GMH/ÍNDICE A-Z

735
1374, abril, 20
Codicilo de Lope Afonso, arcediago de León e cóengo de Santiago.
MADRID, AHN, Cód. 420 B, fols. 20v-21r, traslado polo notario Álvaro Pérez: 1375-III- -15, incluído en: 1375-V-5 (CD n.º 742).

Era de mill et quatrozentos et dose annos, viinte dias d’abril.

Sabeam todos que eu Lopo Afonso, arçidiago de Mayorga enna iglesia de Leon, et coengo de Santiago, faço et ordeno meu codiçilo que valla como manda et commo minna pustrimeyra voontade non enbargando nen revogando minna manda.

Primeyramente mando a Martin Ferrnandes, coengo de Santiago, os meus casares et herdamentos et teenças Caamanno et d’Ariis que as aia por iur de herdade para senpre, et demays ponno et trasmudo en el a vigaria et arçidianado d’Aveancos, segundo que a eu teno arrendada por hun instrumento feyto por notario, et que el que pague a renda que eu por ela aio a dar segundo que se conten enno dito instromento. Item Afonso de Tornado, meu yrmao, os meus casares de Circunçissa, que faça ben por minna alma. Et demays ponno et dou a o dito Lopo todo o dereyto que eu ey en toda a iglesia de Sant Estevo de Pantynbure, que he a meatade que eu gaaney do moesteyro de Mosonço en toda minna vida et de duas pesoas a pus minna morte; et mando a Vaasco Lopes, seu yrmao, outra quarta parte da dita iglesia que eu ey gaanada dos herdeyros. Item mando todos los aforamentos que eu gaaney do moesteyro de Santa Maria de Sobrado en toda a frigregia de Santiago de Linares a Costança Lopes, filla de Tareyia Peres, dita Torta. Item mando a Vaasco Lopes et a Lopo Afonso, seu hirmao, sobrinos do dito Arias Afonso de Cornado, meu yrmao, a anbos de per meo o meu paaço de Riaçoo, et todos los herdamentos que me perteesçen et que eu aio comprados et gaanados de qualquer maneyra et por qualquer rason en toda a frigregia de San Pedro de San Romao, que os aian anbos por iur de herdade para senpre. Item lles mando mays todo o foro das vinnas que eu aio gaanado do moesteyro de Sobrado en Iohan Roço que os aian anbos de por meo. Item pono en elles mays todos los foros que eu tenno gaanados de Santa Maria Ponterellas. Item mando que non aian poder de reçeber ninhuna coussa destas ata que se pague a fiadoria en que eu meti a Fernan d’Alvite et Fernan Lopes, notario, et Lopo Peres de Revoredo, et Gonçalvo Rodrigues de San Salvador, et Martin Afonso de Vide, et Vaasco Peres de San Romao, et Garçia Gomes, clerigo de Branas, et Iohan Affonso, clerigo de San Romao, et Iohan Afonso de Boente, et a Lopo Afonso de San Romao, segundo se conten en hun instromento feyto por notario contra Garçia d’Ordees en nome do cardeal. Item mando por estas condiçoes que façan de pas a Fernan Eanes, clerigo de Barançon, a terça parte da iglesia de San Fiis da Ponte do Arçidiago, ou se avenna con el a a sua voontade, segundo se conten en hun instromento feyto por notario. Item mays mando a os meus herees que tiren a taça de Roy Ferrnandes, meu criado, morador enna çibdade de Santiago, que el por min deytou a pinor a Gonçalvo Freyre, procurador do cabiidoo de Santiago, por tresentos et quarenta et quatro moravedis, et de mays lles dou poder que non posan entrar nen reçeber a nenhua destas cousas ata que non paguen as rendas que eu devo a o dito moesteyro de Sobrado, et a o cardeal don Guillen, et que aian et reçeban meus herees et compridores Martin Ferrnandes et Lopo Rodrigues et que paguen as ditas rendas et devedas, et demays mando por las ditas condiçoes todo los aforamentos que ey gaanados et aforados de Santa Maria de Sobrado, ou d’outra maneyra qualquer que seia, en todo arredor a villa de Betanços et enna dita villa et seu termino tras o abbade do moesteyro de Sant Anotyno et Afonso Garçia, yrmao d’Andreu Sanches, Gonçalvo Rodrigues, clerigo da Rua, Roy Gomes, iuys de Mellide, Afonso Eanes, baylio de Furellos, Savaschao, notario d’Arçua, Garçia Gomes de Ribeyro, Lopo Afonso, clerigo de Vilantime. Et conto este codiçillo en des mill moravedis da boa moneda, et que aia a minna maldiçon quen contra el veer, et que peyte a meatade desta penna a o arçebispo de Santiago por tal que me compla este codiçillo, et a metade a meus herees.

