GMH/ÍNDICE A-Z

044
1457

-44-

Procuraçõ.

Ẽno dito porto de Rriãjo, XJX días do dito mes de junjo, ano4 dito. Como4 eu, Juã / Bõo de Treytes, morador ẽna freigresja de Sã Viçenço de Sespoõ2, faço meus / çertos, sufiçientes procuradores a mjña moller, María Mõteyra, e a Afonso de Calo, / vesiño da çibdade de Santiago, para en todos meus pleitos, moujdos e por mouer, / ante o señor arçobispo, como4 ante seu allcalde mayor ou outros seus juýses / e justiçias, como4 para ante outros quaesque(e)r, e para sostituýr en seu / nome4 outro ou outros procurador ou procuradores; outorgo126 aver por firme, rrato e grato4 todo quanto por eles for feyto, dito, rrasoado, procurado127, / so obligaçõ de mj mesmo e de todos meus bẽes mobles e rraýses, / que para elo espresamẽte obligo4; outorgo carta de procuraçõ forte e firme, / qual paresçer signada de meu signo4. Testigos: Pero do Duey, morador / en Sã Viçenço de Aguas Santas, e Gonçaluo de Treytes, morador en Treytes, e Afonso da / Egleia, morador en Rriãjo128. //

________

2. Despois está riscado un s.
4. Leva un trazo sobre a palabra.
126. Está escrito outorgou co u final riscado.
127. Despois está riscado avenjdo.
128. Na marxe esquerda, debaixo da nota e sen relación con ela, está escrito dous tallos.