GMH/ÍNDICE A-Z

384
1372, xaneiro, 29 - abril, 4
partilla

Romeu PÚrez e Miguel Iß˝ez, nomeados polo vigairo do bispo, fan partilla entre as irmßs Maior PÚrez e MarÝa do Mato.

ACOu, Escrituras VII, 69

Era de mill e quatrošentos e des annos, quinta feyra, viinte e nove dias do mes de janeiro. Sabbean todos commo en presenša de min Gonšalvo Peres notario publico da šidade dĺOurense porla egleia desse lugar e das testemoyas adeante escriptas, don Iohan Fernandes aršidiago de Castella na egleia dĺOurense e vigario geeral do onrrado padre e se˝or don (Johan) porla graša de deus e da santa egleia de Roma bispo dĺOurense, parešeron Estevoon Lourenšo morador en Ourense enna rua dĺOobra por sy et en nome de Moor Peres sua moller, filla de Gonšalvo Peres do Mato šidadao que foy dĺOurense (que fora) heree en seus beens da huna parte et Johan Ares escudeyro morador en Ourense enna rua dos ăapateyros en nome de Maria do Mato filla do dito Gonšalvo Peres do Mato cuio tutor he por huna carta de tutoria feyta e signada de Garšia Rodrigues notario dĺOurense, a qual eu notario vy e lii, en nome da dita Maria do Mato da outra. Et logo os ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares, diseron ao dito vigario que elles tii˝an de faser conta, o dito Estevoon Lourenšo por nome de sy e da dita sua moller Moor Peres et o dito Johan Ares por nome da dita Maria do Mato de algunas contias de moravedis que o dito Estevoon Lourenšo despendera en lavrar as vi˝as da dita Maria do Mato e en coller a novydade dellas et a novydade que oora pasara da era de mill e quatrošentos e nove annos, et en pagar algunas devedas que o dito Gonšalvo (Peres do Mato) perteenšia de pagar aa dita Maria do Mato et en reparamentos dos moynos de Meende que a ela perteenšen et en outras despesas nešesarias que avyan de poer en conta, as quaes pagas e despesas o dito Estevoon Lourenšo disso que (...) da conta que fora feita entrel por nome da dita sua moller et Gonšalvo Tato tutor que disia que fora da dita Maria do Mato por Pero Lourenšo e Martin Gonšalves notarios dĺOurense que disian que foran dados por contadores para elo segundo diso que estava escripto por Roy Gonšalves notario dĺOurense. Et outrossy que as ditas Moor Peres e Maria do Mato que avyan beens movilles e reyses que lles perteenšian de parte do dito Gonšalvo Peres seu padre et de Maria Anes madre da dita Maria do Mato, moller que foy do dito Gonšalvo Peres do Mato et de Costanša Fernandes moller outrossy que foy do dito Gonšalvo do Mato, madre da dita Moor Peres, et que avyan mester contadores para faser a dita conta et partidores para partiren os ditos beens movilles e reyses. Por ende os ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares pediron ao dito vigario que lles dese dous omes boons desta dita šidade para faseren a dita conta, et outros dous ommees boons da dita šidade para partiren os ditos beens et que os constrengese para ello. Et logo o dito vigario mandou aos ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares que elles nomeasen quatro omes boons da dita šidade, os dous para faser a dita conta et os outros dous para partiren os ditos beens, et el que os costrengera para elo. Et logo os ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares nomearon para faser a dita conta a Pero Lourenšo e Estevoon Peres notarios dĺOurense. O qual dito Pero Lourenšo o dito Estevoon Lourenšo por sy e en nome da dita sua moller nomeou e escolleu porla sua parte. Et o qual Estevoon Peres o dito Johan Ares nomeou e escolleu porla dita Maria do Mato e porla sua parte. Et os ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares cadauun porla sua parte nomearen e escolleren por partidores para partiren os ditos beens movelles e reyses a Romeu Peres et a Miguell Anes moradores en esta dita šidade dĺOurense que eran ofišiaes postos na dita šidade para partiren alguuns beens e herdades quando acaesšese. Et logo o dito vigario rešebeu juramento sobre signal da crus dos ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres e Romeu Peres e Miguell Anes que elles corporalmente tangeron con suas maos en lugar de santos evangeos dos ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres que ben e verdadeiramente fesesen a dita conta, et dos ditos Romeu Peres e Miguell Anes que ben e verdadeiramente partisen os ditos beens. Et os ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres e Romeu Peres e Migueel Anes assy juraron e prometeron porlo dito juramento que feseron. Et logo o dito vigario por consentimento das ditas partes mandou aos ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres que visen e examinasen as partišoens que os ditos Romeu Peres e Miguell Anes fesesen dos ditos beens movilles e reyses. Et porlo dito juramento que avyan feyto que aquellas partišoens que non fosen feitas commo devyan que as corregese, en tal guisa que cadauna das ditas partes ouvesen o seu qui˝on, et que os ditos Romeu Peres e Miguell Anes que non ouvesen poder de dar as ditas partišoens por feitas ata que fosen vistas e feitas porlos ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres. Et logo o dito Johan Ares diso ante o dito vigario que por quanto o dito Gonšalvo Peres do Mato mandara en seu testamento e que o dito Estevoon Lourenšo tevese en seu poder todos los beens movilles que perteenšen aa dita Maria do Mato sua filla e que llos gardase. Por ende que el non queria tomar nen rešeber os ditos beens movilles perteenšentes aa dita Maria do Mato, mays que a dita conta feita et partydos os ditos beens que o dito Estevoon Lourenšo que os tomase e rešebese et os gardase segundo o dito Gonšalvo Peres mandara enno dito seu testamento, et que protestava que el nen seus beens non fosen tiudos nen obligados en nihuun tenpo aa dita Maria do Mato por rason dos ditos beens movilles. Et quanto por rason dos beens reyses que acaesšesen aa dita Maria do Mato que el seeria prestes de os procurar o mellor que el podese. Et desto commo o oora disia, et da protestašon que fasia que pedia ende a min dito notario huun publico estormento ou mays quantos lle conprisen para garda de seu dereito. Testemuyas que a esto foron presentes Johan Pardo mercador et Johan Peres outrosy mercador et Johan Domingues dito Clerigo morador na Traparia, moradores en Ourense e outros.

