GMH/ÍNDICE A-Z

1037
1434, marzo, 18. Lugo

O Cabido de Lugo afóralles a Gonzalo Rodríguez e a tres voces tódalas súas propiedades no Bierzo, por renda anual de 300 marabedís os primeiros dez anos, 350 marabedís despois e 400 marabedís as dúas últimas voces. (Incluída en: 1434-IV-19, CD nº 1039).

MADRID, AHN, Carp. 1333 A/1 (bis), perg. orix., galego, cortesá, 400 x 347 mm.


   

Sabean quantos esta carta de aforamiento viren como nos o dean et cabidoo da iglesia de Lugo seendo juntados en nosso cabidoo por canpaa tangida en o sobrado do thesouro da dita iglesia, segundo avemos de uso et de custume, et veendo et entendendo que fazemos nossa prol et da dita iglesia et cabidoo dela, damos et aforamos a vos Gonçalvo Rodrigues de Valcarçer et a otras tres personas despoys de vosso finamento, una qual vos nomeardes et outra qual nomear a persona que por vos for nomeada, et a quarta persona que seia aquela que for nomeada por la terçera, et se non foren nomeadas que seian as que herdaren vossos bees de dereito de grado en grado, todos los herdamentos et casas et ortas et vinas et herdades et bees reyses perteesçentes a o dito cabidoo en Villafranca do Valcarçer et seus terminos et des lo lugar da Fava ata o azebo, segun que nos eles perteesçen et perteesçer deven en qualquer maneira et por qualquer rason, segun et en a maneira que os de nos troxo et tevo en foro Lopo Peres de Villafranca et seus suçessores, a a tal pleito et condiçon que vos et as persoas que depoys de vos vieren et suçederen en o dito foro façades labrar et reparar ben as ditas casas, ortas, herdades et vina et arbores, et plantedes de vina as herdades para ello perteesçentes, et tenades as casas feytas et cubertas et en boo paramento; et dedes de foro vos, o dito Gonçalvo Rodrigues, en cada hun ano d’oie este dito dia ata dez anos primeiros compridos trezentos maravedis vellos et de longos, de des dineiros novees cada maravedi, et acabados os ditos dez anos que dende endeante dedes cada ano en vossa vida et a segunda persona suçessive trezentos et çinquaenta maravedis da dita moneda, ou moneda equevalente, et as outras duas personas, que despoys vieren et suçederen en o dito foro, que den et paguen de cada ano quatroçentos maravedis vellos et de longos segun dito he, os quaes ditos maravedis segun van declarados nos avedes vos et as ditas personas de dar et pagar en paz et en salvo sen desconto algun en esta çiudade de Lugo cada ano por domingo de Lazero, sub pena que non nos fazendo vos ou vossos suçesores, a dita paga que pergades o dito foro vos ou a persona que o non pagar, a o dito plazo por esse mesmo feyto. Et outrosy con condiçon que cada una persona que suçeder en o dito foro seia servente et obediente a o dito cabidoo et mas seia teuda et obligada de vinir mostrar a o dito cabidoo como he foreryra et persona del dia que en el suçeder por persona ata trinta dias primeiros seguintes et dende a outros trinta dias logo seguintes de dar fiadores a o dito cabidoo, et de teer as ditas casas, ortas et herdades et vinas en boo paramento et atender o dito contrabto et fazer a paga do dito foro cada ano a o dito cabidoo dentro en a dita çibdade de Lugo en o dito termino su a dita pena, que non no comprindo assy que perga o dito foro como dito he. Et otrosy con condiçon que vos, o dito Gonçalvo Rodriguez, nen as personas, que depoys de vos suçederen en o dito foro das ditas herdades et casa et vinas, nen de parte delas, non possan fazer foro a persona alguna salvo de consentimento do dito cabidoo expresso, et que os taes foros se façan en cabidoo et juredes que no son enganosos a o dito cabidoo et enviedes o dito juramento a o dito cabidoo signado de notario. Et demas que a persona et personas que suçessivemente suçederen en o dito foro que cada vegada seia una persona soa, et non moytos herdeiros, por tal via que huna persoa soa tena o dito foro et o non possa devidir, nen partir, nen venderlo, nen supinorarlo, nen enallarlo a persona alguna sen propio et expreso consentimento do dito cabidoo.

