GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro do Concello de Santiago

115

1419, abril, 5.
Juan II ordena que os veciños de Santiago non sexan peñorados polas débedas que un concello teña con outro, nin unha persoa con outra, senón que só o sexan polas débedas propias.

Anparo del rey Don Juan a los de Santiago Carta de Noso señor el rey don Juan porque os viziños de Santiago non sejan penorados salvo por sus devdas propias. Don Juan por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de Algeçira e señor de Viscaya e de Molina. A vos el conde don Fradrique, mi tio, e Garçia Fernandez Sarmiento, mi Adelantado Mayor en el reyno de Galizia e al merino o merinos que por mi o por vos andan e andovieren agora o de aqui adelante en el dicho Adelantamiento, e a vos Diego de Astuñiga, mi vasallo, e garda del mi cuerpo e a todos los otros cavalleros e conçejos e corregidores e alcalles e jueses e jurados e merinos e algũaçiles e otras justiçias e ofiçiales qualesquier de la mi Corte e de las çibdades e villas e lugares de los mis reynos e señorios e del dicho reyno de Galizia e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della, signado de escripvano publico, salud e graçia. Sepades quel Conçejo e ofiçiales e omes buenos de la çibdat de Santiago se me enviaron querellar e dizen en como se resçelan que vosotros o algunos de vos, sin raçon o syn derecho que los prendaredes o faredes prendar por algunos maravedis o por otras cosas que hun Conçejo deva a otro o una persona a otra, non seyendo ellos nin algunos dellos tenudos de pagar los dichos maravedis e cosas, nin seyendo primeramente sobrello llamados nin oydos nin vençidos por fuero e por derecho por do devan e como devan, en lo qual disen que sy asy oviese de pasar, que resçibirian agravio; e enviaronme pedir por merçet que les proviese sobrello. E yo tovelo por bien, porque vos mando a cada uno de vos en vuestros logares e juresdiçiones que de aqui adelante non prendedes al dicho Conçejo e ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdat de Santiago nin a algunos dellos por devda nin devdas que un conçejo deva a otro nin una persona a otra, salvo por sus devedas o fiadorias propias conosçidas o por los maravedis delas mis rentas a pechos e derechos, seyendo primeramente sobrello llamados e oydos e vençidos por fuero et por derecho por do devan e como devan. E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merçet e de diez mill maravedis para la mi Camara a cada uno por quien fincar de los asy faser e conplir e demas por qualquier ou qualesquier de vos por quien fincar de lo asy façer e conplir, mando al home que vos esta mi carta mostrare el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplase que parescades ante mi en la mi Corte del dia que vos enplaçaren fasta quynse dias primeros segientes, so la dicha pena a cada uno, a desir por qual rason non conplides mi mandado e de como esta dicha mi carta vos fuer mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es e los unos e los otros la conpliredes, mando so la dicha pena a qualquier escripvano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos le mostrar testimonio escripto con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado. Dada en Madrit  çinco dias de (no se lee el mes) anno del Nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e diez e nueve annos. Yo el Rey. Yo Martin Gonçalvez la fize escripvir por mandado de Nuestro señor el rey con acuerdo de los de su Consejo. E ennas espaldas da sobredita carta avya escripto estes nomes que se siguen: El Condestable, El Almirante Per Afan Gutier Juan Rodriges. Registrada. (Al margen: Conçertada).
Este he o traslado da sobredita carta do dito noso señor el rey, a qual era escripta en papel e firmada de seu nome e seelada con o seu seelo da poridade posto sobre çera colorada e librada outrosi //
(Fol. 58 vº)
ennas espaldas dos nomes suso contiudos a qual non era rasa nen cançelada nen en alguna parte sospeitosa segundo que por ela paresçia e a qual dita carta original, eu Roy Martines, notario publico da çidade de Santiago, jurado por la Igllesia de Santiago vi e lii e aqui ben e fielmente a fize trasladar de verbo a verbo a pedimento de Garçia Rodriges e Juan Dominges de Liñares, canbeadores e procuradores do Conçello da dita çidade, para o qual me deron poder abtoridade e interposeron seu decreto Gomes Rodriges, bachiller en Decretos, e Vaasco Fernandes Troquo, alcalles da dita çidade.
Esto foy enna dita çidade en Quintãa de Paaços a viinte e oyto dias do mes de abril, anno do Nasçemento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçentos e des e nove annos. Testemoyas que foron presentes aa dita abtoridade, Fernan Gonçales do Preguntoiro e Afonso Fernandes Abril e Alvaro Afonso Iuliate, jurados da dita çidade e  Pero Yanes Abraldes e Juan Ares Chantreiro veziños da dita çidade e eu en este traslado meu nome e signal puje en testemoyo de verdade, que tal he.