Et depoys desto na dita era, quinta feyra, quatro dias do mes de maršo, en presenša de min o dito Gonšalvo Peres notario publico da šidade dĺOurense porla igleia desse lugar e das testemuyas adeante escriptas, ante o dito don Iohan Fernandes aršidiago de Castella na igleia dĺOurense, vigario geeral do honrrado padre e se˝or don Iohan porla graša de deus e da santa igleia de Roma bispo dĺOurense, parešeron os ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares et pediron ao dito vigario que mandase aos ditos Romeu Peres e Migueel Anes que estavan presentes que presentasen antel as partišoens que feseran das herdades e beens rayses que foron et ficaron dos ditos Gonšalvo do Mato e Maria Anes sua moller que foron. Et logo o dito vigario mandou aos ditos Romeu Peres e Migueel Anes que presentasen antel as ditas partišoens. Et os ditos Migueel Anes e Romeu Peres presentaron ante o dito vigario huun escripto de partišoens, do qual o tenor atal he: Estes son os beens que o dito Estevoon Lourenšo disso que o dito Gonšalvo Peres do Mato šidadao dĺOurense conprou con Maria Anes sua moller que foy: primeyramente os moynos da Arca con a vi˝a que estß a sobrelles. Iten mays os muynos do Gradil. Iten mays o muyno do Carvallo con šinqo livras que ha de foro cada anno, as tres livras a Santa Coonba et as duas livras ao cabidoo da igleia dĺOurense. Iten mays o bašellar et a adega que estß entre los cami˝os yndo para o lugar do Prior, et ha seys moravedis de foro a Santa Coonba. Iten mays o lugar da Carreira con suas vi˝as que he foreyro a Santa Coonba, et ha de pagar seys moravedis cada anno. Et destes beens que foron gaa˝ados e conprados con a dita Maria Anes perteenšen aa dita Maria do Mato as tres partes, et aa dita Moor Peres a quarta parte. Iten a meatade da seara do Seyxo que he foreyra de foro de terša ao bispo. Iten a vi˝a da Chave que estß na Loo˝a. Iten as vi˝as que foron de Thereyia Pexota, de foro de terša. Iten a vi˝a do Portello de foro de quarta. Et destas vi˝as que foron de Thereyia Pexota e da vi˝a do Portelo ha de aver a dita Moor Peres a meatade et a dita Maria do Mato a outra meatade. Estes son os beens que o dito Estevoon Lourenšo disso que o dito Gonšalvo Peres do Mato gaa˝ou con sua moller Costanša Fernandes madre da dita Moor Peres en o dito lugar de Meende. Primeyramente duas casas con dous muy˝os cada casa que estan a sub o muy˝o da Lagea, dos quaes chaman a huuns delles os muynos en que morou Domingo Dias, et aos outros chaman os muy˝os da Rašon. Iten os muynos da Lagea et da Torre. Iten mays o lugar do Paašo commo estß šarrado e šercado con suas vi˝as que a el perteenšen, et ha triinta livras cada anno de foro ao moesteyro de Santa Coonba. Et destes beens que foron conprados con a dita Costanša Fernandes perteeenšen aa dita Moor Peres as tres partes et aa dita Maria do Mato a quarta parte. Iten o lugar de Sesteyron, do qual perteenšen aa dita Moor Peres as tres quartas et aa dita Maria do Mato a quarta parte. Estas son as partišoens que nos Migueel Yanes e Romeu Peres fasemos do lugar e vi˝as de Meende et de todos los muynos que y avya Gonšalvo Peres do Mato. Primeyramente partimos as casas e lagares et tinallas et ortas en esta guisa: que a dita Moor Peres e toda sua vos aia daqui endeante todas las casas que estan dentro no dito curral de Meende con seus sobrados e camaras e lagar et con o dito curral en que estan, porlas tres quartas que lle acaesšen do dito lugar, et que aia con esto que dito he toda a orta que estß ante a porta do dito curral hu estß o pereiro e a narangeyra, et que aia outrosy das tres tinallas grandes que seen na casa que ten a porta contra o carvallo as duas tinallas en esta guisa: logo a primeira mellor qual ela quiser, et das duas que fican que aia a mays ligeyra. Et por esto que a dita Maria do Mato et toda sua vos que aia porla quarta parte que ha de aver do dito lugar as duas casas que teen as portas fora contra o dito carvallo, con o lagar que en huna dellas se, et con huna tinalla pequena que se en huna das ditas casas para si o lagar, et con a outra tinalla grande que fica das ditas tres tinallas grandes, et que aia con esto que dito he a or[t]a que estß fora do dito curral hu estß a moreyra, et que cadauun aia entrada e seyda por as portas do dito curral segundo lles perteenše. Outrosy mandamos que a dita Maria do Mato aia ella e toda sua vos os muynos que estan na casa da Arca con sua casa en que estan et con a leyra de vi˝a que estß a sobrelles que con elles foy conprada por huna quarta parte, dos quaes muynos e casa e vi˝a perteenšian aa dita Maria do Mato as tres quartas et aa dita Moor Peres a quarta parte, et por esto que dito he que a dita Moor Peres e toda sua vos aian os dous muy˝os que estan na casa hu morou Domingo Dias con sua casa en que estan et con toda a vi˝a que estß a sobrela dita casa que foy conprada con o dito muy˝o da Arca, conven a saber toda commo parte porlo rigueiro que ven descontra ăeboli˝o para a par do dito lugar, que foy de Vaasco Lourenšo et des y porlo rego por que ven a agua para o estanco que estß no dito lugar a juso, dos quaes moy˝os e vi˝a aa dita Maria do Mato perteenšia a quarta parte. Outrosy mandamos que a dita Maria do Mato et toda sua vos aian con esto que sobre dito he as vi˝as que estan do outro cabo o dito rigueyro a que chaman das Quyntas, et o souto que estß no dito lugar da Carreira, que estß aa fonte Assapeyra des lo camyno grande que vay dĺOurense para Castedon a ajuso et o bašellar con o paašo por huna quarta parte. Et por esto que dito he que a dita Moor Peres et toda sua vos aian para senpre por outras tres quartas toda a vi˝a que estß des lo dito rego e lugar a suso e con a vi˝a a que chaman a Fage˝a e con o souto do Gradil, sacado ende as vi˝as que estan aforadas ou en renda, que mandamos que cadauun aia a sua parte dos foros ou rendas, conven a saber a dita Moor Peres as tres quartas et a dita Maria do Mato huna quarta segundo lle perteenše. Et que a dita Moor Peres aia con esto que dito he a vi˝a do lugar da Carreyra con seu souto delo dito camy˝o que vay dĺOurense para Castedon a asuso. Et se contenda recrešer aa dita Maria do Mato ou a sua vos sobrelo dito paašo e bašellar, que a dita Moor Peres e sua vos que a ajuden a defender o dereito con o dito bašellar e paašo, et pague do que custar o dito pleito quanto montar a quarta parte que aa dita Moor Peres perteenšia do dito bašellar e paašo, et se por ventura a dita Maria do Mato non venšer o dito