Testemoyas ut supra.

Eu Fernan Lopes, notario publico iurado do conçello de Milide, a esto presente foy et fis escripvir et meu nome et signal ponno en testemoyo de verdade.

Este he traslado do codiçillo do dito arçidiago o qual era escripto en pergameo et firmado de nome et signal de Fernando Lopes, notario da villa de Melide, segundo por el paresçia, et o qual eu Alvar Peres Pugarinno, notario publico da çibdade de Santiago iurado por la iglesia de Santiago, vi et lii de vervo a vervo ben et fielmente, et aqui suso fis trasladar por mandado et abtoridade de Pedro Afonso, cardeal de Santiago, et iuys enna abdiençia do sennor arçebispo de Santiago, don Pedro, a qual abtoridade me para ello deu.

Quinse dias de março, era de mill et quatroçentos et trese annos.

Presentes a ello pos ts.: Iohan de Çelleyro, clerigo natural do bispado de Mendonedo; et Afonso Eanes ome de Martin Ferrnandes, coengo de Santiago; et Fernan Crino, omme de min notario, et outros.

Et aqui en este traslado meu nome et signal pono en testemoyo de verdade.

Materias

abade; administración; alcume; arcebispo; arcediagado; arrendamento; audiencia diocesana; auto xudicial; bailía; beneficio; bieito; cabido; cámara arcebispal; canon foral; cardeal; codicilo; cóengo; concello; crego; criado; criado; cumpridor; cunca; curia romana; débeda; familia; fiador; filla; herdanza; irmán; marabedí; marabedí; mesa capitular; mosteiro; muller; nai; notario; orde de San Agostiño; orde de San Bieito; Orde de Xerusalén; orde do Cister; pagamento; pazo; pena; prenda; priorado; procurador; sobriño; tenza; testamenteiro; testamento; tío; traslado; vigairo; viño; xenealoxía; xuíz; arcediago

Persoas

Afonso de Cornado; Afonso Eanes, bailío de Furelos; Afonso Eanes, home de Martiño Fernández; Afonso García; Álvaro Pérez Pucariño, notario; André Sánchez; Ares Afonso de Cornado; Constanza López; Fernando Crino, home do notario; Fernando de Alvite; Fernando Eanes, crego; Fernando López, notario; Fernando López, notario; García de Ordes; García Gómez do Ribeiro; García Gómez, crego; Gonzalo Rodríguez de San Salvador; Gonzalo Rodríguez, crego; Guillerme de Judice, cardeal romano; Lopo Afonso; Lopo Afonso de San Román; Lopo Afonso, crego; Lopo Pérez de Reboredo; Martiño Afonso de Vide; Martiño Fernández, cóengo de Santiago; Pedro Afonso, cardeal de Santiago de Compostela; Roi Fernández, criado; Roi Gómez, xuíz de Melide; Sebastián, notario; Tareixa Pérez dita Torta; Vasco López; Vasco Pérez de San Román; Xoán Afonso de Boente; Xoán Afonso, crego; Xoán Celeiro, crego; Lopo Afonso, arcediago de Mayorga

Outros

León, cabido; Lugo, cabido; Melide, concello; Mondoñedo, bispado; Santa María de Sobrado, mosteiro; Santiago de Compostela, arcebispado; Santiago de Compostela, cabido; Santiago de Compostela, concello; Santo Antoniño de Toques, mosteiro; Santa María de Montederramo, mosteiro

Lugares

Abeancos, arcediagado; Alvite; Aríns; Arzúa; Barangón; Betanzos; Boente, Santiago; Caamaño, Santa María; Circunçissa, casar; Cornado, Santiso; Furelos, San Xoán; León; Liñares, Santiago; Maiorga de Campos; Melide; Mezonzo, Santa María, mosteiro; Mondoñedo; Ordes; Pantiñobre, Santo Estevo; Ponte do Arcediago, San Xoán; Pontellas, Santa María; Revoredo; Riazón; Ribeiro; San Román, San Pedro; San Salvador; Santiago de Compostela; Sobrado dos Monxes, Santa María, mosteiro; Vide; Vilantime, San Pedro; Xanrozo, arciprestado