GMH/ÍNDICE A-Z

108
1457

(32V)

-108-

[Seg]uro6.

En Rriãjo, X días de otubre de LVIJ. Como4 eu, Martjn Paas, e eu, Jon da Boytoreyra, / seu fillo, da hũa parte, e eu, Jon de Teyra, e eu, Ferrnand Paas4, seu fillo, todos presentes, / por rrasõ de gresgo e manẽconjas e rroýdos que entre eles erã, diserõ que / se obligauã de mã comũ, et çétera, e se segurauã e segurarõ os hũus / aos outros363 de feyto e364 de dito desonesto que, d'oje en diante, nõ se herrẽ / os huus aos outros, nẽ os outros ao[s]365 outros, so pena4 de dous mjll366 / que pague a parte que o nõ gardar, para seu señor, Suero Gomes, que presente / estaua367, e mais das outras penas que os dereytos / en esta parte queren. Outorgarõ carta firme, et çétera. Testigos: Gonçaluo Mariño e Lopo4 de Go/yaas e Jon Sobriño. E o dito Sueyro Gomes, como4 señor da terra, / así cõfirmou o dito seguro e o puso entre eles en quanto podja e / de dereyto devja.

_________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido.
363. Despois está riscado de dito.
364. E está escrito sobre outra letra.
365. Falta o s.
366. Despois está riscado a parte.
367. Despois está riscado outorgarõ carta de seguro.