado o balandran verde de Gomes Yanes carpenteiro enno mestre por XLV.Rematado o balandran de Vasco Afonso en Rodrigo Afonso demandador por LX.- e levou o mestre. Rematado o manton vermello de Fernando Peres alfayate enno mestre por XXV.Rematada huna camysa de lenço enno mestre por VIII.- e medeo e he Maria Rodrigues. Rematada a saya de morilla verde de Afonso Garçia por XL.- enno mestre. Rematado o panno de Diego de Cameyja enno mestre por XLV.Rematadas duas tesoyras de Fernando da Arqa enno mestre por XXIX.-Hua pelica de Fernando de Monte Roso rematada no mestre por XV.Rematados os bincos de Nuno Gonçalves e de Maria Afonso XIX.- enno
mestre. Rematados dous bincos dourados enno mestre por XV.- de Rodrigo Ares. Rematado o jaspe de Dominga en XIIII.- I dño. enno mestre. Rematado o jaspe de Tareija Afonso enno mestre por IX.O manton de Afonso Rodrigues merqador rematado enno mestre por XXX.Rematado o binco de Aldonça de Mira por VI.- enno mestre. (fol. 17)

Rua dos Arçedianos.

(A X dias de agosto huna espada de David rematada en Pero Dias por
XXXIIII brancas)*. pº Rematada huna capa verde nova de Pero Carneiro enno mestre por XL.-Legon de Esteveyna medeado rematado en Afonso Garçia por IIII.Rematado o escado de Joan Porqallo enno mestre por XIIII.
pº O çorame de Costança de Alvaro Afonso rematado enno mestre por X.
Rematada a manta de mayor de casa de Fernando Anes rematada enno mestre por V.
pº Rematada saya vella de Pero de Louredo enno mestre por VI.-
Sabaa de mayor de Gomes da Felgeira rematada enno mestre por IIII.
nº Rematado o pelote de Ares de Sanin con sua enpresadura rematado no mestre por LIII.
pº Manton vermello de Afonso Paradella rematado enno mestre por XVI.
Rematado o balandran de mescra branco de Ares (de Ares)* de Sarria enno mestre por XXV.
pº Rematados huuns mantees de Joan de Melees enno mestre e pasador por VII.
Rematada aixada de Afonso do Cabo enno mestre por VI.
Rematada manta (granja)* grande enno mestre por XIIII.- e he de Vasco de Deça.
nº Rematado o manton de Joan Fragoso en Nuno Patiño por XXX.
Rematada a capa de Afonso do Cabo en Nuno Patiño por XVII.
(nº)* Rematada a capa et espada de Vasco de Deça, rematado todo en Nuno Patiño por XV.
Rematados os mantees de Eynes de Amarante en Nuno Patiño por III.-

Rua Nova

A XII dias de agosto rematado o gibon de Vasco Lourenço çapateiro (en Alvaro Carneiro por XXXIIII)* en Gonçalvo Rañooa por XXXV.
A casa de Gomes Afonso o alugeiro dela rematado en Alvaro Çide notario por XXX.
O alfamare de Aldonça Rodrigues rematado no mestre por XII.
A espada de Afonso do Barral rematada no mestre por X.
Rematada a manta de picote de Afonso de Betanços enno mestre por XXIII.
Espada de Diego barbeiro rematada no mestre por XX.-
Rematouse enno meestre a sartana e o prato de Davi por X.-
Rematouse enno mestre en quinse mrs. huna castana de mar engastada en prata de Ynes Afonso, moller que foy de Alvaro Ougea.
Rematouse o pichel (de)* Afonso de Logilde de Alvaro da Fonte en sete mrs.
Rematouse a serra de Lourenço enno mestre por seis mrs.
Rematouse o pichel destano de Rodrigo oulives enno mestre por LX.- III dños.
Rematouse o manton de Rodrigo bufon enno mestre por XXXV.
O balandran craro de Nuno Patiño rematouse enno mestre por LX.- (fol. 17v)
Rematouse a capa e manton de Anton d’Alongos enno mestre por XL.-
Rematouse a sortella de Ynes d’Alvan enno mestre por III.-
Rematouse enno mestre a aixada e manton verde de Joan Chamorro por XXX.-
Rematouse a pelica de Garçia d’Arbor enno mestre por XII.-
Rematouse o bynco dourado de Joan Gomes por XV.-
Rematouse os alcordes e os byncos de Roy Martines capateyro enno mestre por XII.-
Rematouse enno mestre o panno de cabeça de Garçia d’Arbor por XVI.-
Rematouse o corame de Afonso pescador por V.- enno mestre.