bašellar e paašo por dereito que a dita Moor Peres lle dÚ outra tanta vi˝a en o dito lugar de Meende quanto monta a quarta parte do dito bašellar. Outrosy mandamos que do lugar de Sesteyron que estß aforado por dose livras cada anno. Et son as tres quartas de Moor Peres et a quarta de Maria do Mato, que cadauun aia sua parte do dito foro segundo lle perteenše, et outrosy do vi˝o eso meesmo o que ende y ouver. Outrosy mandamos que a dita Maria do Mato e toda sua vos aia daqui endeante para senpre os muy˝os do Gradil et o muy˝o do Carvallo con seus terreos e casas. Et por esto que dito he que a dita Moor Peres e toda sua vos aian para senpre na sua parte os muy˝os a que chaman da Rašon en que morou Gonšalvo Sanin, et os muy˝os a que chaman da Lagea e o da Torre. Et que a dita Moor Peres e toda sua vos paguen cada anno triinta livras de brancos que o dito lugar de Meende ha de pagar ao moesteyro de Santa Coonba. Et que a dita Maria do Mato e toda sua vos pague cada anno šinqo livras de brancos que se an de pagar porlo dito muy˝o do Carvallo, as tres livras ao moesteyro de Santa Coonba et as duas livras ao cabidoo da igleia dĺOurense. E outrosy fasemos duas partes das vi˝as que foron de Thereyia Pexota et da vi˝a do Portelo, a qual vi˝a do Portelo he de foro de quarta, et as vi˝as que foron de Thereyia Pexota son de foro de terša. Et juntamos huun pedašo da leyra de šima que foy da dita Thereyia Pexota, conven a saber des la soma do valado que estß sobrela figueyra que estß na dita leyra de Thereyia Pixota a ašima segundo fica apartido et poemosla con a dita leyra do Portelo por huna partišon, et po˝emos a dita leyra des la dita soma dello dito valado a juso con a outra leyra que foy da dita Thereyia Pyxota que estß en fondo, et con o leyro de vi˝a que foy de Pero Veesteyro por outra partišon, sobrelas quaes partišoens destas ditas leyras mandamos que as ditas partes lanšen sortes et que cada huna parte tome a partišon que lle acaesšer por sorte con sua froyta que y estever. Et se alguna cousa he por pagar do prešo que o dito Gonšalvo Peres do Mato ouvo de pagar de conpra porlas ditas vi˝as que cada huna parte pague a meatade. Et as ditas partes deyraron sortes segundo lles foy mandado, cadauun porla parte que lle perteenše, et acaesšen aa dita Moor Peres a leyra do Portello con o dito pedašo da outra leyra que foy de Thereyia Pyxota des lo dito valado a suso. Et a dita Maria do Mato a outra partišon sobre dita. Outrossy partimos a vi˝a da Chave, da qual son as tres quartas da dita Maria do Mato et a quarta da dita Moor Peres. Et damos aa dita Moor Peres enna sua quarta parte o pedašo de vi˝a a juso contra o rigueyro que vay para a par de as vi˝as do julgado, a qual leyxamos partida por signaes e por marcos, et que a dita Maria do Mato e sua vos aian toda a outra vi˝a que vay ašima contra o valado de šima et contra a congosta que cabo dela vay. Iten partimos a vi˝a que estß a sobrela chousa que tii˝a o dito Gonšalvo do Mato a alen da Pya da Casca que parte con o cami˝o novo, a qual vi˝a o dito Estevoon Lourenšo dis que o dito Gonšalvo Peres aforou depois da morte da dita Maria Anes sua moller de foro de quarta, da qual diso que perteenše a meatade aa dita Moor Peres, et a outra meatade aa dita Maria do Mato, a qual vi˝a partimos por meo de fondo ašima des la dita corti˝a da chousa ašima ca a outra vi˝a que vay a juso en dereito a dita chousa fica aa dita Moor Peres con aquella parte e qui˝on que lle perteenše da dita chousa et a qual vi˝a leyxamos partida por meo por marcos, sobrela qual mandamos que as ditas partes lanšen sortes et que cada huna das ditas partes aia aquela parte que lle acaesšer por as ditas sortes. Et as ditas partes deytaron as ditas sortes. Et ellas deytadas acaesšeu aa dita Moor Peres aquella parte e qy˝on que esta contra a villa dĺOurense et a outra meatade des contra o Cami˝o Novo acaesšeu aa dita Maria do Mato. Iten partimos a vi˝a do Seyxo et demos aos fillos de Gonšalvo Peres da rua dos ăapateiros que foy por a quarta parte que lle pertenše da dita vi˝a huun quaderno logo na entrada da dita vi˝a contra a crus de Carvalleira. Iten lle damos con esto que dito he outro pedašo de bašellar que estß junto con a vi˝a que foy de Gomes Torto que oora he de Gonšalvo Peres de Noalla, os quaes pedašos de vi˝a que demos aos ditos mošos enna quarta parte da dita vi˝a logo leyxamos partidos e demarcados por marcos e por signaes et da outra vi˝a que fyca, sacado ende esta quarta parte que ia demos aos ditos mošos ha de aver a dita Moor Peres a meatade, et a dita Maria do Mato a outra meatade. Et partimosla en esta guisa: poemos outro quaderno da dita vi˝a que esta junto con o dito quaderno que demos aos ditos mošos na entrada da dita vi˝a commo vay contra Gomaris e con outro pedašo de leyra da dita vi˝a que topa no cami˝o vello por que soyan yr dĺOurense para Penol de huun cabo et do outro cabo topa no dito bašellar que damos aos ditos mošos. Este dito quaderno e leyra poemos porla meatade. Outrosi poemos o vale que fica con outro pedašo que estß en cabo da dita vi˝a contra o outeiro de Pousada por outra meatade, sobrelas quaes partišoens mandamos deytar sortes. Et deytadas as ditas sortes acaesšeu aa dita Moor Peres o pedašo do valle et o pedašo descontra o outeiro de Pousada, et aa dita Maria do Mato outro quaderno descontra Gomaris et a leyra que topa no dito cami˝o vello e no dito bašellar. O qual escripto de partišoens presentado o dito vigario preguntou aos ditos Romeu Peres e Migueel Anes et a Pero Lourenšo notario dĺOurense que estavan presentes porlo juramento que avyan feito se eran ben feytas as ditas partišoens et se as davan por feytas e acabadas segundo que as davan en escripto. Et os ditos Migueel Anes e Romeu Peres diseron porlo dito juramento que avyan feito que as ditas partišoens eran ben feytas e sen mališia et que as davan por acabadas. Et o dito Pero Lourenšo diso que el vyra as ditas partišoens con o dito Estevoon Peres notario, et porlo juramento que fesera que eran ben feytas e sen mališia, et que aynda que as ditas herdades fosen suas que el tomaria qual quer das ditas partišoens, et que eran sen malyšia. Et o dito vigario diso que el veeria as ditas partišoens e que en outro dia daria a ellas sua resposta. Tests. Diego Affonso parente do dito vigario, Martin Iohanes seu adegueiro e Johan de Junqueira e Johan Collašo omme do dito Estevoon Lourenšo et Marti˝o de Vallanšaa e Garšia Peres escudeiro morador na rua do Pumar et outros.

