GMH/ÍNDICE A-Z

46
1306, abril, 22
O bispo e o Cabido de Lugo afóranlles a Arias Afonso, á súa muller e a unha voz o casal de Breteos, en Santa María de Lamela, pola metade do labrado, criado e outros servizos.
MADRID, AHN, Carp. 1332 A/14, perg. orix., galego, gótica cursiva, 136x205 mm.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos don Rodrigo, por la gracia de Deus bispo de Lugo, con outorgamento do cabidoo desse miismo lugar, fazemos tal vervo con vosco Aras Affonso, fillo de Affonso Perez de Montouto d'Estiriz, do nosso casal de Breteos que e na fiigregia de Santa Maria de Lamela. Conven a saber que vos damos o dito casal a a tal condiçon con todas suas pertenenças et dereyturas por en todos vossos dias et da primeyra moller que ouverdes, et d'una pessoa simille de vos que nomeardes en vida ou en vosso passamento, que vos que o lavredes et moredes por vos ou por outro, et o paredes ben et façades y duas casas pallaças segundo os formaes que y estam. Et o nosso moordomo que vos de y da nossa madeyra et vos aiude con os boys et con os carros da terra, et vos pobredes por vos salvo da sesma de pobrança que vos nos avemos de pobrar, et nos dedes a meatade do que lavrardes et criardes, salvo dos porcos, et salvo dizimo et semente, et nos façades os foros segundo os nossos serviçaes da terraria de Servian. Et a a morte d'aquella pessoa que vos nomeardes que este casal nos fique livre et quito con todos los boos paramentos que en el foren feytos, et con a meatade da pobrança et das outras \cousas/ que y ouver. Et eu Affonso Perez, padre do dito Aras Affonso, me obligo por min et por todos meus bees movilles et rayz de conprir estas cousas sobreditas. Et que esto seia çerto et non venna en dulta nos o bispo et cabidoo sobreditos mandamos seellar esta carta de nossos seellos colgados.

Dada en Lugo XXII dias de abrill. Era de mill et CCC et XLª IIIIª annos.