Rua dos Çapateyros.

Rematados dous legoons e hun saquilo de Joan de Deus enno mestre por X.
Rematado o manton de Rodrigo de Canba enno mestre por XX (IIII)*.
Rematada a caldeira de Pero de Temees enno mestre por XX.
Rematado o balandran de Vasco Nunes en Afonso de Meende por IX.
Rematadas duas almadraquejas de Gonçalvo de Sarria en Afonso de Betanços por XX.- e levouas logo.
Rematados III legoons e huna caldeira de a moller de Garçia Anes en Afonso de Betanços por XX.
Rematado en Gonçalvo Rañoa un pelote de Pero Vasques da Rua dos Çapateiros por XXXV.
Rematado manton azur de Alvaro Afonso de Loys Gonçalves enno mestre por X.
Rematada manta vella de Costança d’Alvan por dous mrs. en Afonso de Betanços.
Rematada huna bygornia de Fernando piliteiro por XXXII.- en Nuno Patiño.
Rematados dous legoons en Nuno Patiño por X.- e son da moller de Garçia Anes.
Rematado o balandran de Pero de Roças enno mestre por XXV.
Rematada a espada de Gonçalvo Çarreda enno mestre por XX.-(fol. 18)

Rua da Pixutaría.

A XXII dias de agosto rematado o manton vermello de Gomes do Pereiro
en Nuno Patiño en nomme do mestre por XXX.Rematado o pelote preto de Gonçalvo d’Oseyra en Nuno Patino por LII.Rematada a manta vella de Gomes Bispo en Nuno Patiño por VI.Rematada huna cuba de VIII moyos despeto de Pero de Deus en Nuno Patiño por XX.Rematado o traado de Rodrigo d’Agyar en Nuno Patiño por III.Rematado o balandran de Alvaro purtugees en Nuno Patiño por XVIII.Rematado o machado de Joan de Casanova en Gomes de Chantada por
VIII.- e levoo logo e pagou VIII.Rematada almadraqueja de Vasco Pumar en Nuno Patino por VI.Rematado o gibon de Gonçalvo de Lemos en Domingo Fernandes por III.Rematado o panno de cabeça de Alvaro de Erosa en Nuno Patiño por X.-

Rua da Corredoira.

A XXIII dias de agosto se rematou a manta de Alvaro Castelaao en Loys
Fernandes coengo por X.Rematado o manton de Fernando Peres mostaçeiro enno mestre por XV.Rematados quatro botoons de prata enno mestre de Catalina Fernandes
por LXX.Rematada huna cuba de IIII moyos de lagar de Martin Cansado enno mestre escola por XXIII.Rematados dous legoons en Joan de Molgas de Joan Lopes por III.- (en)* levoos logo e pagou e fica devendo VII.O legon de Gonçalvo Ranooa rematado no mestre por V.- e he de
Gonçalvo Rañooa, deve V.Rematada a sortela de Joan Domingues enno mestre por IIII.- deve VIII.Rematada a parada de Pero Fernandes en Pero Fernandes juis por XXXV.
levooa. Rematada a saya de Joan d’Asperante en Joan Fernandes prateiro por
XXV.- levoo. A capa de Gomes de Levises rematada en Nuno Patiño por XVIII.Rematado o manton da moller de Gonçalvo de Sorveira en (Fernando
Dourado)* /Rodrigo Afonso de Touro\ por LX.-  levoo. Rematada a caldeira e legoons de Joan Teixeira en Rodrigo de Touro por
XXXIII.- deve XVII. (fol. 18v) Rematada a manta de Dominga de Santo Seveo enno mestre por IIII.- deve V.Rematado o manton de Costança labradeira en Fernando Dourado por III.
Rematada aixada e legon de Rodrigo Fidalgo en Gonçalvo (...)* /de
Gostey\ por XV.Rematada a cuba de Tareija de Ferreiros en Gonçalvo Ranooa por XXIII.Rematada a capa de Pero Yanes ferreiro por XXXIII.- enno mestre. Rematado o balandran de Gonçalvo Peres enno (Fernando Dourado)*
/meestre\ por XVIII.Rematado o balandran de Joan Lourenço ferreiro por L.- da sua talla e por
XXV.- de Afonso do Mato que son LXXV.- rematado no mestre. Rematada a manta de Vertolameu enno mestre por XV.Rematado o escado de Afonso de Chantada enno mestre por XVIII.Rematado o balandran de Afonso de Melide enno mestre por X.Rematados dous legoons de Nuno carpenteiro en Pero Fernandes juis por
X.- deve VI.Rematado o baçío de Vasco Martines enno mestre por XXXV.Rematados dous bincos en Gonçalvo Rañooa de Fernando de Berín por
XXIIII.- deve XXVI.Rematada huna cuba de Ares de Portomarín en Gonçalvo Ranooa por X.Rematado o pichel da moller de Afonso da Costa enno mestre por XX.
deve V.Rematadas duas aixadas de Garçia Vasques en Pero Rodrigues por XVII.e medio VII.- e medio.

