GMH/ÍNDICE A-Z

192

1467, agosto, 19. Vilamaior-Mondoñedo.
O Cabido da Catedral de Mondoñedo arréndalle ó cura de Loiba, Xoán do Porto, as dúas sétimas partes do préstamo da expresada parroquia, unidas á Mesa Capitular.
A, papel, con signo notarial, de 386 x 305 mm. Letra procesual.

Enno nomme de Deus. Amen. Sepan quantos esta carta de arrendamento viren commo nos Afonso de Pequin licençaiado en Decretos thesoureiro prouisor et vigario / general da iglesia et obispado de Mondonedo por lo sennor don Fadrique de Guzman obispo da dita iglesia et obispado Roy Gonçalues Gonçaluo / Yanes Gonçaluo Yanes (sic) Afonso Martines Martin Vaasques Baasco Martines Gonçaluo Freyre Aluaro Garçia de Luaces(?) Aluaro Gonçales Juan Pardo Fernando Valea canonigos et Afonso Rodrigues Juan Yanes / Roy Vaasques Aluaro Garçia raçioneyros seendo todos presentes en noso cabildo por canpaa tangida segundo que o avemos de vso et de custume arren/damos a vos Johan do Porto clerigo cura de San Giao de Loyua conben a saber que vos arrendamos as nosas duas septimas partes sen cura / da dicha yglesia de Loyua et vos fasemos o dito rendo por quatro annos con quatro colleytasconplidas et alçadas desde dia de san Johan / Bautista que pasou deste presente anno de mill et quatroçentos et sesenta et septe annos fasta bespera de san Juan Bautista do anno que verra / del sennor Jesucristo de mill et quatroçentos et setenta et vn annos con tantas novidades collidas et alçadas segundo dito est con todos / los desemos et froytos et aventuras et outras quaesquer cousas aas ditas duas septimas partes perteesçentes segund que a nos pertee/sçen et perteesçer deben en qualquer maneyra et avedes de dar et pagar a nos o dito cabildo ou a noso maordomo ou a quen noso poder / ouver septeçentos et çenquoenta mor. de brancas vellas que duas brancas vellas fasen vn mor. ou moeda que tanto valla postos en pas / et en saluo en esta çibdade de Villamayor et avedes a faser a paga destes ditos mor. en esta maneyra la meatade fasta bespera de Natal logo / primeyro syguinte et a outra meatade fasta dia de Pascoa Florida primeyra que verra enno dito \anno/ de mill et quatroçentos et sesenta et septe su pena / do dobro et custas et perdas et dapnos et intereses se se ay recreçeren et avedes de pagar todos los cargos et tributos et censos que as / ditas duas septimas partes deveren da dita yglesia de Loyua que vos asy arrendamos deben et deberen ou lles vieren ou foren lançado du/rante o voso rendo et qualquer susidio et pedido que vier aa dita yglesia asy do papa commo del rey ou prinçipe ou perlado ou de outra qualquer / persona que seja. Et arrendamos estas ditas duas septimas partes syn cura a Deus et a toda vosa ventura et a todo caso fortitu/yto asy de çeo commo de terra et de todo o pedraço et giada et a toda força et roubo et couto et enbargo asy de rey ou prinçipe ou de outra persona / qualquer que seja poderosa ou non poderosa que se acaesçeran os casos sobreditos ou qualquer deles que vos conponades con eles solamente / nos o dito cabildo que vos defendamos a dereito se algua persona vos quesere demandar. Et acabado este dito rendo que nos fiquen li/bres et desenbargadas estas ditas duas septimas partes syn cura de san Giao de Loyua. Et eu o dito Juan do Porto que presente estou / asy reçebo de vos os ditos sennores dean et cabildo estas vosas duas septimas parte sobreditas que vos perteesçen con todos los froytos / et rentas et desimos et cousas a eles debentes et perteesçentes por los ditos seysçentos (sic) et çincoenta mor. en cada vn anno aos ditos prasos non/brados et tomo a dita renda a Deus et a toda minna ventura et a todo caso fortituyto menor ou mayor asy de çeo commo da terra / et de toda força et roubo et couto et enbargo et con todas las outras condiçoes et pennas arriba contiudas et obligo a min et a todos / meus bees mobles et rayses eclesiasticos et seglares avydos et por aver de dar et pagar a vos o dito cabildo ou a voso mayordomo ou / a qualquer persona que de vos poder aja et tena os ditos seteçentos et cincoenta mor. da dita renda segund que se arriba conten postos