Et eu, o dito Gonçalvo Rodriguez, que presente estou assy resçebo o dito foro de vos, o dito cabidoo, das ditas herdades, casas, ortas et vinas et bees reyzes por las maneiras et condiçoes sobreditas para min et para os ditos suçessores, et obligo a min et a meus bees et das ditas personas de o comprirmos et pagarmos et atendermos segundo et en a maneira que en esta carta de foro se conten, su a dita pena, et para mellor atender et pagar o que dito he por esta presente carta sumeto a min et as personas, que despoys suçederen en o dito foro, a o foro et jurdiçon eclesiastica desta iglesia de Lugo para que eu et elas respondamos a dereito sobre lo dito foro et bees et paranças deles et custas se requesçeren entre nos et vos, o dito cabidoo, por razon dos ditos bees et foro et paranças deles et sobre qualquer cousa delo, et quero et mando que vos se non ser çitados por vos nen por outro en vosso nome que possades contra nos et contra qualquer de nos sobre la dita razon proçeder por toda çensura eclesiastica da dita iglesia de Lugo ben assy como se fossemos achados en a çiudade et obispado de Lugo en personas propias, et que nos possades çitar se for mester dentro en a dita iglesia et proçeder contra nos fasta sentençia defenitiva inclusive et exsecutarla en nossos bees et dos ditos fiadores. Et prometo a a boa fe assy como ome fidalgo de non yr contra esto sobredito en juyso nin fora del por min, nen por otra persona, et se o fezer que non valla nen seia sobre ello oydo.

Et nos, as personas et benefiçiados do cabidoo da dita iglesia, assy vos otorgamos o dito foro como dito he et obligamos os bees do dito cabidoo de vos defender a dereito con o dito foro dandonos vos, o dito Gonçalvo Rodrigues, fiadores sufiçientes que paguedes cada ano, como dito he, o dito foro et reparedes et façades reparar as ditas casas et ortas et herdades et bees sobreditos et plantedes as ditas vinas, et que se sumetan a a dita nossa jurdiçon como dito he. Et demays por esta presente carta vos damos poder comprido para que vos et as personas, que despoys de vos suçederen en o dito foro, possades demandar et demandedes a qualquer ou quaesquer persona o personas, assy eclesiasticas como seglares, que algunas herdades, vinas, ou casas, ou arbores, ou outros bees reyzes dos sobreditos teen en os ditos terminos para que vos los mostren et presenten os foros que deles teen, et para que los possades demandar assy en juiso como fora del que os reparen, segun et en a maneira que en suas cartas de foro for contiudo, et resçebirles os ditos foros se for mester et compridero a o dito cabidoo. Et porque esto seia çerto nos as ditas partes rogamos et mandamos a o notario iuso escripto que fezesse desto duas cartas de foro ambas feitas en hun tenor una para vos, o dito Gonçalvo Rodrigues, et vossas personas et a outra que a lançasse de seu signal, et por mayor firmedume mandamos seelar a carta de vos, o dito Gonçalvo Rodrigues, con o seello do dito cabidoo.

Que foy feyto et otorgado en a dita çibdade de Lugo dentro en o thesouro da dita iglesia de Santa Maria de Lugo, des et oyto dias do mes de março, ano do nasçemento de nosso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et trinta et quatro anos.

Testigos que foron presentes et otorgaron o que sobredito he: Roy Lopes de Aguiar, bacheller en decretos, arçidiagno de Neira en a dita iglesia; Lopo Afonso, arçidiano de Deçon; Lopo Dias, mestrescola; Juan Monteiro, juys; Pedro Lopes, coengo, vigario de don Martin Vidal, dean; Lopo Fernandes, Fernan Peres, Nuno Gomes, Afonso Rodrigues, Pedro Alfonso, Rodrigo Alfonso, coengos da dita iglesia.

Et eu Pedro Fernandes de Silvarrey, notario publico da çibdade de Lugo et dos autos do dito cabidoo, a esto que sobredito he con as ditas testemoyas presente fuy et esta carta et instromento de foro fiz escrivir et puse meu signal en testimonio de verdade que tal he.

Pedro Fernandes, notario.