Rua da Carniçaria.

Rematados dous coyros de Pero de Barreiros enno mestre por XXII.Rematada a tynala de Joan Branco enno mestre escola por XVIII.Rematadas duas cubas de Joan de Çea enno mestre escola por LI.- seen
enno seu çeleiro. Rematada a cuba de Joan Yanes enno mestre escola por XVII.- e leva V moyos. Rematada a cuba de Alvaro Pato enno mestre por XXXIIII.- e lava VI moyos. pº (Rematado o balandran de Alvaro carniçeiro enno mestre por XXXVI.-)* Rematada huna cuba de II moyos de Gonçalvo de Ribela enno mestre por
XV.- e deve XVIII. Rematado o alfamare de Pero Rodrigues enno mestre por XIX.Rematada a espada de (Lourenço)* Afonso de Canba enno mestre por
XX.A tinalla de Joan da Vella que se enna sua casa rematada enno mestre por X.Rematada arqa de Martin d’Ares enno mestre por XV.- deve XV.
Rematada a cuba de Joan Cananeiro enno mestre por XVII.- e leva VIII
moyos. Rematado o alfamare de Vasco de Santa Mariña enno mestre por VI.Rematado o manton vermello de Martin Menino por XXX.- enno mestre.
(fol. 19)
Rematada a tinalla de Joan de Traslos Montes enno mestre por XXV.Rematada a viña de Joan de Traslos Montes con a novidade enno mestre
por XII.Rematadas duas cubas de Pero Afonso enno mestre por XXV.Rematada huna cuba de Aldonça Çide enno mestre por XXXII.- leva VI
moyos.

Rua da Barreira.
(A XXVIII)* a XXVI dias de agosto huna saya de Gonçalvo de Ribadulla enno mestre por VII.Rematado hun pelote preto da moller de Joan Dias enno mestre por XII.
I dño. Huna pelica da moller de Ares Nunes por VII.- e medio enno mestre. Huun pico de Maria Meendes rematado en Pero Fernandes por III.Rematado o pelote de Joan Françes enno mestre por LXXVI.Rematadas as tesoyras do moço de Joan Françes enno mestre por VI.Rematada a cuba de Gonçalvo Martines enno mestre por VIII.Rematada a cuba de Estevo Coello por X.- enno mestre. Rematada huna viña de Pero Collaço enno mestre por VI.Rematado huun balandran de pardo enno mestre por XX.- de Fernando
de Monterroso. Rematada a cuba de Fernando Garçia enno mestre por XII.Rematado o pelote de Fernando Anes enno mestre por VIII.Rematada a tinalla de Pero Lopes da Barreira enno mestre por XXX.- (fol. 19v)

Materias

alcume; apeiro; arca; armas; arrendamento; branca; caldeiro; cama; capa; coiro; débeda; enxoval; esposa; esposo; estaño; estranxeiro; familia; ferramenta; fisco; lagar; lenzo; marabedí; mestre; mestrescola; mozo; muller; novidade; ouro; pagamento; panos; prata; prenda; remate; roupa; saia; tallas; tesoira; tonel; tributos; viña; xoias; xustiza; subhasta