Et depois desto en outro dia, sesta feyra, šinqo dias do dito mes de maršo da era sobre dita, en presenša de min o dito Gonšalvo Peres notario e das tests. adeante escriptas ante o dito aršidiago e vigario parešeron o dito Estevoon Lourenšo en nome da dita Moor Peres sua moller et o dito Johan Ares en nome da dita Maria do Mato cuio tutor he da outra, et pediron ao dito vigario que soubese a verdade do dito Estevoon Peres notario que presente estava se as ditas partišoens eran feytas commo devyan ou se entendia en elles alguna mališia ou enganno para cada huna das ditas partes. Et logo o dito vigarioEu Gonšalvo Peres (sinal) notarioa pedimento dos ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares preguntou ao dito Estevoon Peres que porlo dito juramento que avya feito que lle disese se ennas ditas partišoens avya ou fora feito alguun enganno ou mališia, et se foran feytas commo devyan, et o dito Estevoon Peres disso porlo dito juramento que avya feyto que el vyra as ditas partišoens con o dito Pero Lourenšo notario seu conpa˝eiro et que ouveran anbos sobrelo seu consello e acordo, et que segundo suas conšienšias que porlo dito juramento que avyan feito que enas ditas partišoens non avya enganno nen mališia et que eran feytas commo devyan. Por ende os ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares pediron ao dito vigario que de seu ofišio ordinario que tii˝a que desse as ditas partišoens por ben feytas e por firmes e valledeiras para senpre mandando que cadauna das ditas partes et todas suas voses para senpre ouvesen e pesuysen des aqui endeante aquella parte e quy˝on dos ditos beens segundo lle acaesšera e lle fora dada e partida porlos ditos omes boons sen enbargo da outra parte e de toda sua vos. Et logo o dito vigario diso que el, visto o juramento que avya rešebudo dos ditos omes boons, porlo qual lle avya mandado que ben e verdadeiramente partisen os ditos beens, et vistas las partišoens que os ditos Romeu Peres e Miguell Anes antel presentaran, et en commo as deran antel por ben feytas e sen enganno e sen mališia porlo dito juramento que feseran, por ende por poder do ofišio ordinario que tii˝a diso que dava e deu logo as ditas partišoens por ben feytas e sen mališia e enganno alguun et mandou por sentenša que cadauna das ditas partes e todas suas voses ouvesen e pesuysen daqui endeante para senpre toda aquella parte e qui˝on que lles acaesšera segundo se contii˝a ennas ditas partišoens et segundo lles fora dado e asignado porlos ditos omes boons sen outro enbargo de juyso alguun de cadauna das ditas partes e de toda sua vos, et por esa meesma sentenša mandou que ninhuna das ditas partes non fose nen pasase daqui endeante, elles nen sua vos, contra as ditas partišoens nen as tornasen nen enbargasen, mays cadauna parte que ouvese a sua partišon segundo lle fora dada segundo dito he, et que as ouvesen por firmes e por estevelles para senpre su penna de mill moravedis da boa moeda, assy que a parte que contra ellas quisese pasar ou as enbargase e en ellas non quisese consentyr que peytase por ende aa outra parte que as conprise e agardase e en elo consentysen por nome de penna e de interese os ditos mill moravedis da boa moeda, et que a dita penna pagada ou non pagada que as ditas partišoens ficasen firmes e valledeiras para senpre. Et o dito Johan Ares diso que el en nome da dita Maria do Mato que consentya nas ditas partišoens et que rešebyan aquella parte e qui˝on que perteenšia aa dita Maria do Mato dos ditos beens segundo le fora dada porlos ditos omes boons, con protestašon que se fose achado ou veese en verdade que aa dita Maria do Mato perteenšian mays beens ca aquelles que agora acaesšian nas ditas partišoens, que a salvo lle ficase todo seu dereito en nome da dita Maria do Mato para os aver e cobrar para ela a todo tenpo, et que non renunšiava por esto a elles nen ao dereito que en elles avya a dita moša. Et desto en commo pasou os ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares cadauun porla sua parte pediron a min dito notario senllas cartas de partišon, anbas feitas en huun tenor. Esto foy en Ourense dentro na igleia catedral de San Marti˝o ennos dias, mes e era sobre ditos. Tests. que a esto foron presentes Aparišo Anes e Gonšalvo Peres rašoeiros da dita igleia dĺOurense, Roy Gonšalves notario dĺOurense e os ditos Romeu Peres e Miguell Anes e Gonšalvo e Lopo omes do dito vigario e outros.

