GMH/ÍNDICE A-Z

255
1342, xaneiro, 24
venda

Domingo Vázquez de Calvelle, Mariña Fonso e María Pérez véndenlle a Lopo Rodríguez de Sabadelle, os primeiros toda a súa herdade por 20 e 5 libras respectivamente, e a última o seu quiñón por 6 libras.

ACOu, Escrituras X, 37

Enno nomme de deus amen. Sabbeam quantos esta carta viren que eu Domingo Vaasques de Calvelle, con outorgamento de Ouffemea Lourença mina moller que he presente e outorgante, et eu Marina Fonso moradeira na Arruffana por min e por mina madre que non he presente, a qual devo dar aa outorga desta carta, vendemos e entregamos por esta carta a vos Loppo Rodrigues escudeiro d’Aguiar toda quanta herdade de dizemo a deus, arvores, cortyñas nos avemos e nos |e nos| perteençe na friigesia de Sam Migueell de Calvelle e en seus termios, salvo que aiamos os seydos ali por u os avemos daver de dereito. Et eu Maria Perez con outorgamento de meu marido Domingo Eanes que e presente e outorgante vendo a vos o dito Loppo Rodriguez todo quanto quiñon, voz e dereito que eu aio e me perteençe enos terreos e arvores que som na cortiña das Chousas que está en Villarchao que agora está tapada, e o meu quiñon dos castiñeiros de dizemo a deus que estam trala dita cortyña e o meu quiñon da Figeyra Regal que está no Canpo, e o meu quiñon dos soares das casas de Villarchao, salvo que nos fiquem os seidos por u os avemos daver de dereito. Et eu Mariña Fernandez de Revoredo dou e en doaçon firme para senpre a vos o sobre dito Loppo Rodrigues escudeyro o meu quiñon do terreo que iaz na cortyña das Chousas, o qual eu a vos avya dado ante que casasse con este marido con que ora seio. Qui vos e toda vossa voz aiades e pessuyades para senpre o herdamento e cousas sobre ditas en jur derdade. Ca outorgamos que reçebemos de vos por esto bem e conpridamente todo o preço que a vos e a nos aprouvo, conven a saber eu Domingo Vasques reçebi vinte libras e Maria Perez e seu marido seys libras e Mariña Fonso e sua madre çinqo libras da moeda del rey don Affonso contados xl par de diñeiros noves por tres libras. Et nos os sobre ditos Domingo Vasques e Mariña Fonso e Maria Peres e Mariña Fernandes, cada huun de nos por si, outorgamos anparar senpre vos e toda vossa vos a dereito con o erdamento e cousas sobre ditas por todos nossos beens gaanados e por gaañar. Et quen quer que contra esta carta veer o[u] passar aia a yra de deus e a nossa maldiçon et quanto demandar peyteo a vos ou a vossa vos dobrado e aa voz del rey peyte çem mrs. da boa moeda de pena e esta carta e venda fique firme e valla para senpre. Et eu o sobre dito Loppo Rodrigues outorgo que vos non tolla os seydos e que os aiades por u os aiades daver de dereito. Esto foi enno Pereyro de terra d’Aguiar, vinte e quatro dias de janeiro, era de mill e tresentos e oyteenta annos. Testemoyas que [a] esto presentes foron Pero Ares de Villaryño e Johan Martines carniçeiro d’Ourense e Domingo Eanes da Canba.

Et eu Affonso Eanes notario publico en terra de Aguiar por nosso señor o arçibispo e porla igleia de Santiago que a esto presente foy e en mina presença o fige escrivir e meu sinal y puge.

(sinal)

[reverso] Carta de Vilarchao que he en Calvelle.