GMH/ÍNDICE A-Z

360
1363, xaneiro
carta real

Carta de Rodrigo Afonso de Mansilla, adiantado do rei en Galicia, pólo que lles manda aos colledores dos pedidos que se ateñan ao privilexio concedido polo rei Pedro I á igrexa de Ourense.

Con data 8 de xuño de 1364, en presenza de Xoán Aras, xuíz da cidade, e de Pedro Garcia de Sevilla, colledor dos pedidos no reino de Galicia, o cabido pide traslado da dita carta, por estar o orixinal en papel e temer a súa perda.

ACOu, Privilexios II, 16

(ed. M. Castro / M. Martínez Sueiro, Colección de Documentos del Archivo de la Catedral de Orense, I, 93-95)

Era de mill e cccc e dous annos, sabado oyto dias andados do mes de junyo. Sabam todos que en presença de min Garçia Dias notario publico jurado da çidade e igleia d’Ourense et das testemunyas adeante scriptas, seendo dom Gil Vasques deam et o cabidoo da igleia d’Ourense enna caustra nova da dita igleia por canpaan tanguda segundo que he usso e custume, presente y Johan Aras juiz da dita çidade d’Ourense e presente y Pero Garçia de Sevilla colledor dos pedidos que perteeçem a nosso señor el rey enno reino de Galisa. Entom o dito deam e cabidoo diseron ao dito juiz que (por quanto elles) e a dita igleia tiinam gaanada (de Rodrigo Afonso) de Mansilla endeantado (enno dito) reino de Galisia huna carta por que mandava porla dita (...) meyrinos, justiças (...) huna carta de merçee que o dito cabidoo gaanara do dito señor rey, a qual carta do dito (...) feseron leer e mostrar ao dito juiz, et por quanto a dita carta era scripta en papel e se temyam [que a dita carta se perdese por fogo ou agoa ou por outro caso fortuito] por ende que pediam ao dito juiz que dese poder e auctoridade a min dito notario que trasladase a dita carta do dito endeantado e a posese en publica forma. Et o dito juiz diso que dava auctoridade e poder a min dito notario que trasladase a dita carta e a posese en publica forma de verbo (a verbo ...) que da dita carta fosen feytos e postos en publica forma que valuesen e fesesen fe hu quer que paresçesen asy commo o original da (...). Testemunyas o dito Pero Garçia e Pero Xemenes seu criado, Gonçalvo Peres Seixalvo notario d’Ourense, Gonçalvo Peres, Aparici Anes raçoeiros e Johan Garçia porteiro. Da qual carta do dito endeantado o tenor atal he:

De min Rodrigo Alfonso de Manssiela adelantado mayor del rey en Galisia a los merynos o meryno que por min andodierem enlas merindades de Galisia et en qual quier dellas et a los juises e alcaldes dela çibdade de Orense et de todas las otras villas e logares (del dicho) adelantamiento et a qual quier e a quales quier dellos que esta mi carta fuer mostrada o el traslado dello signado de scripvano publico, salud e (buena) (...). Sepades quel cabildo dela iglesia dela dicha çibdat de Orense me enviaron mostrar huna carta del dicho señor rey en que se contem quel dicho señor rey que mandó que quando acaesçer que el echar algunos pechos e pedidos alo obispo e cabildo dela dicha iglesia de Orense de que ellos ham de faser derramamiento entre sy, que pagando el dicho cabildo los mor. que lles copier a pagar enlos dichos pechos e pedidos que los cogedores que am de coger los dichos pechos e pedidos por el dicho señor rey et otros algunos que les non prendem nin tomem ninguna cosa delo suyo alas personas canonigos e raçioneros et benefiçiados dela dicha iglesia nin alguno dellos nin delos bienes que pertenesçem ala mesa del dicho cabildo por lo que copier a pagar alos dichos bispo e abbades e priores e clerisia del dicho obispado segunt todo esto mejor e mas conpridamente en la dicha carta do dito señor rey se contene, et agora el dicho cabildo enviaron me diser que se reçelan que lles non queredes guardar nin cunplir la dicha carta del dicho señor rey segunt se enela contene, e pedironme que lles diese mi carta en esta rason, por que vos mando de parte del rey e digo dela mya que veades la dicha carta del dicho señore rey o el traslado dela signado de scripvano publico quel dicho cabildo o algunas delas personas et canonigos e benefiçiados dela dicha iglesia o qual quer dellos vos mostrarem enesta rasom et guardagela e conplidegela en todo biem et conplidamente segunt que enela se contene, et (non fag)ades ende al por ninguna manera sopena de seysçentos mor. a cada uno, synon por qual quier o quales quier que fincar delo asy conprir (mando) al ome que es(ta mi) carta mostrar que vos enprase que parescades ante min du quier que yo sea, o ante los alcaldes del rey que andam conm(igo ...) o ante qual quier dellos del dia que vos enprasarem a nueve dias, sola dicha pena a cada uno. Dada (...) enero, era de mill e cccc e um años. Yo Pero Alfonso la scripvi por mandado de Diego Felipes alcallde de(...). Diego Felipes alcallde.

Este he o traslado da dita carta do dito endeantado, a qual era scripta en papel (...) en costa de huun seello pequeno redondo en çera branca da audiençia do dito endeantado, a qual non era cançellada nen (rascada ne)n en(men)dada nen en ninhuun seu logar sospeyta, segundo que por ela paresçia, a qual eu Garçia Dias notario sobredito (...) aqui por mandado do dito juiz e a pedimento do dito deam e cabidoo d’Ourense aqui enno dito dia, mes e era sobre ditos fielmente de verbo a verbo trasladey e scripvi e meu nome et signal aqui puge en testemonyo de verdade que tal he.

(sinal)

[reverso] Carta de Rodrigo Affonso endeantado, que he de mercee.