Depois desto, martes viinte e sete dias do mes dabril da era sobre dita, ante o dito aršidiago e vigario, parešeron os ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares cadauun porla parte que lle perteenše, et pediron ao dito vigario que mandase aos ditos Romeu Peres e Miguell Anes que estavan presentes que presentase antel as partišoens que feseran por seu mandado das herdades e beens que foron e ficaron a tenpo da morte do dito Gonšalvo Peres do Mato, que son e jasen en termyo de Moreyras de Louredo e en Mugares et outros beens que ficaran por partyr en esta dita šidade dĺOurense. Et logo os ditos Migueel Anes e Romeu Peres por mandado do dito aršidiago e vigario presentaron e por min dito notario leer feseron huun escripto de partišoens que disian que feseran dos beens que foron do dito Gonšalvo Peres do Mato por mandado e costrengemento do dito vigario do qual escripto de partišoens o tenor atal he: Iten estas son as cubas que nos Romeu Peres e e Miguell Anes vimos que siian no šelleiro da capella de San Iohan que ten Aparišo Anes capellan da dita capella que son en este dito šelleiro trese cubas grandes e duas pequenas. Iten no outro šelleiro pequeno que foy de Cataly˝a nove cubas entre grandes e pequenas. Iten no šelleyro das casas en que mora Estevoon Lourenšo seys tinallas e tres cubas pequenas, et quatro arcas para pan, et destas voontades todas perteenše a Maria do Mato a quarta parte. Iten vimos hunas casas en que mora Estevoon Lourenšo, das quaes perteenšen a Moor Peres sua moller as tres quartas et a Maria do Mato huna quarta, por rason que foron gaa˝adas con Costanša Fernandes madre da dita Moor Peres. Et vimos hunas casas en que mora Pero Fernandes Quinteiro et outras que estam a sobrellas que foron de Maria Martines yrmaa de Gonšalvo Peres do Mato, das quaes achamos que perteenše aa dita Maria do Mato a meatade et aa dita Moor Peres a outra meatade, por quanto foron da madre do dito Gonšalvo Peres, salvo šinqo livras que avya Maria Martines porlas que foron suas, et an as ditas casas todas seys livras aa obra. Iten vimos as cubas, et achamos por todas que son viinte e seys entre grandes e pequenas, das quaes diso o dito Estevoon Lourenšo que non acaesše aa dita Maria do Mato mays ca a quarta parte dellas, por quanto foron gaa˝adas con Costanša Fernandes et non con Maria Anes, mays pero que lles mandava que desen aa dita Maria do Mato o seu qui˝on, et que tomase do seu e o desen a ella, et que non fose en perjuyso de seu juramento. Et nos os ditos omes boons mandamos que seian da dita Maria do Mato oyto cubas grandes et huna pequena que se no šelleiro de Catali˝a, et outras duas que seen no šelleiro das casas en que mora o dito Estevoon Lourenšo, as quaes aperodamos que levarian huna viinte e šinqo moyos despeto pouco mays ou pouco menos. Iten outra cuba que diseron que levava viinte moyos. Iten outra cuba que diseron que poderia levar des e oyto moyos. Iten outra que diseron que podia levar ata quinse moyos. Iten outra cuba que diseron que podia levar ata dose moyos. Iten outra cuba que diseron que poderia levar onse moyos. Iten outra que diseron que podia levar nove moyos. Iten outra que pode levar outros nove moyos despeto. Iten outra cuba que diseron que podia levar dous moyos e meo. Iten outra cuba que diseron que podia levar oyto moyos. Iten outra cuba que diseron que podia levar ata dous moyos e meo despeto. Iten mays huna tinalla que pode levar ata oyto moyos pouco mays ou pouco minos. Iten mays outra tinalla que pode levar ata seys moyos. Iten outra tinalla que pode levar ata tres moyos. As quaes cubas e tinallas fican asignadas en esta maneira de nosa mao as cubas con senllas petadas ennas bocas et as tinallas con senllas petadas en senllas leonas ennas bocas dellas. Iten vimos quatro arcas para pan, das quaes quatro damos en partišon aa dita Maria do Mato duas en que posemos signaes apar das pechaduras. Iten vimos as casas anbas en que mora o dito Estevoon Lourenšo, et as casas en que mora Pero Fernandes quanto con suas camaras e casas chaas et as outras que estan a sobrellas que foron todas da madre de Gonšalvo Peres, sacado huun qui˝on por que avya Maria Martines šinco livras, as quaes diso o dito Estevoon Lourenšo que llas mandara a dita Maria Martines. As quaes casas partimos en esta guisa: que o dito Estevoon Lourenšo aia en nome de sua moller as ditas casas anbas en que mora et as outras en que morou a dita Maria Martines con seu sotoon e sobrado segundo que lles perteenše, et pague tres livras aa obra por rason das seys livras que a obra ha de aver por ellas, et a dita Maria do Mato que aia en partišon por estas cousas sobre ditas as casas en que mora Pero Fernandes Quinteyro con sas camaras e casas chaas, et que dÚ e pague en cadauun anno as tres livras de brancos das seys livras que a obra por ellas ha de aver. Iten vimos a casa e lagares que estan na Pya da Casca et vimos outra casa que estß aa porta de ăima de Villa a su o forno que foy de Moor Affonso partimoslas en este guisa: juntamos o lagar mellor destes dous que seen na Pya da Casca et poemoslo con a casa que estß aa porta de ăima de Villa a su o forno da dita Moor Afonso por tal condišon que o tyren da dita casa en que estß et o leven para a outra de ăima de Villa ou para hu quiseren, et esta casa e lagar poemoslo aa partišon das casas que oora ten Pero Fernandes que acaesšeron aa dita Maria do Mato. Et mandamos que aia o dito Estevoon Lourenšo a casa e lagar que estß enna Pya da Casca con as outras partišoens das casas en que el mora e con as outras en que morou a dita Maria Martines. Iten vimos a casa de Mugares con todas las suas herdades e casas e vi˝as e cortynas e arvores e con todos los soutos e arvores e con todas suas entradas e seydas e perteenšas et con huna tinalla que y se doyto moyos, do qual perteenšen a Maria do Mato as tres quartas por quanto fora gaa˝ado con sua madre Maria Anes, et a Moor Peres huna quarta. Et vimos todos los herdamentos e casas e arvores e tinallas de Moreiras, do qual somos certos porlas cartas das conpras e por omes vedrayos que o sabyan, que perteenšen aa dita Moor Peres as tres quartas et aa dita Maria do Mato huna quarta por quanto foron gaa˝adas con a madre da dita Moor Peres, salvo da conpra que se feso de Johan dĺAlvyte que conprou Gonšalvo do Mato con Maria Anes, da qual perteenšen aa dita Maria do Mato as tres quartas et aa dita Moor Peres huna quarta. Et por quanto o lugar e herdades de Mugares son moy boas e moy proveytosas e de boon foro et jasen en tal comarca que se poden manteer e aver dellas prol aquellas cuias foren. Poemoslo todo esto por huna partišon et juntamos aynda a esta partišon a meatade da leyra de vi˝a que conprou Gonšalvo do Mato de Johan dĺAlvyte segundo que vay enchavellada et a meatade das casas e curral que con ela foy conprada et huna tinalla das que seen nas casas que foron de Domingo Ferrono, pero en esta maneira: que o dito Estevoon Lourenšo escolla duas e das tres que fique a Maria do Mato huna, a mellor, ou aquel que o ouver de aver por ela. Et esto todo commo dito he poemoslo por huna partišon. A qual partišon declaramos en esta guisa: que aia a dita Maria do Mato o dito lugar de Mugares con estas cousas sobre ditas que son dadas en partišon con el, por quanto avya mayor parte en el ca a dita Moor Peres et por que