GMH/ÍNDICE A-Z

136

1420, xaneiro, 20.
O Concello recibe o xuramento dos alcaldes nomeados polo arcebispo Don Lope para este ano, e admíteos coma tales alcaldes.

Anno do Naçemento de Noso Señor Ihesu Christo de mill e quatroçentos e veynte annos dous dias do mes de janeiro, este dito dia seendo o conçello, alcalles e regidores, jurados e omẽes bõos da çidade de Santiago juntados enno moesteiro de San Payo d’Antealtares por crida de anaffil, segundo que han do usso e de custume, presentes enno dito conçello Gomes Rodriges, bachiller en Decretos e Vaasco Troquo, alcalles e Fernan Gonçalves do Preguntoiro, Sancho Sanches de Moscoso, Martin Galos, Alvaro Afonso Juliate, Johan Ares da Cana, regidores da dita çidade e en presença de min Ruy Martines, notario publico jurado da dita çidade por la iglesia de Santiago e dos testemoyas adeante scriptos, logo, enton, os ditos Gomes Rodriges e Vaasco Troquo por mandado do dito conçello et regidores jurados e omẽes bõos sobreditos, reçeberon juramento sobre signal de Cruz en lugar de Santos Avangeos, de Juan Fernandes Abril e de Vaasquo Peres Abril, que presentes eran, os quaes foron nomeados e dados e eligidos por parte de nosso señor o arçobispo de Santiago, Don Lopo, para seeren alcalles enna dita çidade este dito anno que eles ben e verdadeiramente husarian do dito ofiçio de alcaldia e gardarian serviço de noso señor el rey e do dito señor arçobispo e da sua igllesia de Santiago e obedeesçerian suas carta e mandado e amarian prol e onrra da dita çidade e visiños e moradores dela e gardarian dereito e justiça ao grande e ao menor. E os sobreditos Juan Fernandes e Vaasquo Peres asy o juraron e prometieron de faser e conprir, et feyto o dito juramento o dito conçello e regidores jurados e omẽes bõos diseron que reçebyan e reçeberon por alcalles da dita çidade este dito anno aos ditos Juan Fernandes et Vaasco Peres. Testemoyas que a esto foron presentes Ruy Sanches de Moscoso, Juan Bugeyrete, Gonçalvo de Covas, Juan Ares Chantreiro e Juan Garçia Nabeiro, visiños da dita çidade.
(Fol. 72)
Predito. O dito conçello, alcalles e regidores jurados e omẽes bõos mandaron dar cartas acostumadas aos visiños da dita çidade e que davan liçençia aos sobreditos Gomes Rodriges e Vaasco Troquo, alcalles que foran enna dita çidade o anno pasado Domini, millesimo CCCCº deçimo nono para que podesen demandar e recabdar suas dereituras que lles eran devydas por rason de suas alcaldias do dito anno, ata tres meses segintes e dende endeante non as podesen demandar e que fesesen as peñoras por los serventes da dita çidade. Testemoyas, os sobreditos.