GMH/ÍNDICE A-Z

168
1457

-168-

O dito Ferrnand Munjs, jurado e pregũtado, et çétera, diso que, para o juramento que feyto avía, / que senpre oýo4 a vedranos antigos dar estas quatro leyras susoditas, que o / dito Ferrnand Vjdal ha declarado dar ao moesteyro de Sã Justo, e que as vira labrar / e poseer porlo dito moesteyro a Ferrnand Sordo, seu labrador ẽno dito casal561, que mora/ua ẽno dito casal de Aguileyro.

Jtem diso que as casas e cortes e orta / en562 que mora Lopo d'Aguileyro pertẽesçen ao moesteyro de Sã Justo por / foro que delo teẽ feyto el e Ferrnand Vjdal, amos de por medio.

Jtem / diso563 este testigo que564 teẽ565 seu fillo, Rroý Gomes, hũu formal feyta corte ẽno seu quinteyro, donde el bjue, que he a dita corte do dito moesteyro.

Jtem dis que teẽ hũa táuoa que leuou prestada da dita grãja quando / fiso as bodas de seu fillo.

Jtem diso que oýra deser a vedranos / antígoos4 que a casa que feso Ferrnand Martíns d'Aaro en Porto, que esta/ua e a fesera en herdade de Sã Justo, e que desto máis nõ / sabía.

Jtem diso que mostraría e apearía, quando fose chamado, / tódaslas herdades que tragía Fernán de Paaços ẽno casal de Paaços4, / que he de Sã Justo, as que el566 soubese.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
561. Casal está sobre a liña; na liña está riscado moesteyro.
562. Antes está riscado que teẽ.
563. Despois está riscado que.
567. Despois está riscado el.
565. Despois está riscado dito moesteyro.
566. Despois está riscado trouxese
.