GMH/ÍNDICE A-Z

154

1436, outubro, 21. Vilamaior-Mondoñedo e Meira.
Pacto de irmandade entre o Cabido da Catedral de Mondoñedo e o abade e monxes do mosteiro de Meira, polo que o Cabido se comprometeu a hospedar ós monxes de Meira e estes a hospedar ós cóengos de Mondoñedo.
A, perg., de notable beleza, sobre todo pola súa letra capital, con orificios dos que penderon os selos, de 462 x 355 mm. Letra semigótica caligráfica.

Anno do nasçemento de nosso sennor Jesucristo de mill et quatroçentos et trinta et sete annos luus vynte et / hum dias do mes de outubro enno cabildo acustumado da iglesia catedral da cibdade de Vilamayor aa seida da Prima por canpaa tangida segundo / custume juntados et capitulo çelebrando et presente o sennor don Pedro obispo de Mondonedo don Pedro Marinno de Lobeira dean da dita iglesia Nuno / Rodrigues de Soutelo arcidiano de Trasancos Gommes Peres mestrescola Diego Aluares procurador do cabildo Juan Enriques Pedro de Horosco Alonso Gonaçales Gonçaluo Peres Roy / Gonçales Roy Dias Pedro Martines Lopo Ares Juan de Santiago Diego de Carrion Pedro Sonas canonigos da dita iglesia paresceu personalmente don frey Fernan/do de Magide abbade que agora he do moosteyro de santa Maria de Meyra et frey Afonso de Bian monge et procurador do dito mooesteyro por sy et por lo prior et mon/ges et convento do dito moosteyro et diseron aos ditos sennores dean et cabildo da dita iglesia que ben sabian a boa amistança et fraternidat et soçiedat / que senpre ouvera o dito mooesteyro de Meyra abbade prior et monges del con as personas canonigos et benefiçiados desta dita iglesia reçebendo deles / muytas ajudas et graçias et defendementos et honrras asi as suas personas mesnas commo as suas terras coutos et granjas et sennori/os que som situados enno dito obispado de Mondonedo et sua enteçon et proposito era de continuar a dita amistança que asi avian avido de longos tenpos et faserla mellor con os di/tos dean et cabildo se a eles aprouvese en esta guisa fazendo entre si hua ordenança et constituiçon perpetua por maneira de fraternidat et sociedat que cada quando acontesçese de yr / et estar qualquer ou quaesquer dos ditos dean et personas canonigos raçoeyros benefiçiaos et oficiaes do dito cabildo ao dito mooteyro de Meyra asi por rason de recreaçon commo por outro / modo et por outra via qualquer que mentre ende esteuesen os taes dean personas et benefiçiados et oficiaes do dito cabildo ou qualquer ou quaesquer deles que o dito abbade et prior et con/vento et offiçaes do dito moosteyro que agora son ou foren ao adeant seian obligados de dar et den de cada dia aos ditos dean personas canonigos raçoeyros benefiçiados et oficiaes / do dito cabildo et a qualquer deles tanta et tal et tan grande rason segundo que ha et dan ou deren a qualquer que he et for prior do dito moosteyro ou seu verdadeyro valor en dineyro quando / ende non ouver de que dar a dita rason asimesmo que lles den pousada et agoa et llenna et sal segundo a deçençia et estado et quantidat et qualidat da tal persona et benefiçia/do et ofiçial que for ao dito moosteyro. Et os ditos sennores dean personas canonigos et benefiçiados do dito cabildo da dita iglesia veendo a proposiçon dos ditos sennor abbade / et procurador do dito moosteyro seer iusta et honorabele asi para a dita iglesia et personas et benefiçiados dela de de seus suçessores commo dos ditos abbade et procurador et convento do dito moosteyro et de seus suçessores et avida sua delibaraçon sobre elo diseron que lles plasia de aver a dita fraternidat et soçiedat con o dito moosteyro ou cada hun deles segundo que por los ditos abbade et procurador fora proposto et / a reçebian et reçeberon et outorgauan et outorgaron asi perpetuamente. Et para la mellor teer et guardar