achamos que as outras herdades de Moreiras son mays ca estas e son de maos foros e iasen en maos lugares e despobranse e van a monte, et por quanto Moor Peres ha moor parte en Moreiras e en Mugares, avendo noso acordo con omes vedrayos, et por que ouver cadauna prol da partišon que levase e se podese dela ajudar po˝emos esto todo que ha en Moreiras por outra partišon, tyradas as outras cousas que se conteen enna outra partišon que vay con Mugares. As quaes partišoens declaramos en esta guisa: mandamos que esta partišon de Mugares que a aia a dita Maria do Mato, et mandamos que aia esta outra partišon de Moreiras a dita Moor Peres, tiradas aquellas cousas que se conteen enna outra partišon que ha de andar con a herdade de Mugares. Et mandamos que aia a dita Moor Peres o dito lugar de Moreiras con suas entradas e seydas e con todos seus dereitos e perteenšas segundo de suso dito he. Et vimos o soar de tras Sayoane que estß enna rua dĺOobra que ias descoberto e en terra, et ha quatro livras e mea a obra por el, de que acaesše as tres quartas do dito soar aa dita Maria do Mato. Et vimos as casas que foron de Abrafan que estan na rua Nova, de que acaesše aa dita moša as tres quartas et aa dita Moor Peres huna, que an triinta e dous par de di˝eiros brancos. Et vimos outras casas que gaa˝ou Gonšalvo do Mato con a madre de Moor Peres, de que a moša leva a quarta et a dita Moor Peres as tres. Et an quatro livras de foro. Et poemoslas asy en esta guisa: aquel šelleiro da obra que ias tras San Johan por huna partišon con onse livras mynos dous soldos. Et poemos las casas da rua Nova por outra partišon. Et o que levar o šelleyro que pague o trebuto do šelleiro e das casas da rua Nova. Et poemos por ela o lugar de Sesteyron, de que perteenše aa dita Maria do Mato a quarta por huna partišon et o lugar do Mato de que aa dita Maria do Mato ha de aver a meatade todo por outra partišon. Et mandamos que a dita Maria do Mato que aia todo o lugar do Mato por seu et a dita Moor Peres que aia todo o lugar de Sesteyron de que perteenšia aa dita Maria do Mato a quarta parte. Et mandamos que deyten sortes Estevoon Lourenšo e Johan Ares sobrelo šelleyro de tras San Iohan que estß hermo et sobrelas casas da rua Nova. Et todo esto commo dito he segundo se conten ennas ditas partišoens ata aqui feitas por nos damoslas por partidas. Et por quanto achamos que a leyra do Portello he moy danyna e andan moytos camynos por ela eademosle o peteiro que foy de Pero Veesteiro. Sobrelas quaes ditas partišoens do dito šelleiro de tras San Iohan et sobrelas ditas casas da rua Nova que foron do dito Abrafan, as sobre ditas cadauna porla sua parte deytaron sortes segundo foy mandado porlos ditos partidores, et acaesšeu ao dito Estevoon Lourenšo en partišon porla dita sua moller porlas ditas casas da rua Nova o dito soar de tras San Iohan et ao dito Johan Ares por Maria do Mato en partišon porlo dito soar as ditas casas da rua Nova. O qual escripto de partišoens presentado e liudo o dito vigario preguntou aos ditos Romeu Peres e Miguell Anes se davan as ditas partišoens por acabadas e ben feitas e sen mališia. Et os ditos Romeu Peres e Miguell Anes diseron porlo dito juramento que feseran que davan as ditas partišoens por acabadas das cousas sobre ditas e por ben feytas, o mellor que souberan e poderan e sen malyšia. Et outrosy fes pregunta aos ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres notarios que estavan presentes se vyran as ditas herdades e beens e cousas sobre ditas contyudas no dito escripto de partišoens et se eran ben feytas sen outro enganno e mališia de cadauna das ditas partes commo devyan. Et os ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres diseron porlo juramento que avyan feyto que elles viran ben e conpridamente as ditas vi˝as e herdades e casas e beens contiudos no dito escripto de partišoens, et que achavan que as ditas partes eran ben feytas e sen mališia e enganno danbas las partes segundo suas conšienšias e elles entendian. Et logo o dito vigario diso que el, visto o juramento que avya rešebudo dos ditos omes boons na maneira que dita he et vistas as partišoens que os ditos Romeu Peres e Migueell Anes antel presentaron, et en commo as deran antel por ben feytas e sen mališia e enganno danbas las ditas partes, por ende que el porlo poder do ofišio ordinario que tii˝a que dava logo as ditas partišoens por ben feytas e sen malyšia e enganno alguun, et mandou por sentenša a cada huna das ditas partes que elles e todas suas voses ouvesen e pesuysen daqui endeante para senpre toda aquella parte e quy˝on que lle acaesšera segundo se contiina ennas ditas partišoens et segundo le fora dado e asignado por os ditos partidores e ommees boons sen outro enbargo de juyso alguun. Et por esta meesma sentenša mandou que nihuna das ditas partes nen suas voses non fosen nen pasasen daqui endeante contra as ditas partišoens nen as tornase nen enbargase, mays que cadauna das ditas partes ouvese sua partišon segundo lle fora dada e lle acaesšera, et que as ouvese por firmes e por estavilles para senpre sub penna de mill moravedis da boa moeda, asy que a parte que contra ellas quisese pasar e as enbargase e as non consentise que peytase aa outra parte que en ellas quisese estar e as consentyse os ditos mill moravedis da boa moeda por nome de penna e de interese, et que a dita penna pagada ou non que as ditas partišoens na maneira que eran feytas valuesen e ficasen firmes para senpre. Et o dito Johan Ares diso por nome da dita Maria do Mato que consentya nas ditas partišoens e mandamento do dito vigario, et que rešebya aquela parte e quy˝on que perteenšia aa dita Maria do Mato dos ditos herdamentos e beens e cousas sobre ditas segundo lle foran dadas por os ditos ommees boons, con protestašon que se fose achado ou veese en verdade que aa dita Maria do Mato perteenšian mays beens ca aquelles que lle eran dados e asignallados por as ditas partišoens que a salvo lle ficase todo seu dereito en nome da dita Maria do Mato para os aver e cobrar para ela a todo tenpo, et que non renunšiava por esto a elles nen ao dereito que en elles avya a dita moša. Et logo o dito vigario rešebeu juramento do dito Estevoon Lourenšo sobre santos evangeos se ben e verdadeyramente disera e nomeara aos ditos partidores e ommees boons todos los beens da dita Maria do Mato, os quaes santos evangeos o dito Estevoon Lourenšo corporalmente tangeu con suas maos, porlo qual juramento o dito Estevoon Lourenšo diso que el nomeara ben e verdadeiramente todos los beens que perteenšian aa dita Maria do Mato que el sabya, salvo os casares de aquel cabo o Mi˝o que non yan nas ditas partišoens, et protestou logo que a salvo lle ficase todo seu dereito e da dita sua moller, que se alguuns beens yan postos e metudos nas ditas partišoens que non fosen da dita Maria do Mato et que perteešesen aa dita sua moller para os aver e cobrar a todo tenpo. Et desto en commo pasou o dito Estevoon Lourenšo por nome da dita sua moller et o dito Johan Ares por nome da dita Maria do Mato pediron a min notario senllas cartas publicas anbas en huun tenor. Testemunyas que foron a esto presentes Martin Anes de Gordon juys dĺOurense, Martin Fernandes mercador, Johan Domingues dito Clerigo morador na Traparia e Johan de Junqueyra omes do dito Estevoon Lourenšo moradores en Ourense.

