GMH/ÍNDICE A-Z

290
1333, maio, 28. Lugo
Carta de poder outorgada por Vasco Pérez, ante a inminencia da súa viaxe co bispo, a favor de Vasco Fernández.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 65r, traslado ao Libro do Cab. polo notario Fernando García: 1349-XII-1.

Eno nome de Deus amen. Sabeam quantos esta carta virem commo eu Vaasco Peres de Onbreyro, fillo de don Vaasco Peres, mestrescola que fuy de Lugo, faço et outorgo meu procurador çerto, verdadeyro et avondante et geeral en todas las cousas que eu ey et a min perteesçen et perteesçer deven, a Vaasco Ferrnandes, meu coyrmao, fillo de don Fernando Nunes de Montengro, arçidiago que fuy de Lugo, et dou-lle todo meu comprido poder que possa por min et en meu nome demandar, recadar, reçeber et pesuyr et teer todos los meus beens movilles et reyz, que eu aio et a min perteesçen aaver en qual maneyra quer asy iglesiarios commo leygarios, et de quanto deren et en meu nome pagaren a este meu procurador eu me otorgo delo por ben pagado et entrego, ben commo se o a min mysmo dessen et pagassen. Et se acaesçer meu pasamento et morte en este caminno que ora eu vou a afrontar con noso sennor obispo de Lugo, dou meu comprido poder a este Vasco Ferrnandes que possa façer por min et ordinar meu testamento, et ordinar das minnas cousas segundo por ben tever et veer que he sua prol et salvamento da minna alma. Et qual testamento ou manda este Vasco Ferrnandes en meu nome feser et ordinar de meus beens, ou de parte d’elles, eu o dito Vaasco Ferrnandes o dou por firme et estavel et outorgo asy commo se o por min mysmo ordinase et feçese et presente fose. O qual testamento comprido qual esta Vaasco Ferrnandes feçer et ordinar, faço meu herel este Vaasco Ferrnandes sobredito en todas las minnas cousas et beens que remeeçeren comprido o testamento, et se esto non valuer commo herança dou-lle todas estas cousas et beens remanentes en doaçon valedeyra para senpre, que faça delas toda sua voontade asy commo do seu aver propio. Et collo vos a todo ome et muller, asy da minna parte commo da estraya, que contra esto nunca vaan en todo nen en parte en iuyso nen fora de iuyso. Et que esto seia çerto et non venna en dulta roguey a Fernando Peres, notario publico dado per lo bispo de Lugo a o conçello dese mysmo lugar, que feçese desto faser publico estrumento et posese en el seu nome et seu sinal en testemoyo de verdade. Feyto fuy esto en Lugo XXVIIIº dias de mayo, era de mill et CCC LXXª I annos.

Testemoyas que a esto presentes foron chamadas et rogadas: Afonso Ferrnandes das Camoyras, escudeyro; Rodrigo Eanes de Vilarinno; Rodrigo Arias das Cortinnas de San Romao, clerigo; Pedro Vaasques de Paradela, scudeyro; et Nicolas Martines, scudeyro do bispo de Lugo, ts. Eu Fernando Peres, sobredito notario publico dado per lo bispo de Lugo a o conçello dese mysmo lugar, a esto commo sobredito he chamado et rogado presente fuy con as testemoyas sobreditas, et este stromento en minna presença fiz scripvir et puge y meu nome et meu sinal.

Eu Fernando Garçia, notario publico del rey en Lugo, vi huna carta escripta en purgameo et signada con signal do dito Fernando Peres, notario, feyta no tenor sobredito, et a pedimento de Iohan Ferrnandes, coengo, procurador do cabidoo de Lugo, et con autoridade de don Vaasco Dias, iuys, figea trasladar en minna presença et puge en este traslado meu sinal, X[..] dias de deçenbro, era de mill et CCC LXXXª VIIª annos.

Testemoyas: Fernando Peres, Affonso Ferrnandes, notarios de Lugo; Diego Alvares de Bobeda, et outros ts.