que querian et consentian et ordenauan que cada et quando que o dito don / abbade ou prior ou superior ou o çelareyro que agora son ou foren ao adeante enno dito moosteyro ou cada hun deles viesen aa dita çibdade de Vilamayor sobre cousas ou / negoçios que seian propios do dito moosteyro et con sua liçençia do dito abbade que cada hun deles aja et leue tanta raçon et seia contado segun que contaren ao que for canoigo resi/dente enna dita iglesia asi trigo commo dineyros cada dia de quantos y esteueren. Et por quanto o dito sennor obispo estaua presente et a pedimento dos dditos dean et cabildo et / dos ditos abbade et procurador vendo que era rasonabele a dita ordenança et constituyçon diso que lle daua seu asenssu et confirmaua para senpre segundo que entre elles era feita et / ordenada. Sobre lo qual os da [...5] dean et cabildo et abbade et procurador outorgaron a dita constituiçon para senpre jamays perpetuamente segundo suso dito he. Et mandaron delo faser / duas cartas en hun tenor firmadas dos nommes dos ditos dean et abbade et seelados con os seelos do dito cabildo et do dito moosteyro signadas do dito Diego Aluares canonigo et notario / appostolico hua para o dito cabildo et outra para o dito moosteyro ad perpetuam rey memoriam. Testigos Fernando Peres Fernando Garcia Garcia Peres Juan Fernandes de Cauarcos raçoeyros da dita iglesia et / outros. Et depois desto anno sobredito a çinquo dias do mes de nouenbro dentro enno capitulo do dito moosteyro de Meyra estando presentes et celebrando cabildo por can/paa tangida segundo que han de vso et custume o dito sennor don Fernando de Magide abbade et frey Gonçaluo prior et frey Lopo suprior et o dito frey Afonso de Bian procurador frey Nuno / çelareyro frey Gonçaluo spitaleyro frey Juan mester dos frades frey Juan de Março frey Fernan de Aluare frey Juan enfermeyro frey Gonçaluo refertereyro frey Afonso de Pineyro frey Afonso de / Martin frey Diego G[...5]rey Vaasco de Roys frey Fernando subçelareyro frey Rodrigo de Ferreyra frey Juan cantor frey Lopo Suares frey Diego de Sancosmede monges / de missa logo enton presentou o dito Diego   canonigo et procurador do dito cabildo esta dita confirmaçon et ela liuda et vista diseron os ditos don abbade prior et monges et conuento / todos en hun acordo que era justa et rasonabele et proueytosa diseron todos en nomme de si et dos outros monjes et suçessores que uian outorgauan et aprouaban et ratificauan / et consentian segundo et enna maneyra que fora feita et outorgada por los ditos sennores dean et cabildo et abbade et procurador et segundo que se aqui continna et que asi eran prestes todos / de a guardar et conplir perpetuamente des aqui adeante por si et por seus suçessores. Et mandaron ao dito Diego Aluares canonigo et notario apostolico que o dese asi signado asi / aos ditos dean et cabildo commo a elles meesmos para o dito moosteyro por que se tena et garde ad perpetuam rey memorian. Desto foron testigos Aluaro Giron Die/go Garcia de Trauadelo Afonso çapateyro et Roy peliteyro et outros. Petrus Marini mindoniensis decanus (Rúbrica). Domnus Fernandus abbas meyrensis (Rúbrica).
Et eu Diego Aluares canoigo de Mondonedo notario publico por la abtoridade apostolica a todo / o sobredito et qualquer parte delo et lugares foy presente con as ditas testemoyas et este / publico estromento de mandado dos ditos sennores dean et cabidoo de Mondonedo et abbade prior et conuento / do dito moesteyro de Meyra por outro aqui fiz escripuir et puge aqui meu nome et signal acustu/mado en testemoyo de verdade et bay emcima de min a suscriçon firmada do nomme dos / ditos dean et abbade et seelado em pendente con o seelo do cabidoo et do moesteyro. Didacus Aluari canonicus notarius apostolicus. (Rúbrica) (Signo).