GMH/ÍNDICE A-Z

156

1420.
Carta do arcebispo (sen mes nin día), reclamando os maravedís que lle pertencían da renda do Rei, tomando dos fieis das alcabalas 20.000 maravedís. Hai testemuña de telos cobrado.

(Fol. 81)
Nos el arçobispo de Santiago, capellan mayor de nuestro señor el rey e su notario mayor del Reyno de Leon e oydor de la su audiençia, por rason que nos avemos de aver çiertos maravedis de nuestro señor el rey en este anno de mill e quatroçientos e veynte annos, de los quales fasta aqui non nos es fecho libramiento alguno e por quanto al presente estamos en menester para conplir e fazer algunas cosas que cunple a serviçio de nuestro señor el rey e atreviendonos a la su merçed, otorgamos e conosçemos que tomamos e fasemos toma de vos los fieles e cogedores de las alcavalas de nuestra çibdat de Santiago deste anno de mill e quatroçientos e veynte annos de quantia de veynte mill maravedis de moeda blanqua, contando blanqua en çinquo dineros, en esta guisa: A vos los fieles e cogedores del alcavala del pan, quinientos maravedis; de vos los fieles e cogedores del alcavala del vino nueve mill e tresientos maravedis; de vos los fieles e cogedores del alcavala de la carne dos mill e quatroçentos maravedis, de vos los fieles e cogedores de la alcavala del pescado mill e ochoçentos maravedis, de vos los fieles e cogedores del alcavala de los paños dos mill e quatroçientos maravedis de vos los fieles e cogedores del alcavala de la çapataria mill maravedis; de vos los fieles e cogedores de la alcavala de lo gros, quinientos maravedis; de vos los fieles e cogedores del alcavala de la salvagina sieteçentos maravedis; de vos los fieles e cogedores del alcavala del fierro, seysçientos maravedis; de vos los fieles e cogedores del alcavala de la fruta, dosientos maravedis; de vos los fieles e cogedores del alcavala de la çera tresientos maravedis; de vos los fieles e cogedores del alcavala de la madera tresientos maravedis.
Asi son conpridos los dichos veynte mill maravedis, con los quales vos mandamos que recudades e fagades recudir a Juan Sanches, jues de Noya que los ha de aver e de recabdar por nos e tomar su carta de pago e con ella e con esta nuestra carta nos otorgamos dellos por pagado e por esta dicha nuestra carta mandamos a vos el conçejo e alcalles e omes buenos de la dicha nuestra cibdat de Santiago que los costringades e apremiedes para que de e page luego los dichos maravedis al dicho Juan Sanches, segund dicho es, e non fagades ende al so penna de la nuestra merçed e de seisçientos maravedis a cada uno para la nuestra camara e por esta nuestra carta rogamos a los contadores e recabdadores de nuestro señor el rey que resçiban e fagan resçebir en cuenta a vos los dichos fieles e arrendadores los dichos veynte mill maravedis de la dicha moeda e los descuente a nos de qualesquier maravedis que nos avemos o ayamos de aver del dicho señor rey este dicho anno. E porque desto seades çiertos, dimosle ende esta nuestra carta de toma firmada de nuestro nonbre e sellada de nuestro sello. Dada en (blanco) dias del mes de (blanco) anno del  Nasçemento del  Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte anno. Lupus, Archiepiscopus Comppostellanus.
Concertado por lo original scripto en papel e firmado do nome do dito señor arçobispo e seelada do seu seelo posto sobre çera colorada.

Sepan quantos esta carta de pago viren como yo Juan Sanches jues de la villa de Noya, otorgo e conosco que reçiby de vos los fieles de las alcavalas de la çibdad de Santiago deste anno de la fecha desta carta por vertud dela segundo toma deste dicho anno, firmada del nombre del arçobispo mi señor veynte mill maravedis de moeda blanqua, contando blanqua en çinquo dineros en esta guisa: de los fieles del alcavala do pan, quinientos maravedis; de los fieles del alcavala del vino nueve mill e tresientos maravedis; de los fieles del alcavala de la carne dos mill e quatroçientos maravedis; de la alcavala del pescado mill e ochoçentos maravedis; del alcavala de los paños dos mill e quatroçientos; de los fieles del alcavala de la çapataria, mill maravedis; de los fieles de las alcavalas del gros, quinientos maravedis; de la alcavala de la salvagina seteçentos maravedis; de los fieles del alcavala del fierro, sysçientos maravedis; del alcavala de la fruta dozientos maravedis, de los fieles del alcavala de la çera, tresientos maravedis, de los fieles del alcavala de la madera tresientos maravedis.
Asi son conplidos los dichos  //
(Fol. 81 vº)
veynte mill maravedis de la dicha moeda blanqua de los quales dichos veynte mill maravedis, me otorgo por entrego e bien pago, por quanto los diestes e pagastes en mi nonbre a Juan Rodriges de Abilles, mi criado, vesiño de la çibdat de Santiago e porque es verdad escrivi aqui mi nonbre. Fecha (blanco) dias del mes de (blanco) anno del  Nasçemento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçentos e veynte annos. Juan Sanches.
Conçertado por lo original scripto en papel e firmado do nome do dito Juan Sanches.

Sepan quantos esta carta de pago vieren como yo Juan Sanches, jues de la villa de Noya, otorgo e conosco que rescibi de vos los fieles de las alcavalas de la çibdat de Santiago deste anno de la fecha desta carta por vertud de una toma firmada del nonbre del señor arçobispo don Lopo veynte mill maravedis de moeda blanqua contando blanqua en çinquo dineros en esta gisa: De los fieles de la alcavala de pan quinientos maravedis; de los fieles de la alcavala del vino nueve mill e tresientos maravedis; de los fieles de la alcavala de la carne, dos mill e quatroçientos maravedis; de la alcavala del pescado mill e ochoçentos maravedis; de la alcavala de los paños dos mil e quatrocientos; de los fieles de la alcavala de la çapataria mill maravedis; de los fieles de la alcavala del gros, quinientos maravedis; de la alcavala de la salvagina seteçientos maravedis; de los fieles del alcavala del fierro, seiscientos maravedis; de la alcavala de la fruta dosientos maravedis; de los fieles de la alcavala de la çera tresientos maravedis; de los fieles de la alcavala de la madera tresientos maravedis.
Asi son conplidos los dichos veynte mill maravedis de la dicha moeda, blanqua en çinquo dineros, de los quales dichos veynte mill maravedis me otorgo por entrego e bien pago por quanto los diestes e pagastes en mi nonbre a Juan Rodriges de Abilles, mi criado, vesiño de la dicha çibdad de Santiago e porque es verdad, escrivi aqui meu nonbre. Fecha (blanco), anno del Nuestro Salvador Ihesu Cristo de mill e cuatroçientos e veynte annos. Juan Sanches.
Conçertado por lo original scripto en papel e firmado do nome do dito Juan Sanches. Aas quaes cartas sobreditas Johan Fernandes Abril (alcalde enna dita çidade) dou autoridade e interpuso seu decreto e aos traslados que delas fosen sacados e signados de min notario e escusador para que volvesen e fesesen fe en juiso e fora del. A qual autoridade dou a pedimento de Juan Raposo e Nuno Vinagre, procuradores do conçello da dita cidade. Esta feira onse dias do mes de oytubre anno Domini millesimo CCCCº viçesimo. Testemoyas: Fernan Gonçales do Preguntoiro et Martin Galos, Gomes Rodriges, Afonso Fernandes Abril, jurados enna dita çidade e Vasco Gomes de Marçoa, canbeador, visiño da dita çidade.