Et depoys desto, sesta feyra seys dias do mes dagosto da era sobre dita, en presenša de min o dito Gonšalvo Peres notario e das testemuyas adeante escriptas parešeron ante min dito notario e testemuyas os ditos Romeu Peres e Migueel Anes et presentaron e feseron leer por min dito notario huun escripto de partišoens dos casares  que foron do dito Gonšalvo Peres do Mato que jasen a alen do Mi˝o, do qual escripto o tenor atal he: Et nos Romeu Peres e Migueel Yanes ommees boons dados por partidores dos beens que foron de Gonšalvo Peres do Mato et de Maria Anes sua moller, eadendo aas partišoens que teemos feytas en esta šidade dĺOurense e en seus termios, soubemos a verdade dos casares que estavan a alen do Mi˝o, dos de disimo a deus et dos dos foros, conven a saber que po˝emos por huna partišon dous casares de foro con o souto da Bouša et dous de desemo a deus \/ e con a hermyda de Samamede que aia o dito Estevoon Lourenšo por nome da dita sua moller Moor Peres. Iten poemos por outra partišon sete casares que iasen en Fontefria, dos quaes son ende os seys de foro de quarta ao moesteyro de Santa Coonba de Naves et huun de disimo a deus et tres en Byduedo de disimo a deus e huun en Lagari˝os que he de disimo a deus et fasen assy onse casares, que os aia en sua partišon a dita Maria do Mato por estes outros casares que leva o dito Estevoon Lourenšo e Moor Peres sua moller. O qual escripto de partišoens presentado e liudo os ditos Romeu Peres e Migueel Anes diseron que davan e deron logo as ditas partišoens por ben feytas e sen mališia porlo dito juramento que feseron, et mandaron a min dito notario que juntase estas partišoens con as outras partišoens que elles avyan feytas dos beens que foron do dito Gonšalvo Peres do Mato. Testemunyas que a esto presentes foron Martin Geestosa rašoeyro da igleia dĺOurense e Pero Fernandes Quinteyro e Johan Peres alfayate et Johan Ares ommees do dito Estevoon Lourenšo et Gomes Yanes escripvan e outros.