Persoas

Afonso de Betanzos; Afonso de Betanzos; Afonso de Camba; Afonso de Chantada; Afonso de Loxilde; Afonso de Melide; Afonso de Mende; Afonso do Cabo; Afonso do Mato; Afonso Fernández; Afonso García; Afonso García; Afonso Gómez, xastre; Afonso González; Afonso Paradela; Afonso Rodríguez, mercador; Afonso, pescador; Afosno do Barral; Aldonza Cid; Aldonza de Mira; Aldonza Rodríguez; Álvaro Afonso; Álvaro Afonso de Lois González; Álvaro Carneiro; Álvaro Castelán; Álvaro Cid, notario; Álvaro da Fonte; Álvaro de Erosa; Álvaro de Sobrado; Álvaro Pato; Álvaro, carniceiro; Álvaro, portugués; Antón de Alongos; Ares de Portomarín; Ares de Sanín; Ares de Sarria; Ares Núñez; Bertolamé; Catalina Fernández; Constanza; Constanza de Albán; Constanza, labrega; David; Diego de Cameixa; Diego López; Diego, barbeiro; Dominga; Dominga de Santo Sebeo; Domingos Fernández; Elvira Fernández; Esteveíña; Estevo Coello; Fernando Anes; Fernando Anes; Fernando da Arca; Fernando de Monterroso; Fernando de Monterroso; Fernando de Verín; Fernando Dourado; Fernando García; Fernando Pérez mostaceiro; Fernando Pérez, xastre; Fernando, peliqueiro; García de Arbor; García Eáns; García Vázquez; Gómez Afonso; Gómez de Chantada; Gómez de Felgueira; Gómez de Levises; Gómez de Ramuín; Gómez do Pereiro; Gómez Eáns, carpinteiro; Gonzalo de Gustei; Gonzalo de Lemos; Gonzalo de Oseira; Gonzalo de Ribadulla; Gonzalo de Ribela; Gonzalo de Sarria; Gonzalo de Sorveira; Gonzalo de Zarreda; Gonzalo Martínez; Gonzalo Pérez; Gonzalo Rañón; Gonzalo Rañón; Inés Afonso, viúva de Álvaro Ouxea; Inés de Albán; Inés de Amarante; Lois Fernández, cóengo de Ourense; Lourenzo; Maior Rabiña; María Afonso; María Méndez; María Rodríguez; Martiño Ares; Martiño Cansado; Martiño Meniño; Nuno Freixo; Nuno González; Nuno Patiño; Nuno, carpinteiro; Pedro Afonso; Pedro Carneiro; Pedro Collazo; Pedro de Barreiros; Pedro de Deus; Pedro de Louredo; Pedro de Rozas; Pedro de Temes; Pedro Díaz; Pedro Eáns, ferreiro; Pedro Fernández; Pedro Fernández; Pedro Fernández de Porzomillos, xuíz de Ourense; Pedro López da Barreira; Pedro Rodríguez; Pedro Rodríguez; Pedro Vázquez; Roi Afonso de Touro; Roi Afonso, demandador; Roi Ares; Roi de Aguiar; Roi de Camba; Roi de Chouzán; Roi Fidalgo; Roi Martínez, carpinteiro; Roi, bufón; Roi, ourive; Tareixa Afonso; Tareixa de Ferreiros; Tareixa Gómez; Vasco Afonso; Vasco de Deza; Vasco de Pumar; Vasco de Santa Mariña; Vasco Lourenzo, zapateiro; Vasco Martínez; Vasco Núñez; Xoán Branco; Xoán Cananeiro; Xoán Chamorro; Xoán da Vella; Xoán de Casanova; Xoán de Deus; Xoán de Esperante; Xoán de Melias; Xoán de Molgas; Xoán de Tras os Montes; Xoán Díaz; Xoán Domínguez; Xoán Fernández, prateiro; Xoán Fernández, prateiro; Xoán Fragoso; Xoán Francés; Xoán Gómez; Xoán López; Xoán Lourenzo, ferreiro; Xoán Porcallo; Xoán Teixeira; Afonso Codeiro

Outros

Ourense, cabido; Ourense, concello; Ponte de Ourense