en esta / çibdad de Villamayor aos prasos sobreditos. Et para mayor abondamento et pagar millor esta dita renda douvos conmigo por / fiador et prinçipal pagador a Diego Afonso clerigo de Suegos que esta presente et outorgante o qual se obliga por tal fiador / et prinçipal pagador en nomme do dito Johan do Porto clerigo a sy et a todos seus bees mobles et rayses et eclesyas/ticos et seglares avidos et por aver de pagar esta renta en mor. destas duas septimas partes syn cura de San Giao de Loyua / perteesçentos ao dito cabildo ou a seu mayordomo ou a aquel que poderio aja para ello et demays me obligo de pagar mays todas / las perdas et custas et dapnos et intereses et menoscabos que por esta rason fosen o dito cabildo en recabdar esta dita renda / do dito Juan do Porto. Et eu o dito Juan do Porto clerigo asy obligo a min et a meus bees mobles et rayses avidos et por aver eclesiasticos / et seglares de releuar a vos o dito Diego Afonso meu fiador de toda perda et custa que sobre esta rason feserdes et para isto millor te/remos et conpliremos et gardaremos dapmos poder conplido a qualquer juys et justiçia asy eclesiastica como seglar / asy desta çibdad de Villamayor commo de outra parte seja ante quen este contrabto paresçer et for presentado aa jurdiçon das ditas justiçias / nos(?) et de qualquer delas nos sometemos et sujulgamos con todos nosos bees et renunçiamos et partimos de nos et de / cada vn de nos noso propio foro et preuilegio et exsynçion et jurdiçion que a non dexinemos(?) nin pidamos deles remision antes que / nos costringan et apremien et a qualquer de nos por todos los remedios do direito que o gardemos et conplamos et atendamos segundo / que por la forma et maneira que se en este contrabto conten ben asy et a tan conplidamente commo se sobre todo elo ou sobre qualquer parte delo / contra nosoutros et qualquer de nos fose dada sentençia definitiba et aquela fose por nos et por cada vn de nos consentida et aprobada / et pasase en cousa julgada et sobre todo o que dito he nos os ditos Juan do Porto et Diego Afonso clerigos renunçiamos et partimos de nos et de nosa ajuda et fabor toda ley et todo dereito foro vso et costume et todo dereito canonico et çebil geeral et moniçipal / de partida et de foro et de costume escripto et non escripto et a todo outro tenpo dia feriado et non feriado et toda força et exseyçion / de enganno et praso de consello et de avogado et a demanda en escritpto(?) et o traslado dela et desta carta que non ajamos nin podamos nin / nin podamos aver nin nos seja dado nin a ningund de nos avn que o pidamos et todas outras et quaes rasoes et exsyçioes et / defensoes que por nos ajamos et ou posamos aver asy de feyto commo de dereito que contra esta carta de rendo et contrabto sejan ou contra parte ou / cousa que se en ela conten que nos non vallan nin nos sejan oydas nin reçebidas en juysio nin fora del. Et generalmente renunçiamos / et partimos de nos a ley et dereito que dis que general renunçiaçion non valla. Et para que esto seja çerto et non venna en duda nos / las ditas partes outorgamos delo vna carta de arrendamento et obligaçion a mays forte et firme que se sobrelo poder faser. Que foy feyta et outorgada dentro da yglesia cathedral da çibdad de Villamayor a des et nove dias do mes de agosto anno do nasçe/mento de noso Sennor Jesucristo de mill et quatroçentos et sesenta et septe annos. Testigos que foron presentes Afonso Rodrigues Juan Yanes capelan / Garçia Rodrigues d-Estoa Roy Vasques raçioneyros et outros.
E eu Juan Martines de Suegos canonigo de Mondonedo et notario publico por / la auctoridade apostilcal a todo esto que sobredito he con los ditos testigos / presente foy et esta carta de rendo et contrauto por mandado do dito cabildo / et sennores del et a rogo do dito Juan do Porto clerigo en minna presençia / fielmente fige escripuir et por ende aqui meu nomme et signo / puge que tal he commo este rogado et requerido en testemoyo de / verdade. Johannes Martini Notarius apostolicus. (Rúbrica). (Signo).

(Reverso):
Carta de arrendamiento de Juan do Porto de las duas septimas de Loyba.