 que iasen nas Trees e en Villar.

Et eu Gonšalvo Peres notario sobre dito que a esto he presente foy et en mi˝a presenša ho fis escripvyr et meu sygnal aqui puge que tal he.

(sinal)


[reverso] Carta de partišoens dos beens de Moor Peres e de Maria do Mato.

Carta de partišon dos bees de Maior Peres et de Maria do Mato sua yrmaa.

Materias

muralla; adegueiro; alcume; alcume; apeo; arbitraxe; ßrbore; arca; arcediago; audiencia diocesana; auto xudicial; avinza; avoa; bacelar; bieito; bispado; branca; cabido; cami˝o; canon foral; capela; capelßn; casas; catedral; celeiro; chousa; cˇengo; concello; confirmaciˇn; construciˇn; conta; contador; corti˝a; crego; criado; criado; cruz; cruz; cu˝ada; curral; dÚbeda; dÚcimos; ermida; escribßn; escritura; escritura; escudeiro; esposa; esposo; estanco; evanxeos; fßbrica; familia; fidalgo; filla; fillo; fonte; forno; froita; froiteira; gran; herdanza; homes bos; horta; igrexa; irmß; labores; lagar; lagar; leira; leira; libra; libra; libra; linde; mandamento; mandamento; marabedÝ; marabedÝ; medidas; menor; mercador; mercador; mesa bispal; mesa capitular; montes; mosteiro; moza; moza; muÝ˝os; muller; nai; nai; olarÝa; orde de San Bieito; orfa; pagamento; pai; pan; partilla; pazo; pelamio; pena; pena; porta; Porta de Cimadevila; posesiˇn; preito; priorado; protesta; protesta; provisor; publicaciˇn; racioneiro; racioneiro; regato; rÝo; r˙a; r˙a; r˙a; r˙a; sentenza; soar; sobri˝a; sogra; sogro; soldo; souto; testamento; testemu˝o; tÝa; titor; titorÝa; tonel; torre; tributos; valado; venda; venda; venda; vigairo; vi˙vo; xastre; xenealoxÝa; xenro; xenro; xudeu; xuÝz; xulgado; xuramento; zapateiro; notario

Persoas

Xoßn de Xunqueira, home de Estevo Lourenzo; Abraham; Aparicio Eßns, capelßn; Aparicio Eßns, racioneiro de Ourense; Catarina; Constanza Fernßndez; Diego Afonso, familiar; Domingos DÝaz; Domingos Ferro˝o; Estevo Lourenzo, mercador; Estevo PÚrez; GarcÝa PÚrez, escudeiro; GarcÝa RodrÝguez, notario; Gˇmez Eßns, escribßn; Gˇmez Torto; Gonzalo PÚrez da r˙a dos Zapateiros; Gonzalo PÚrez de Noalla; Gonzalo PÚrez do Mato; Gonzalo PÚrez, racioneiro de Ourense; Gonzalo SanÝn; Gonzalo Tato; Gonzalo, home do vigairo de Ourense; Lopo, home do vigairo de Ourense; Maior Afonso; Maior PÚrez; MarÝa do Mato; MarÝa Eßns; MarÝa MartÝnez; Marti˝o da Valenzß; Marti˝o DomÝnguez, notario; Marti˝o Eßns de Gordˇn, xuÝz de Ourense; Marti˝o Eßns, adegueiro; Marti˝o Fernßndez, mercador; Marti˝o PÚrez de Xestosa, racioneiro de Ourense; Miguel Eßns; Pedro Besteiro; Pedro Fernßndez Quinteiro; Pedro Lourenzo; Pedro Lourenzo, notario; Roi Gonzßlez, notario; Romeu PÚrez; Tareixa Pexota; Vasco Lourenzo; Xoßn Ares; Xoßn Ares, escudeiro; Xoßn Ares, home de Estevo Lourenzo; Xoßn Collazo, home de Estevo Lourenzo; Xoßn de Alvite; Xoßn de Xunqueira, home de Estevo Lourenzo; Xoßn DomÝnguez, dito Clerigo; Xoßn Fernßndez, arcediago de Castela; Xoßn GarcÝa Manrique, bispo de Ourense; Xoßn Pardo, mercador; Xoßn PÚrez, mercador; Xoßn PÚrez, xastre; Gonzalo PÚrez, notario

Outros

Ourense, bispado; Ourense, cabido; Ourense, concello; Santa Comba de Naves, priorado

Lugares

Arca; Assapeyra, fonte; Biduedo; Bouša; Carballeira, A; Carballo; Carreira; Carreyra; Castadˇn; Castela, arcediagado; Ceboli˝o; Chave, A; Fage˝a; FontefrÝa; Gomariz; Gordˇn; Gradil; Lagari˝os; Lagea, mui˝o; Lonia; Louredo, monte; Mato, O; Mende; Mugares; Noalla; Ourense; Paašo; Pi˝or; Portelo; Pousada; Prior; Pya da Casca; Quintas, As; Rašon; Samamede, ermida; Santa Comba de Naves. Antigo mosteiro; Seixo, O; Sesteyron; Vilar; Vilar de AstrÚs