GMH/ÍNDICE A-Z

476
1394, agosto, 11 (Traslado feito o 1 de xuño de 1395)
codicilo

Codicilo de María González do Mato, muller do escudeiro Afonso Gómez Solleiro, no que lle deixa ao cabido 16 libras anuais para un aniversario.

ACOu, Escrituras XV, 11

Sabean quantos esta carta deste codeçyldo vieren commo eu Maria Gonçalves do Mato moller de Afonso Gomes Soolleyro escudeyro, vesiños e moradores ena çibdade de Orense ena rua dos Çapateyros jasendo doente de doença eno meu corpo qual deus tevo por ben de me dar et avendo ja feyto e outorgado meu testamento por Pero Gomes e Vaasco Martines notarios d’Orense et querendo enader e mandar algunas cousas que son serviço de deus e soude de miña alma, non revocando o dito meu testamento mays avendo por firme e por estable e todas las cousas en el contyudas, mando ao cabildo da ygleia de Orense por todos meus bees rayses des e seys lybras de dineiros brancos desta moeda husual de que montam veynte soldos por cada lybra. Que os ajan de cada ano para senpre per os ditos meus bees, et eles que me digan hun aniversario de cada anno por dia de Sant Johan ou en outro dia syguente por miña alma e de aqueles a que eu soo tyuda, pero que mando que non sejan demandados por esta contya nin por parte dela a quinta parte de meus bees que ajo mandados ao dito Afonso Gomes meu marido etç. Feyta e outorgada foy esta clausula eno dito codeçildo ena çibdade de Orense, onse dias do mes de agosto, anno do nasçemento do noso señor Jhesu Cristo de mill e tresentos e noventa e quatro annos. Testemonyas que presentes foron chamadas e rogadas outorgamento do dito codeçildo Johan Branco de Çima de Vila, Johan Fernandes omme de Rodrigo Afonso fyseco, Johan Castelao sobryño de Pero de Sode, Fernand Martines omme de Gonçalvo Yanes das Tendas, Garçia dos Santos, Iohan Vidal omes do dito Afonso Gomes.

Este he o traslado da dita clausula do dito codeçyldo, a qual eu o dito Pero Gomes notario publico da çibdade de Orense por la ygleia dese lugar a outorgamento dela con as dias testemonyas presente foy e aqui en miña presença a fis trasladar, o qual traslado da dita clausula saquey do dito codeçyldo por lyçençia e abtoridade de Gyl Rodrigues mestrescola ena ygleia de Orense et vigario geeral ena dita ygleia e obispado de Orense por don Iohan por la gra de deus e da santa ygleia de Roma esleyto confirmado ena dita ygleia e obispado de Orense que a ela deu sua abtoridade a pedemento de Afonso Fernandes coego ena dita ygleia de Orense e procurador do cabido da dita ygleia a que diso que pertençya a dita clasula do dito codeçyldo. Et o dito vigario diso que mandava e mandou a min o dito notario sacar a dita clausula do dito codeçildo e a dar sygnada de meu sygno ao dito Afonso Fernandes coego e procurador sobre dito por quanto diso que le perteeçia para guarda do dereyto do dit cabido, et que entrepoyña seu decreto ao traslado ou traslados que eu da dita clasula dese sygnados de meu sygnal, que valesen e fesesen fee asi commo o publico orygynal da dita clausula. Feyto e sacado foy este traslado da dita clausula e dada a dita abtoridade ena çibdade de Orense o primeiro dia de juyo, ano do nasçemento do noso señor Jhesu Cristo de mill e tresentos e noventa e çinco annos. Tests. que presentes foron a dita abtoridade Diego Fernandes, Pero Fernandes de Seaval, Meendo Ares coegos da dita ygleia de Orense, Rodrigo Alvares raçoeyro da dita ygleia e outros.

Et eu Pero Gomez notario sobre dito que a esto de suso dito con as ditas testemonyas presente foy e aqui en miña presença o fiz escripvir e meu nome e signal aqui fiz en testemonyo de verdade que tal he.

(sinal)

Pero Gomez

[reverso] Clausula do testamento de Maria Gonçalves do Mato moller
que foy de Afonso Gomes Soolleiro, que mandou ao cabido por todos
seus beens dez e seis libras.